Vertaistuki Helminauhassa

Tule roh­keas­ti mukaan ver­tais­ryh­mien tapaamisiin!

Kes­kus­te­lut tois­ten saman­kal­tai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien kans­sa hel­pot­ta­vat omaa oloa ja saat­ta­vat antaa työ­ka­lu­ja omien sisäis­ten sol­mu­koh­tien aukai­se­mi­seen. Kaik­ki Hel­mi­nau­ha-hank­keen tar­joa­ma ver­tais­tu­ki on kou­lu­tet­tu­jen vapaa­eh­tois­ten ver­tais­toi­mi­joi­den ohjaamaa. 

Ryh­mis­sä käy­vät koke­vat vah­vas­ti, ettei­vät ole yksin omien aja­tus­ten­sa ja tun­te­mus­ten­sa kans­sa. Monet ovat saa­neet ver­tais­tuen kaut­ta eli­ni­käi­siä ystäviä.

Ryh­mien tär­kein arvo on luot­ta­muk­sel­li­suus. Se tar­koit­taa, että ryh­mäs­sä ker­ro­tut ja kuul­lut asiat myös pysy­vät ryh­män sisällä.

Muis­tat­han, että ver­tais­tu­kea anne­taan taval­li­sen ihmi­sen omaan koke­muk­seen ja elä­män­tai­toi­hin noja­ten, joten se ei kor­vaa ammat­ti­lai­sen tar­joa­maa tera­pi­aa tai muu­ta ammattiapua.

Kai­kes­sa Hel­mi­nau­ha-hank­keen ver­tais­tues­sa tulee nou­dat­taa Hel­mi­nau­han tur­val­li­sem­man tilan peri­aat­tei­ta.

Nainen ojentaa kätensä toiselle naiselle auttaakseen tätä kiipeämään kivikkoista rinnettä ylöspäin.

Sopivan vertaisryhmän valinta

Hel­mi­nau­ha-ryh­mät on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa ole­vil­le ja lah­ja­so­luil­la ras­kaak­si tul­leil­le sekä lah­ja­so­luil­la yhden tai useam­man lap­sen saa­neil­le. Osa ryh­mis­tä kokoon­tuu vain aikuis­ten kes­ken, osan tapaa­mi­siin lap­set voi­vat tul­la mukaan. Tar­kis­ta asia ryhmäkohtaisesti.

Itsel­lis­ten ryh­mät on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa ole­vil­le ja lah­ja­so­luil­la ras­kaak­si tul­leil­le sekä lah­ja­so­luil­la yhden tai useam­man lap­sen saa­neil­le. Osa ryh­mis­tä kokoon­tuu vain aikuis­ten kes­ken, osan tapaa­mi­siin lap­set voi­vat tul­la mukaan. Tar­kis­ta asia ryhmäkohtaisesti.

Lah­ja­so­lu­taus­tais­ten ryh­mät on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le henkilöille.

Vertaisryhmät eri paikkakunnilla

Kas­vok­kain tapaa­vat ver­tais­ryh­mät kokoon­tu­vat noin ker­ran kuus­sa. Näet nii­den tapaa­mi­sa­jan­koh­dat Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Huom! Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri päi­vit­tyy vuo­den aika­na jat­ku­vas­ti, joten sitä kan­nat­taa seu­rail­la vaik­ka­pa ker­ran kuussa.

Voit tie­dus­tel­la lisä­tie­to­ja ryh­mis­tä ja ryh­mien tapaa­mi­sis­ta ver­tais­toi­mi­joil­ta sähköpostitse.

ESPOO, Helminauha-ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Tapaa­mi­siin voi tul­la las­ten kanssa.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: espoo.helminauha.simpukka(at)gmail.com.

HELSINKI, Helminauha-ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Tapaa­mi­siin voi tul­la las­ten kanssa.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: helsinki.helminauha.simpukka(at)gmail.com.

HELSINKI, itsellisten lapsitoiveryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti ensim­mäis­tä las­ta toivoville.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: helsinki.itselliset.lapsitoive(at)gmail.com.

HÄMEENLINNA, eri elämäntilanteissa olevien ryhmä

Eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien, taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koh­dan­nei­den ver­tais­ryh­mä. Ryh­mäs­sä voi olla lah­ja­so­lu- tai oma­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­via ja lap­sen saaneita.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: hameenlinna.simpukka(at)gmail.com.

HÄMEENLINNA, itsellisten ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­la ja lap­sen saaneille.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: hameenlinna.itselliset.simpukka(at)gmail.com.

