Evästekäytäntö

Tietoja tästä evästekäytännöstä

Tämä eväs­te­käy­tän­tö selit­tää, mitä eväs­teet ovat ja kuin­ka käy­täm­me nii­tä, min­kä tyyp­pi­siä eväs­tei­tä käy­täm­me eli mitä tie­to­ja kerääm­me eväs­tei­den avul­la ja kuin­ka näi­tä tie­to­ja käy­te­tään sekä kuin­ka hal­li­ta eväs­tea­se­tuk­sia. Lisä­tie­to­ja sii­tä, kuin­ka käy­täm­me, säi­ly­täm­me ja suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si, on tietosuojakäytännössämme.Voit mil­loin tahan­sa muut­taa tai peruut­taa suos­tu­muk­se­si eväs­tei­siin verk­ko­si­vus­tol­lam­me sivus­ton vasem­mas­sa alao­sas­sa ole­vas­ta ikonista.
 
Lisä­tie­to­ja sii­tä, kei­tä me olem­me, kuin­ka voit ottaa mei­hin yhteyt­tä ja kuin­ka käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­jan­nee löy­dät tietosuojakäytännöstämme.
 
Suos­tu­muk­se­si kos­kee seu­raa­via verk­ko­tun­nuk­sia: helminauha.info

Mitä evästeet ovat?

Eväs­teet ovat pie­niä teks­ti­tie­dos­to­ja, joi­ta käy­te­tään pien­ten tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. Ne tal­len­ne­taan lait­teel­le­si, kun verk­ko­si­vus­to lada­taan selai­mee­si. Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä saa­maan verk­ko­si­vus­ton toi­mi­maan oikein, teke­mään sii­tä tur­val­li­sem­man, tar­joa­maan parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen ja ymmär­tä­mään, miten verk­ko­si­vus­to toi­mii, sekä ana­ly­soi­maan, mikä toi­mii ja mis­sä sitä on parannettava.

Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten suu­rin osa verk­ko­pal­ve­luis­ta, verk­ko­si­vus­tom­me käyt­tää ensim­mäi­sen ja kol­man­nen osa­puo­len eväs­tei­tä usei­siin tar­koi­tuk­siin. Ensim­mäi­sen osa­puo­len eväs­teet ovat enim­mäk­seen vält­tä­mät­tö­miä verk­ko­si­vus­ton toi­mi­mi­sek­si oikein, eivät­kä ne kerää hen­ki­lö­koh­tai­sia tunnistetietojasi.
 
Sivus­tol­lam­me käy­te­tyt kol­man­nen osa­puo­len eväs­teet ovat tar­koi­tet­tu pää­asias­sa ymmär­tä­mään, kuin­ka verk­ko­si­vus­to toi­mii, kuin­ka olet vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa verk­ko­si­vus­tom­me kans­sa, pitä­mään pal­ve­lum­me tur­vas­sa, tar­joa­maan sinul­le osu­via mai­nok­sia ja kai­ken kaik­ki­aan tar­joa­maan sinul­le parem­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen sekä nopeut­ta­maan tule­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si verk­ko­si­vus­tom­me kanssa.

Millaisia evästeitä käytämme?

Vält­tä­mät­tö­mät: Jot­kut eväs­teet ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta voit kokea sivus­tom­me täy­den toi­min­nan. Nii­den avul­la voim­me yllä­pi­tää käyt­tä­jäis­tun­to­ja ja estää kaik­ki tie­to­tur­vau­hat. He eivät kerää tai tal­len­na hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja. Näi­den eväs­tei­den avul­la voit esi­mer­kik­si kir­jau­tua sisään tilil­le­si ja lisä­tä tuot­tei­ta ostos­ko­riin ja teh­dä kas­san turvallisesti.
 
Tilas­tot: Nämä eväs­teet tal­len­ta­vat tie­to­ja, kuten verk­ko­si­vus­ton kävi­jöi­den mää­rä, yksit­täis­ten vie­rai­li­joi­den mää­rä, mil­lä verk­ko­si­vus­ton sivuil­la on vie­rail­tu, käyn­nin läh­de jne. Nämä tie­dot aut­ta­vat mei­tä ymmär­tä­mään ja ana­ly­soi­maan, kuin­ka hyvin verk­ko­si­vus­to toi­mii ja mis­sä se vaa­tii parantamista.
 
Mark­ki­noin­ti: Sivus­tom­me näyt­tää mai­nok­sia. Näi­tä eväs­tei­tä käy­te­tään sinul­le näyt­tä­miem­me mai­nos­ten per­so­noin­tiin, jot­ta ne ovat sinul­le mer­ki­tyk­sel­li­siä. Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä myös seu­raa­maan näi­den mai­nos­kam­pan­joi­den tehok­kuut­ta. Kol­man­nen osa­puo­len mai­nos­ten tar­joa­jat voi­vat myös käyt­tää näi­hin eväs­tei­siin tal­len­net­tu­ja tie­to­ja näyt­tääk­seen sinul­le mai­nok­sia myös muil­la selai­men verkkosivustoilla.
 
Toi­min­nal­li­set: Nämä ovat eväs­tei­tä, jot­ka aut­ta­vat tiet­ty­jä ei-olen­nai­sia toi­min­to­ja verk­ko­si­vus­tol­lam­me. Näi­tä toi­min­to­ja ovat sisäl­lön, kuten videoi­den upot­ta­mi­nen tai verk­ko­si­vus­ton sisäl­lön jaka­mi­nen sosi­aa­li­sen median alustoilla.
 
Eväs­tea­se­tuk­set: Nämä eväs­teet aut­ta­vat mei­tä tal­len­ta­maan ase­tuk­se­si ja selaus­a­se­tuk­se­si, kuten kie­lia­se­tuk­se­si, jot­ta sinul­la on parem­pi ja tehok­kaam­pi koke­mus tule­vis­ta vie­rai­luis­ta­si verkkosivustolla.

Kuinka voin hallita evästeasetuksia?

Jos pää­tät muut­taa ase­tuk­sia­si myö­hem­min selausis­tun­non aika­na, voit nap­saut­taa vasem­mas­sa ala­kul­mas­sa ole­vaa iko­nia. Tämä näyt­tää jäl­leen suos­tu­musil­moi­tuk­sen, jon­ka avul­la voit muut­taa ase­tuk­sia­si tai peruut­taa suos­tu­muk­se­si kokonaan.
 
Tämän lisäk­si eri selai­met tar­joa­vat eri­lai­sia tapo­ja estää ja pois­taa verk­ko­si­vus­to­jen käyt­tä­miä eväs­tei­tä. Voit muut­taa selai­me­si ase­tuk­sia estääk­se­si / pois­taak­se­si eväs­teet. Lisä­tie­to­ja eväs­tei­den hal­lin­nas­ta ja pois­ta­mi­ses­ta on osoit­tees­sa wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä