Mitä vertaistuki on

Vertaisuus antaa voimaa!

Kes­kus­te­lut tois­ten saman­kal­tai­sis­sa tilan­teis­sa ole­vien tai nii­tä läpi­käy­nei­den kans­sa hel­pot­ta­vat omaa oloa ja saat­ta­vat antaa työ­ka­lu­ja omien sisäis­ten sol­mu­koh­tien aukai­se­mi­seen. Muis­tat­han, että ver­tais­tu­kea anne­taan taval­li­sen ihmi­sen per­soo­nal­li­suu­teen ja elä­män­tai­toi­hin noja­ten, joten se ei kor­vaa ammat­ti­mais­ta tera­pi­aa tai muu­ta ammat­tia­pua.

Tule mukaan vertaisryhmätoimintaan!

Hel­mi­nau­ha­ryh­mä on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­kit­se­vil­le, -hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vil­le ja lah­ja­so­luil­la lapsen/lapsia saa­neil­le. Ver­tais­ryh­miä luot­saa­vat Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen kou­lu­te­tut ver­tai­soh­jaa­jat, jot­ka itse­kin ovat ver­tais­tuen saa­jia. Ryh­mät kokoon­tu­vat n. ker­ran kuus­sa ja ryh­mien tapaa­mi­sa­jan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Nainen auttaa toista naista kiipeämään kiviä ojentaen kätensä

Helminauharyhmät eri paikkakunnilla ja ryhmien sähköpostiosoitteet:

Hel­mi­nau­ha­ryh­mät ovat kas­vok­kain tai video­vä­lit­tei­ses­ti tapaa­via ver­tais­ryh­miä, jois­sa toi­si­aan koh­taa­vat lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat, -hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vat sekä lah­ja­so­luil­la lapsen/ lap­sia saa­neet.

HELSINKI: helsinki.helminauha.simpukka(at)gmail.com

JYVÄSKYLÄ: jyvaskyla.helminauha.simpukka(at)gmail.com

TAMPERE: tampere.helminauha.simpukka(at)gmail.com

TAMPERE, ITSELLISTEN RYHMÄ: tampere.itselliset.simpukka@gmail.com (ryh­mä on tar­koi­tet­tu itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le)

TURKU: turku.helminauha.simpukka(at)gmail.com

Kysy lisä­tie­to­ja ryh­mäs­tä oman paik­ka­kun­ta­si ver­tai­soh­jaa­jal­ta säh­kö­pos­tit­se.

Läh­de roh­keas­ti mukaan ver­tais­ryh­män tapaa­mi­seen! Ryh­mis­sä käy­vät koke­vat vah­vas­ti, ettei­vät ole yksin omien aja­tus­ten­sa ja tun­te­mus­ten­sa kans­sa. Monet ovat saa­neet ver­tais­tuen kaut­ta eli­ni­käi­siä ystä­viä. Ryh­mien tär­kein arvo on luot­ta­muk­sel­li­suus.

Kai­paat­ko Hel­mi­nau­ha­ryh­mää omal­le paik­ka­kun­nal­le­si tai haluat­ko toi­mia jo ole­mas­sa ole­van ryh­män toi­se­na ver­tai­soh­jaa­ja­na? Lai­ta säh­kö­pos­tia tai soi­ta Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jal­le ja saat apua ryh­män käyn­nis­tä­mi­seen ja ver­tai­soh­jaa­jak­si ryh­ty­mi­seen. Kou­lu­tam­me ja kon­tak­toim­me kaik­ki ver­tai­soh­jaa­jam­me hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sekä jär­jes­täm­me vapaa­eh­toi­sil­lem­me kas­vok­kai­sen kou­lu­tuk­sen kak­si ker­taa vuo­des­sa.

Hel­mi­nau­ha-han­ke
han­ke­suun­nit­te­li­ja
Jen­ni Huh­ta­la
jenni@simpukka.info
040 5323010

Erilaisia vertaistuen muotoja:

Kasvokkaiset Helminauharyhmät

Hel­mi­nau­ha­ryh­mät kokoon­tu­vat eri paik­ka­kun­nil­la kas­vok­kain n. ker­ran kuus­sa. Löy­dät  ver­tais­ta­paa­mis­ten ajan­koh­dat Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Tapaa­mi­sis­sa on aina muka­na Sim­pu­kan kou­lu­tet­tu ver­tai­soh­jaa­ja ja kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia.

Videotapaamiset ZOOM.us- sovelluksessa

Ver­tais­ta­paa­mi­sia video­vä­lit­tei­ses­ti ZOOM.us-ohjelman avul­la. Löy­dät  video­ta­paa­mis­ten ajan­koh­dat Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Video­ta­paa­mi­siin saat lin­kin omal­ta ryh­mä­noh­jaa­jal­ta­si säh­kö­pos­til­la. Löy­dät yhteys­tie­dot tapah­tu­ma­ka­len­te­rin mer­kin­nöis­tä. Käyt­tö­oh­je Zoom-videoa­lus­taan löy­tyy tääl­tä.

Video­ta­paa­mi­sis­sa kes­kus­tel­laan luot­ta­muk­sel­li­ses­ti, samal­la taval­la kuin kas­vok­kai­sis­sa ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­sis­sa. Video­ta­paa­mi­seen osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta tie­to­ko­neel­la, puhe­li­mel­la tai table­til­la.

Helminauha vertaischatit

Hel­mi­nau­ha - ver­taischa­tit tapah­tu­vat Tuki­ne­tis­sä ja kes­kus­te­lu­ja ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set chat-ver­tai­soh­jaa­jat. Chat-kes­kus­te­luis­sa kes­kus­tel­laan ano­nyy­mis­ti. Avoi­meen chat-ryh­mään mah­tuu 12 kes­kus­te­li­jaa ker­ral­laan, joten kan­nat­taa tul­la mukaan hyvis­sä ajoin.

Tuki­ne­tin chat­tiin löy­dät tääl­tä. Jos olet uusi tuki­ne­tis­sä, niin luo itsel­le­si tun­nuk­set ja kir­jau­tu­mal­la sisään pää­set mukaan kes­kus­te­luun.

Ver­taischat­tien ajan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Suljettu Facebook-ryhmä

Hel­mi­nau­ha Face­book-ryh­mä on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka poh­ti­vat lah­ja­so­lu­hoi­to­ja, ovat hoi­dois­sa tai ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Lii­ty ryh­mään tääl­lä.

Keskustelupalsta

Sim­pu­kan kes­kus­te­lu­pals­tal­la voit kes­kus­tel­la lap­set­to­muu­teen liit­ty­vis­tä aiheis­ta ano­nyy­mis­ti. Kes­kus­tel­lak­se­si lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin tai lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä aiheis­ta sinun tulee rekis­te­röi­tyä sivuil­le.

Vertaisvälitys

Ver­tais­vä­li­tys on net­ti-ilmoi­tus­tau­lu, jos­sa ver­tai­set ilmoit­ta­vat omas­ta haluk­kuu­des­taan ver­tais­tuen tar­pee­seen tai tar­jon­taan omal­la nimel­lä tai ano­nyy­mis­ti. Tuki on yksi­löl­lis­tä ja vapaa­muo­tois­ta. Ver­tai­nen ei ole kou­lu­tet­tu tuki­hen­ki­lö, vaan saman­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­va, jon­ka kans­sa voi vaih­del­la aja­tuk­sia ja koke­muk­sia. Ver­tais­vä­li­tys sopii myös niil­le, joi­den paik­ka­kun­nal­la ei ole ver­tais­tu­ki­ryh­mää ja hen­ki­löil­le, jot­ka koke­vat ryh­mä­toi­min­nan itsel­leen vie­raa­na. Ver­tais­vä­li­tyk­sen löy­dät TÄÄLTÄ.