JYVÄSKYLÄ, itsellisten lapsitoiveryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti ensim­mäis­tä las­ta toivoville.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: jyvaskyla.itselliset.lapsitoive(at)gmail.com.

JYVÄSKYLÄ, itsellisten vanhempien ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le. Tapaa­mi­siin voi tul­la las­ten kanssa.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: jyvaskyla.itselliset.simpukka(at)gmail.com.

KUOPIO, Helminauha-ryhmä

HUOM! Kuo­pion ryh­mä on tois­tai­sek­si tauol­la. Ryh­mäl­le etsi­tään tois­ta ver­tai­soh­jaa­jaa ensim­mäi­sen kave­rik­si. Jos olet kiin­nos­tu­nut ver­tai­se­na toi­mi­mi­ses­ta, lähe­tät­hän vies­tiä Hel­mi­nau­han han­ke­suun­nit­te­li­jal­le (laura@simpukka.info)! 

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Tapaa­mi­siin kokoon­nu­taan aikuis­ten kesken.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: kuopio.helminauha.simpukka(at)gmail.com.

LAHTI, itsellisten ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­la ja lap­sen saaneille.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: lahti.itselliset.simpukka(at)gmail.com.

OULU, Helminauha-ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Tapaa­mi­siin voi tul­la las­ten kanssa.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: oulu.helminauha.simpukka(at)gmail.com.

TAMPERE, Helminauha-ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Tapaa­mi­siin voi tul­la las­ten kans­sa. Ryh­mä kokoon­tuu Sim­pu­kan tilois­sa. Huo­maa uusi osoi­te: Tam­pel­lan Espla­na­di 8 B LH35, 33180 Tampere.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: tampere.helminauha.simpukka(at)gmail.com.

TAMPERE, itsellisten ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Osa ryh­män tapaa­mi­sis­ta pide­tään aikuis­ten kes­ken, osas­sa lap­set voi­vat olla muka­na. Tar­kis­ta asia etu­kä­teen tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Ryh­mä kokoon­tuu Sim­pu­kan tilois­sa. Huo­maa uusi osoi­te: Tam­pel­lan Espla­na­di 8 B LH35, 33180 Tampere.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: tampere.itselliset.simpukka(at)gmail.com.

TURKU, itsellisten lapsitoiveryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu itsel­li­ses­ti ensim­mäis­tä las­ta toivoville.

Lisä­tie­dot ja tapaa­mi­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen: turku.itselliset.simpukka(at)gmail.com.

Lahjasolutaustaisten nuorten ja aikuisten ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le, lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le hen­ki­löil­le. Ver­tais­ryh­mä tapaa etä­nä Zoomissa.

Ryh­mäs­tä löy­dät lisä­tie­toa tääl­tä: Lah­ja­so­lu­taus­tais­ten vertaistuki

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen: lahja.helminauha(at)gmail.com

Vertaistoimijalle

Ver­tais­toi­mi­jan tie­to­pa­ket­ti ja mui­ta tär­kei­tä asioi­ta ver­tai­se­na toi­mi­van vapaa­eh­tois­teh­tä­vän tuek­si ovat kenen tahan­sa luet­ta­vis­sa Sim­pu­kan verk­ko­si­vu­jen Vapaa­eh­toi­sel­le-sivul­ta.

Kaipaatko vertaisryhmää omalle paikkakunnallesi? Haluatko liittyä jo olemassa olevan ryhmän vertaisohjaajaksi? Tahtoisitko järjestää omalle kohderyhmällesi yksittäisen pop up -tapaamisen?

Soi­ta tai lähe­tä säh­kö­pos­tia Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jal­le. Saat ver­tais­toi­mi­jan kou­lu­tuk­sen sekä tar­vit­ta­vat ohjeet ja mate­ri­aa­lit ryh­män perustamiseen.

Yhteys­tie­dot:

Lau­ra Hir­vo­nen
han­ke­suun­nit­te­li­ja (va.), Hel­mi­nau­ha-han­ke
sp. laura@simpukka.info
puh. 045 7873 5433

Vertaistuki verkossa

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa etä­nä ver­kos­sa sekä omil­la kas­voil­la ja nimel­lä tapah­tu­vaa että ano­nyy­mia ver­tais­tu­kea. Kaik­ki tule­vat tapah­tu­mat näet Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Valtakunnallinen Helminauha-ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Tapaa­mi­siin ei tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua. Lisä­tie­dot ja Zoom-lin­kit Sim­pu­kan tapahtumakalenterissa.

Valtakunnallinen itsellisten ryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Tapaa­mi­siin ei tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua. Lisä­tie­dot ja Zoom-lin­kit Sim­pu­kan tapahtumakalenterissa.

Helminauha-vertaischatit

Hel­mi­nau­ha-ver­taischat on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saaneille.

Cha­tis­sa kes­kus­te­lu­ja ohjaa­vat kou­lu­te­tut, vapaa­eh­toi­set chat-ver­tai­set. Chat-kes­kus­te­luis­sa kes­kus­tel­laan ano­nyy­mis­ti. Avoi­meen chat-ryh­mään mah­tuu 12 kes­kus­te­li­jaa ker­ral­laan, joten kan­nat­taa tul­la mukaan hyvis­sä ajoin.

Cha­tit löy­ty­vät Tuki­ne­tis­tä: Sim­pu­kan ver­taischa­tit. Jos olet uusi Tuki­ne­tis­sä, luo itsel­le­si tun­nuk­set ja kir­jau­du sisään, niin pää­set mukaan keskusteluun.

Itsellisten vertaischatit

Itsel­lis­ten ver­taischat on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saaneille.

Cha­tis­sa kes­kus­te­lu­ja ohjaa­vat kou­lu­te­tut, vapaa­eh­toi­set chat-ver­tai­set. Chat-kes­kus­te­luis­sa kes­kus­tel­laan ano­nyy­mis­ti. Avoi­meen chat-ryh­mään mah­tuu 12 kes­kus­te­li­jaa ker­ral­laan, joten kan­nat­taa tul­la mukaan hyvis­sä ajoin.

Cha­tit löy­ty­vät Tuki­ne­tis­tä: Sim­pu­kan ver­taischa­tit. Jos olet uusi Tuki­ne­tis­sä, luo itsel­le­si tun­nuk­set ja kir­jau­du sisään, niin pää­set mukaan keskusteluun.

Helminauhan Facebook-ryhmät

Hel­mi­nau­ha-ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saa­neil­le. Muis­ta vas­ta­ta liit­ty­mis­pyyn­nön jätet­tyä­si jäsenyyskysymyksiin!

Lah­ja­so­lu­taus­tais­ten ryh­mä on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­luil­la alkun­sa saaneille.

Anonyymit ryhmäkeskustelut Tukinetissä 

Sim­pu­kan ryh­mä­kes­kus­te­lut mah­dol­lis­ta­vat ver­tais­tuen saa­mi­sen ano­nyy­mis­ti, aikaan ja paik­kaan katsomatta. 

Kes­kus­te­luun osal­lis­tuak­seen tulee Tuki­net­tiin luo­da käyttäjätunnus.

Tuki­ne­tis­sä Sim­pu­kal­la on kol­me ryh­mä­kes­kus­te­lua, jois­ta kak­si on yksi­tyi­siä. Nämä yksi­tyi­set kes­kus­te­lut näky­vät vain kir­jau­tu­neil­le käyt­tä­jil­le. Kes­kus­te­luun osal­lis­tuak­seen hen­ki­lön tulee täyt­tää yksin­ker­tai­nen hake­mus­lo­ma­ke, jon­ka yllä­pi­to hyväk­syy mah­dol­li­sim­man pian.

Kol­me ryhmäkeskusteluteemaa:

Sim­pu­kan ver­tais­kes­kus­te­lu -tee­ma, jos­sa voi käy­dä kes­kus­te­lua lap­set­to­muu­den monis­ta aiheista.

Sim­pu­kan yksi­tyi­nen ver­tais­kes­kus­te­lu -tee­ma tar­jo­aa tilan ano­nyy­mil­le kes­kus­te­lul­le sil­loin, kun aihe tun­tuu eri­tyi­sen sen­si­tii­vi­sel­tä ja tah­dot koh­da­ta ver­tai­sia niin sano­tus­ti sul­jet­tu­jen ovien takana.

Hel­mi­nau­han yksi­tyi­nen ver­tais­kes­kus­te­lu -tee­ma on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka poh­ti­vat tai käy­vät läpi lah­ja­su­kuso­lu­hoi­to­ja, tai ovat jo saa­neet lap­sen lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avulla.

Vertaisvälitys 

Ver­tais­vä­li­tys on net­ti-ilmoi­tus­tau­lu, jos­sa ver­tai­set ilmoit­ta­vat omas­ta haluk­kuu­des­taan ver­tais­tuen tar­pee­seen tai tar­jon­taan omal­la nimel­lä tai ano­nyy­mis­ti. Tuki on yksi­löl­lis­tä ja vapaa­muo­tois­ta. Ver­tai­nen ei ole kou­lu­tet­tu tuki­hen­ki­lö, vaan saman­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­va, jon­ka kans­sa voi vaih­del­la aja­tuk­sia ja koke­muk­sia. Ver­tais­vä­li­tys sopii myös niil­le, joi­den paik­ka­kun­nal­la ei ole ver­tais­tu­ki­ryh­mää ja hen­ki­löil­le, jot­ka koke­vat ryh­mä­toi­min­nan itsel­leen vieraana.

Simpukan verkkovertaistoiminnan säännöt

Sim­puk­ka-yhdis­tyk­sen verk­ko­ver­tais­toi­min­nan sään­nöt kos­ke­vat Sim­puk­ka-yhdis­tyk­sen yllä­pi­tä­miä video­ta­paa­mi­sia, ver­taischat­te­ja, Face­book-ryh­miä, ryh­mä­kes­kus­te­lu­ja ja ver­tais­vä­li­tys­tä.

Luot­ta­muk­sel­li­suus: Kes­kus­te­luis­ta ei puhu­ta ryh­män ulko­puo­lel­la, eikä jul­kai­su­ja saa jakaa ryh­män ulko­puo­lel­le. Täl­lai­nen toi­min­ta joh­taa ver­tais­ryh­mäs­tä poistamiseen. 

Avoi­muus: Ver­kos­sa ole­van ver­tais­ryh­män on tar­koi­tus toi­mia tur­val­li­se­na paik­ka­na, jos­sa voi saa­da ja antaa tukea tahat­to­man lap­set­to­muu­den aika­na. Kaik­ki kes­kus­te­li­jat voi­vat hen­ki­lö­koh­tai­sel­la pro­fii­lil­laan osal­lis­tua yhden­ver­tai­si­na kes­kus­te­luun. Jokai­sel­la on yhtä­läi­nen oikeus sanoa sanot­ta­van­sa toi­sia kunnioittavasti.

Yhden­ver­tai­suus: Verk­ko­kes­kus­te­luis­sa yllä­pi­de­tään hyväk­sy­vää ilma­pii­riä, jos­sa kaik­kien koke­mus­ta kun­nioi­te­taan. Lap­set­to­mia ollaan eri syis­tä ja haas­teet ovat eri­lai­sia, joten kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä ei vähä­tel­lä kes­kus­te­li­joi­den hen­ki­lö­koh­tai­sia koke­muk­sia. Ole koh­te­lias ja ystä­väl­li­nen. Älä pro­vo­soi tahal­la­si tai hau­ku mui­ta kes­kus­te­li­joi­ta. Yllä­pi­to puut­tuu kes­kus­te­luun ja tar­vit­taes­sa pois­taa kom­ment­te­ja tai kes­kus­te­lu­ja, jois­sa arvos­tel­laan ja lou­ka­taan ihmi­siä esi­mer­kik­si vam­mai­suu­teen, sek­su­aa­li­seen suun­tau­tu­mi­seen, ihon­vä­riin tai johon­kin etni­seen ryh­mään kuu­lu­mi­sen joh­dos­ta. Sim­pu­kan kes­kus­te­lu­ryh­mis­sä ei sal­li­ta min­kään­lais­ta syr­jin­tää. Jos koh­taat itsee­si tai toi­siin koh­dis­tu­vaa syr­jin­tää, puu­tu asi­aan välit­tö­mäs­ti. Ilmian­na syr­ji­vää puhet­ta sisäl­tä­vät vies­tit ylläpidolle.

Sisäl­tö­va­roi­tus: Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­han Face­book-ryh­mis­sä esi­mer­kik­si ras­kaus­tes­tien, ult­ra­ku­vien, ras­kaus­ma­ho­jen ja las­ten kuvat lai­te­taan aina jul­kai­sun kom­ment­tei­hin, ei itse jul­kai­suun. Sisäl­tö­va­roi­tuk­ses­sa on hyvä ker­toa lyhyes­ti ylei­sel­lä tasol­la, mitä varoi­tus kos­kee. Esi­mer­kik­si: “Sisäl­tö­va­roi­tus: raskaustesti”.

Käy­tä har­kin­taa, kun pos­taat kuvia tai arka­luon­tei­sia asioi­ta. Sisäl­tö­va­roi­tus­ten tar­koi­tus on antaa luki­joil­le ennak­ko­va­roi­tus sisäl­lös­tä, joka voi aiheut­taa ahdis­tus­ta tai epä­mu­ka­vuut­ta, eten­kin jos sitä jou­tuu näke­mään yllät­täen ja val­mis­tau­tu­mat­ta. Sisäl­tö­va­roi­tuk­set anta­vat luki­jal­le mah­dol­li­suu­den vali­ta, mitä ja mil­loin lukee, vai vält­tää­kö sisäl­lön koko­naan. Näin pyri­tään lisää­mään ryh­mien jäsen­ten turvallisuutta.

Yksi­tyi­syy­den­suo­ja: Verk­ko­kes­kus­te­luis­sa on kun­nioi­tet­ta­va oman lisäk­si myös tois­ten yksi­tyi­syyt­tä. Esi­mer­kik­si oman puo­li­son ter­vey­s­asiois­ta ker­to­mi­nen ilman hänen lupaan­sa ei ole suo­ta­vaa. Lap­set­to­muu­den hoi­toon liit­ty­vis­sä kes­kus­te­luis­sa ei saa mai­ni­ta hoi­ta­van tahon hen­ki­lö­kun­taa nimil­lä, mut­ta asial­li­nen kes­kus­te­lu kli­ni­kois­ta on sal­lit­tua. Jos haluat käy­dä jon­kun kans­sa yksi­tyis­koh­tai­sem­paa kes­kus­te­lua, se tulee teh­dä yksityisviestein.

Mark­ki­noin­ti­kiel­to: Kes­kus­te­luis­sa ei saa mai­nos­taa omia tuot­tei­ta, pal­ve­lui­ta tai esi­mer­kik­si jotain uskon­nol­lis­ta tai poliit­tis­ta vakau­mus­ta. Jokai­nen voi oma­koh­tai­seen koke­muk­seen perus­tuen suo­si­tel­la vii­te­ke­hyk­seen sopi­via lail­li­sia tava­roi­ta, tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, mikä­li suo­sit­te­lus­ta ei koi­du hänel­le hen­ki­lö­koh­tais­ta talou­del­lis­ta hyötyä.

Lail­li­suus: Verk­ko­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­via vel­voit­taa Suo­men laki. Lain mukaan esi­mer­kik­si lääk­kei­den myyn­ti ja edel­leen välit­tä­mi­nen on yksi­tyis­hen­ki­löil­tä kiel­let­ty. Myös luon­tais­tuot­tei­den välit­tä­mi­nen ja myyn­ti on kiel­let­tyä. Jäse­niä vel­voit­ta­vat myös teki­jä­noi­keu­det, joi­den nojal­la esi­mer­kik­si mak­su­muu­rin taka­na ole­vien leh­ti­jut­tu­jen kopioin­ti, valo­ku­vaa­mi­nen ja edel­leen levit­tä­mi­nen ilman oikeuk­sien omis­ta­jan lupaa on kiellettyä. 

Yllä­pi­to: Verk­ko­kes­kus­te­lua yllä­pi­tää Sim­puk­ka-yhdis­tys. Yllä­pi­tä­jiä ovat yhdis­tyk­sen hen­ki­lös­tö ja teh­tä­vään kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set verk­ko­ver­tai­set. Face­boo­kis­sa vapaa­eh­toi­set mode­raat­to­rit osal­lis­tu­vat kes­kus­te­lui­hin oma­na itse­nään, ellei­vät he erik­seen mai­nit­se kom­men­toi­van­sa mode­raat­to­rin roo­lis­sa. Yllä­pi­tä­jät ja mode­raat­to­rit huo­leh­ti­vat jäsen­pyyn­tö­jen hyväk­sy­mi­ses­tä, kes­kus­te­lu­jen seu­ran­nas­ta ja sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­ses­ta. Trol­lit, vale­pro­fii­lit ja sään­tö­jen vas­tai­ses­ti toi­mi­vat jäse­net pois­te­taan ryhmästä.

Vas­tuu­va­paus­lause­ke: Sim­pu­kan kes­kus­te­lu­ryh­mät ovat vapaas­ti jäsen­ten käy­tös­sä hei­dän itsen­sä ja yhdis­tyk­sen tuot­ta­mil­le kes­kus­te­luil­le ja kes­kus­te­lu­na­vauk­sil­le. Kuka tahan­sa, joka on hyväk­syt­ty ryh­mään, voi osal­lis­tua kes­kus­te­lui­hin. Kes­kus­te­lu­ryh­mis­tä löy­tyy pal­jon arvo­kas­ta ja totuu­den­mu­kais­ta tie­toa, mut­ta Sim­puk­ka-yhdis­tys ei voi taa­ta kai­ken tie­don oikeel­li­suut­ta. Vaik­ka vir­heel­li­siä tie­to­ja pyri­tään kor­jaa­maan, kenel­lä­kään ei ole vel­vol­li­suut­ta kor­ja­ta nii­tä. Täs­tä syys­tä kaik­ki kes­kus­te­lu­ryh­mis­tä löy­ty­vä tie­to toi­mi­te­taan luki­jal­le ilman takuu­ta oikeel­li­suu­des­ta tai sopi­vuu­des­ta mihin­kään käyt­tö­tar­koi­tuk­seen. Sim­puk­ka-yhdis­tyk­sen hen­ki­lös­tö ja vapaa­eh­toi­set eivät ole mil­lään taval­la vas­tuus­sa vir­heel­lis­ten tai louk­kaa­vien tie­to­jen ole­mas­sao­los­ta tai nii­den käytöstä.

Päi­vi­tet­ty 20.5.2020

Sim­puk­ka-yhdis­tys

Sim­puk­ka-yhdis­tyk­sel­lä on oikeus tar­ken­taa ja muut­taa kes­kus­te­lu­ryh­män sään­tö­jä. Kes­kus­te­lu­ryh­mään lii­te­tyn jäse­nen kat­so­taan hyväk­sy­neen nämä säännöt.

Yksityisyys sosiaalisessa mediassa

Yhdis­tyk­sen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen niin kas­vok­kain kuin etä­nä sisäl­tää ris­kin sii­tä, että hen­ki­lön yksi­tyi­syy­teen liit­ty­vää tie­toa pää­tyy muil­le kuin hen­ki­löl­le itselleen.

Sim­puk­ka-yhdis­tys pyr­kii eri­lai­sin toi­min var­mis­ta­maan, että kes­kus­te­lu verk­ko­ver­tais­ryh­mis­sä on mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta. On kui­ten­kin huo­mioi­ta­va, että sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den suo­jauk­siin ja ryh­män jäse­niin ei voi aukot­to­mas­ti luot­taa. Jokai­sen verk­ko­ver­tais­ryh­män jäse­nen on tämän vuok­si otet­ta­va itse vas­tuu sii­tä, kuin­ka avoi­mes­ti itses­tään ja omas­ta lap­set­to­muus­ko­ke­muk­ses­taan ryh­mäs­sä kertoo.

Sul­jet­tui­hin ryh­miin täy­tyy hakea erik­seen ja kes­kus­te­lun sisäl­lön näke­vät vain ryh­mään kuu­lu­vat jäse­net. Oman nimen näky­mi­sen ryh­mäs­sä voi kui­ten­kin pii­lot­taa omas­ta profiilista.

Käy­tän­nön kei­no­ja suo­ja­ta omaa yksityisyyttä:

 • Ker­ro net­ti­kes­kus­te­luis­sa vain sel­lai­sia asioi­ta, joi­den taka­na olet val­mis sei­so­maan myös kas­vok­kai­sis­sa keskusteluissa

 • Ano­nyy­mi, nime­tön ryh­mä­kes­kus­te­lu on Face­book-ryh­miä yksi­tyi­sem­pi keskustelupaikka.

 • Käy­tä ryh­mä­kes­kus­te­lua fyy­si­ses­ti tur­val­li­ses­ti: suo­jaa mobii­li­lait­teet sala­sa­nal­la ja estä ulko­puo­li­sia näke­mäs­tä kes­kus­te­lua esim. jul­ki­sis­sa kulkuvälineissä.

 • Oman nimen pii­lot­ta­mi­nen ryhmästä:

  • Avaa tie­to­ko­neel­la oma Facebook-profiilisi.
  • Klik­kaa kan­si­ku­van alla ole­vis­ta väli­leh­dis­tä Lisää-valik­ko ja valit­se “Hal­lit­se osioita”.
  • Etsi Ryh­mät-koh­ta, pois­ta ruk­si ja tallenna.
  • Näin tie­dois­sa­si ei näy, että kuu­lut Sim­pu­kan ryh­mään, eikä Face­book ehdo­ta ryh­mää ystä­vil­le­si. Nime­si näkyy kui­ten­kin ryh­män jäsenluettelossa.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä