Mitä vertaistuki on

Vertaisuus antaa voimaa!

Kes­kus­te­lut tois­ten saman­kal­tai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien kans­sa hel­pot­ta­vat omaa oloa ja saat­ta­vat antaa työ­ka­lu­ja omien sisäis­ten sol­mu­koh­tien aukai­se­mi­seen. Muis­tat­han, että ver­tais­tu­kea anne­taan taval­li­sen ihmi­sen omaan koke­muk­seen ja elä­män­tai­toi­hin noja­ten, joten se ei kor­vaa ammat­ti­lai­sen tar­joa­maa tera­pi­aa tai muu­ta ammattiapua.

Tule mukaan vertaistoimintaan!

Hel­mi­nau­ha­ryh­mä on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­kit­se­vil­le, -hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vil­le ja lah­ja­so­luil­la lapsen/lapsia saa­neil­le. Ver­tais­ryh­miä luot­saa­vat Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen kou­lu­te­tut ver­tais­toi­mi­jat, jot­ka itse­kin ovat ver­tais­tuen saa­jia. Ryh­mät kokoon­tu­vat n. ker­ran kuus­sa ja ryh­mien tapaa­mi­sa­jan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta TÄÄLTÄ.

Kuvassa on nainen, joka auttaa toista naista kiipeämään kiviä pitkin ojentaen kätensä

Vertaisryhmät eri paikkakunnilla

Hel­mi­nau­ha­ryh­mät ovat kas­vok­kain tai video­vä­lit­tei­ses­ti Zoo­mis­sa tapaa­via ver­tais­ryh­miä, jois­sa toi­si­aan koh­taa­vat lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vat sekä lah­ja­so­luil­la lapsen/ lap­sia saaneet.Vertaistukea on tar­jol­la myös itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saaneille. 

Voit tie­dus­tel­la lisä­tie­to­ja ryh­mäs­tä ja ryh­män tapaa­mi­sis­ta ver­tais­toi­mi­jal­ta sähköpostitse.

HELSINKI, Helminauharyhmä

Ryh­mä kokoon­tuu Leik­ki­puis­to Sepän tilois­sa, ryh­mään voi tul­la las­ten kanssa.

Ryh­män säh­kö­pos­tio­soi­te: helsinki.helminauha.simpukka(at)gmail.com. Ilmoit­tau­du tapaa­mi­seen sähköpostilla.

 
HELSINKI, Itsellisten vertaisryhmä

Ryh­mä on tar­koi­tet­tu itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la lap­sen saaneille.

Ryh­mä tapaa video­vä­lit­tei­ses­ti Zoo­mis­sa, lin­kin Zoo­miin löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta TÄÄLTÄ.

Ryh­män säh­kö­pos­tio­soi­te: helsinki.itselliset.simpukka(at)gmail.com 

 
JYVÄSKYLÄ, Helminauharyhmä
Ryhmä on tauolla!

Jos kai­paat ver­tais­tu­kea Jyväs­ky­län alu­eel­la, lai­ta säh­kö­pos­tia jenni@simpukka.info ja perus­te­taan alu­eel­le­si vertaistoimintaa!

 
OULU, Itsellisten ryhmä
Ryhmä on tauolla!

Jos kai­paat ver­tais­tu­kea Oulun alu­eel­la, lai­ta säh­kö­pos­tia jenni@simpukka.info ja perus­te­taan alu­eel­le­si vertaistoimintaa!

 
TAMPERE, Helminauharyhmä

Ryh­mä kokoon­tuu Sim­pu­kan tilois­sa, osoit­tees­sa Kale­van­tie 7 C. Tapaa­mi­seen voi tul­la las­ten kanssa.

Ryh­män säh­kö­pos­tio­soi­te: tampere.helminauha.simpukka(at)gmail.com. Ilmoit­tau­du tapaa­mi­seen sähköpostilla.

 
TAMPERE, Itsellisten ryhmä

Ryh­mä kokoon­tuuu Sim­pu­kan tilois­sa, osoit­tees­sa Kale­van­tie 7 C. Ryh­mä on tar­koi­tet­tu kai­kil­le itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sia saaneille.

Ryh­män säh­kö­pos­tio­soi­te: tampere.itselliset.simpukka (at)gmail.com. Ilmoit­tau­du tapaa­mi­seen sähköpostilla.

 
TURKU, Helminauharyhmä
Ryhmä on tauolla! 

Jos kai­paat ver­tais­tu­kea Turun alu­eel­la, lai­ta säh­kö­pos­tia jenni@simpukka.info ja perus­te­taan alu­eel­le­si vertaistoimintaa!

Lähde rohkeasti mukaan vertaisryhmän tapaamiseen!

Ryh­mis­sä käy­vät koke­vat vah­vas­ti, ettei­vät ole yksin omien aja­tus­ten­sa ja tun­te­mus­ten­sa kans­sa. Monet ovat saa­neet ver­tais­tuen kaut­ta eli­ni­käi­siä ystä­viä. Ryh­mien tär­kein arvo on luottamuksellisuus.

Kai­paat­ko Hel­mi­nau­ha­ryh­mää omal­le paik­ka­kun­nal­le­si tai haluat­ko toi­mia jo ole­mas­sa ole­van ryh­män toi­se­na vertaisohjaajana?

Lai­ta säh­kö­pos­tia tai soi­ta Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jal­le ja saat apua ryh­män käyn­nis­tä­mi­seen ja ver­tais­toi­mi­jak­si ryh­ty­mi­seen. Kou­lu­tam­me ja kon­tak­toim­me kaik­ki ver­tais­toi­mi­ja­na hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sekä jär­jes­täm­me vapaa­eh­toi­sil­lem­me kas­vok­kai­sen kou­lu­tuk­sen kak­si ker­taa vuodessa.

Han­ke­suun­nit­te­li­ja, Hel­mi­nau­ha-han­ke
Jen­ni Huh­ta­la
jenni@simpukka.info
040 5323010

Erilaisia vertaistuen muotoja

Kasvokkaiset Helminauharyhmät

Hel­mi­nau­ha­ryh­mät kokoon­tu­vat eri paik­ka­kun­nil­la kas­vok­kain n. ker­ran kuus­sa. Löy­dät  ver­tais­ta­paa­mis­ten ajan­koh­dat Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Tapaa­mi­sis­sa on aina muka­na Sim­pu­kan kou­lu­tet­tu ver­tai­soh­jaa­ja ja kes­kus­te­lut ovat luottamuksellisia.

Videotapaamiset ZOOM.us- sovelluksessa

Ver­tais­ta­paa­mi­sia video­vä­lit­tei­ses­ti ZOOM.us-ohjelman avul­la. Löy­dät  video­ta­paa­mis­ten ajan­koh­dat Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Video­ta­paa­mi­siin saat lin­kin omal­ta ryh­mä­noh­jaa­jal­ta­si säh­kö­pos­til­la. Löy­dät yhteys­tie­dot tapah­tu­ma­ka­len­te­rin mer­kin­nöis­tä. Käyt­tö­oh­je Zoom-videoa­lus­taan löy­tyy tääl­tä.

Video­ta­paa­mi­sis­sa kes­kus­tel­laan luot­ta­muk­sel­li­ses­ti, samal­la taval­la kuin kas­vok­kai­sis­sa ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­sis­sa. Video­ta­paa­mi­seen osal­lis­tu­mi­nen on mah­dol­lis­ta tie­to­ko­neel­la, puhe­li­mel­la tai tabletilla.

Helminauha vertaischatit

Hel­mi­nau­ha - ver­taischa­tit tapah­tu­vat Tuki­ne­tis­sä ja kes­kus­te­lu­ja ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set chat-ver­tai­soh­jaa­jat. Chat-kes­kus­te­luis­sa kes­kus­tel­laan ano­nyy­mis­ti. Avoi­meen chat-ryh­mään mah­tuu 12 kes­kus­te­li­jaa ker­ral­laan, joten kan­nat­taa tul­la mukaan hyvis­sä ajoin.

Tuki­ne­tin chat­tiin löy­dät tääl­tä. Jos olet uusi tuki­ne­tis­sä, niin luo itsel­le­si tun­nuk­set ja kir­jau­tu­mal­la sisään pää­set mukaan keskusteluun.

Ver­taischat­tien ajan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Suljettu Facebook-ryhmä

Hel­mi­nau­ha Face­book-ryh­mä on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka poh­ti­vat lah­ja­so­lu­hoi­to­ja, ovat hoi­dois­sa tai ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Lii­ty ryh­mään tääl­lä.

Keskustelupalsta

Sim­pu­kan kes­kus­te­lu­pals­tal­la voit kes­kus­tel­la lap­set­to­muu­teen liit­ty­vis­tä aiheis­ta ano­nyy­mis­ti. Kes­kus­tel­lak­se­si lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin tai lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä aiheis­ta sinun tulee rekis­te­röi­tyä sivuille.

Vertaisvälitys

Ver­tais­vä­li­tys on net­ti-ilmoi­tus­tau­lu, jos­sa ver­tai­set ilmoit­ta­vat omas­ta haluk­kuu­des­taan ver­tais­tuen tar­pee­seen tai tar­jon­taan omal­la nimel­lä tai ano­nyy­mis­ti. Tuki on yksi­löl­lis­tä ja vapaa­muo­tois­ta. Ver­tai­nen ei ole kou­lu­tet­tu tuki­hen­ki­lö, vaan saman­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­va, jon­ka kans­sa voi vaih­del­la aja­tuk­sia ja koke­muk­sia. Ver­tais­vä­li­tys sopii myös niil­le, joi­den paik­ka­kun­nal­la ei ole ver­tais­tu­ki­ryh­mää ja hen­ki­löil­le, jot­ka koke­vat ryh­mä­toi­min­nan itsel­leen vie­raa­na. Ver­tais­vä­li­tyk­sen löy­dät TÄÄLTÄ.

Anna meille palautetta!

Simpukan vertaistukeen osallistunut, kerro meille miten tapaaminen sujui

Haluam­me kehit­tää ver­tais­tu­ki­toi­min­taam­me ja kerääm­me palau­tet­ta kai­kil­ta ver­tais­tu­keen osallistuneilta.

Jos olet osal­lis­tu­nut kas­vok­kai­seen ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­seen, video­ta­paa­mi­seen Zoo­mis­sa tai ver­taischat­tiin Tuki­ne­tis­sä, niin täy­tä nimet­tö­mä­nä tämä palau­te­lo­ma­ke. 

Vertaisohjaaja, kerro meille miten tapaaminen sujui

Haluam­me kehit­tää ver­tais­tu­ki­toi­min­taam­me ja kerääm­me palau­tet­ta kai­kil­ta vertaisohjaajilta.

Jos olet ver­tai­soh­jaa­ja­na mah­dol­lis­ta­nut kas­vok­kai­sen ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­sen, video­ta­paa­mi­sen Zoo­mis­sa tai ver­taischa­tin Tuki­ne­tis­sä, niin täy­tä tämä palautelomake. 

Simpukan verkkovertaistoiminnan säännöt

Sim­puk­ka-yhdis­tyk­sen verk­ko­ver­tais­toi­min­nan sään­nöt kos­ke­vat Sim­puk­ka-yhdis­tyk­sen yllä­pi­tä­miä Face­book-ryh­miä, kes­kus­te­lu­pals­taa, ver­tais­vä­li­tys­tä, ver­taischat­te­ja ja video­ta­paa­mi­sia.

Luot­ta­muk­sel­li­suus: Kes­kus­te­luis­ta ei puhu­ta ryh­män ulko­puo­lel­la, eikä jul­kai­su­ja saa jakaa ryh­män ulko­puo­lel­le. Täl­lai­nen toi­min­ta joh­taa ver­tais­ryh­mäs­tä poistamiseen. 

Avoi­muus: Ver­kos­sa ole­van ver­tais­ryh­män on tar­koi­tus toi­mia tur­val­li­se­na paik­ka­na, jos­sa voi saa­da ja antaa tukea tahat­to­man lap­set­to­muu­den aika­na. Kaik­ki kes­kus­te­li­jat voi­vat hen­ki­lö­koh­tai­sel­la pro­fii­lil­laan osal­lis­tua yhden­ver­tai­si­na kes­kus­te­luun. Jokai­sel­la on yhtä­läi­nen oikeus sanoa sanot­ta­van­sa toi­sia kunnioittavasti.

Yhden­ver­tai­suus: Verk­ko­kes­kus­te­luis­sa on hyväk­sy­vä ilma­pii­ri ja jos­sa kaik­kien koke­mus­ta kun­nioi­te­taan. Lap­set­to­mia ollaan eri syis­tä ja haas­teet ovat eri­lai­sia, joten kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä ei vähä­tel­lä kes­kus­te­li­joi­den hen­ki­lö­koh­tai­sia koke­muk­sia. Ole koh­te­lias ja ystä­väl­li­nen, älä­kä tar­koi­tuk­sel­la pro­vo­soi rii­to­ja tai hau­ku mui­ta kes­kus­te­li­joi­ta. Yllä­pi­to puut­tuu ja/tai pois­taa kes­kus­te­lu­ja, jois­sa arvos­tel­laan ja lou­ka­taan ihmi­siä esi­mer­kik­si vam­mai­suu­teen, sek­su­aa­li­seen suun­tau­tu­mi­seen, ihon­vä­riin tai johon­kin etni­seen ryh­mään kuu­lu­mi­sen joh­dos­ta. Sim­pu­kan kes­kus­te­lu­ryh­mät ovat syr­jin­näs­tä vapaita.

Sisäl­tö­va­roi­tus: Käy­tä har­kin­taa kun pos­taat kuvia tai arka­luon­tei­sia asioi­ta. Sisäl­tö­va­roi­tus­ten tar­koi­tus on antaa ennak­ko­va­roi­tus luki­joil­le sisäl­lös­tä, joka voi aiheut­taa ahdis­tus­ta tai epä­mu­ka­vuut­ta, eten­kin jos jou­tuu näke­mään sisäl­töä yllät­täen ja val­mis­tau­tu­mat­ta. Sisäl­tö­va­roi­tuk­set anta­vat mah­dol­li­suu­den vali­ta, mitä ja mil­loin lukee vai vält­tää­kö sisäl­lön koko­naan. Tämän avul­la pyri­tään luo­maan tur­val­lis­ta tilaa ver­tais­kes­kus­te­lul­le. Face­boo­kin kes­kus­te­lu­ryh­mis­sä esi­mer­kik­si ras­kaus­tes­tien, ult­ra­ku­vien, ras­kaus­ma­ho­jen ja las­ten kuvat lai­te­taan aina jul­kai­sun kommentteihin.

Yksi­tyi­syy­den suo­ja: Verk­ko­kes­kus­te­luis­sa on kun­nioi­tet­ta­va yksi­tyi­syyt­tä, mikä on huo­mioi­ta­va esi­mer­kik­si oman puo­li­son asiois­ta puhut­taes­sa. Lap­set­to­muu­den hoi­toon liit­ty­vis­sä kes­kus­te­luis­sa ei saa mai­ni­ta hoi­ta­van tahon hen­ki­lö­kun­taa nimel­lä, asial­li­nen kes­kus­te­lu kli­ni­kois­ta on sal­lit­tua. Jos haluat­te käy­dä yksi­tyis­koh­tai­sem­paa kes­kus­te­lua, niin se tulee teh­dä yksityisviestein.

Mark­ki­noin­ti­kiel­to: Kes­kus­te­luis­sa ei tule mai­nos­taa omia tuot­tei­ta, pal­ve­lui­ta tai esi­mer­kik­si jotain uskon­nol­lis­ta tai poliit­tis­ta vakau­mus­ta. Jokai­nen voi oma­koh­tai­seen koke­muk­seen perus­tuen suo­si­tel­la vii­te­ke­hyk­seen sopi­via lail­li­sia tava­roi­ta, tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, mikä­li suo­sit­te­lus­ta ei koi­du hänel­le hen­ki­lö­koh­tais­ta talou­del­lis­ta hyötyä.

Lail­li­suus: Verk­ko­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­via vel­voit­taa Suo­men laki. Yksi­tyi­sen hen­ki­lön suo­rit­ta­ma lääk­kei­den myyn­ti ja edel­leen välit­tä­mi­nen on Suo­men lain mukaan lai­ton­ta. Myös luon­tais­tuot­tei­den välit­tä­mi­nen ja myyn­ti on kiel­let­tyä. Jäse­niä vel­voit­ta­vat myös teki­jä­noi­keu­det, joi­den nojal­la esi­mer­kik­si mak­su­muu­rin taka­na ole­vien leh­ti­jut­tu­jen kopioin­ti, valo­ku­vaa­mi­nen ja edel­leen levit­tä­mi­nen ilman oikeuk­sien omis­ta­jan lupaa on kiellettyä. 

Yllä­pi­to: Verk­ko­kes­kus­te­lua yllä­pi­tää Sim­puk­ka-yhdis­tys. Yllä­pi­toa suo­rit­ta­vat yhdis­tyk­sen hen­ki­lös­tö ja yhdis­tyk­sen anta­mal­la man­daa­til­la vapaa­eh­toi­set verk­ko­ver­tai­set. Face­boo­kis­sa vapaa­eh­toi­set mode­raat­to­rit osal­lis­tu­vat kes­kus­te­lui­hin oma­na itse­nään, jol­lei­vät he erik­seen mai­nit­se kom­men­toi­van­sa mode­raat­to­rin roo­lis­sa. Yllä­pi­tä­jät ja mode­raat­to­rit huo­leh­ti­vat jäsen­pyyn­tö­jen hyväk­sy­mi­ses­tä, kes­kus­te­lu­jen seu­ran­nas­ta ja sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­ses­ta. Trol­lit, vale­pro­fii­lit ja sään­tö­jen vas­tai­ses­ti toi­mi­vat jäse­net pois­te­taan ryh­mäs­tä yllä­pi­don toimesta.

Vas­tuu­va­paus­lause­ke: Sim­pu­kan kes­kus­te­lu­ryh­mät ovat vapaas­ti jäsen­ten käy­tös­sä hei­dän itsen­sä ja yhdis­tyk­sen tuot­ta­mil­le kes­kus­te­luil­le ja kes­kus­te­lu­na­vauk­sil­le. Kuka tahan­sa, joka on hyväk­syt­ty ryh­mään, voi osal­lis­tua kes­kus­te­lui­hin. Kes­kus­te­lu­ryh­mis­tä löy­tyy pal­jon arvo­kas­ta ja totuu­den­mu­kais­ta tie­toa, mut­ta Sim­puk­ka-yhdis­tys ei voi taa­ta kai­ken tie­don oikeel­li­suut­ta. Vaik­ka vir­heel­li­siä tie­to­ja pyri­tään kor­jaa­maan, kenel­lä­kään ei ole vel­vol­li­suut­ta kor­ja­ta nii­tä, ja täs­tä syys­tä kaik­ki kes­kus­te­lu­ryh­mis­tä löy­ty­vä tie­to toi­mi­te­taan luki­jal­le ilman takuu­ta oikeel­li­suu­des­ta tai sopi­vuu­des­ta mihin­kään käyt­tö­tar­koi­tuk­seen. Sim­puk­ka-yhdis­tyk­sen hen­ki­lös­tö ja vapaa­eh­toi­set eivät ole mil­lään taval­la vas­tuus­sa vir­heel­lis­ten tai louk­kaa­vien tie­to­jen ole­mas­sao­los­ta tai nii­den käytöstä.

Päi­vi­tet­ty 20.5.2020

Sim­puk­ka-yhdis­tys

Sim­puk­ka-yhdis­tyk­sel­lä on oikeus tar­ken­taa ja muut­taa kes­kus­te­lu­ryh­män sään­tö­jä. Kes­kus­te­lu­ryh­mään lii­te­tyn jäse­nen kat­so­taan hyväk­sy­neen nämä säännöt.

Yksityisyys sosiaalisessa mediassa

Yhdis­tyk­sen toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen, niin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kuin muu­ten­kin, sisäl­tää ris­kin sii­tä, että hen­ki­lön yksi­tyi­syy­teen liit­ty­vää tie­toa pää­tyy muil­le kuin hen­ki­löl­le itsel­leen. Sim­puk­ka-yhdis­tys pyr­kii eri­lai­sin toi­min var­mis­ta­maan, että kes­kus­te­lu verk­ko­ver­tais­ryh­mis­sä on mah­dol­li­sim­man tur­val­lis­ta, mut­ta on huo­mioi­ta­va, että sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den suo­jauk­siin ja ryh­män jäse­niin ei voi aukot­to­mas­ti luot­taa. Jokai­sen verk­ko­ver­tais­ryh­män jäse­nen on tämän vuok­si otet­ta­va itse vas­tuu sii­tä, kuin­ka avoi­mes­ti itses­tään ja omas­ta lap­set­to­muus­ko­ke­muk­ses­taan ryh­mäs­sä kertoo.

Sul­jet­tui­hin ryh­miin täy­tyy hakea erik­seen ja kes­kus­te­lun sisäl­lön näke­vät vain ryh­mään kuu­lu­vat jäse­net. Oman nimen näky­mi­sen ryh­mäs­sä voi kui­ten­kin pii­lot­taa omas­ta pro­fii­lis­ta, kts. ohje alla.

 

Käy­tän­nön kei­no­ja suo­ja­ta omaa yksityisyyttä:

  • Ker­ro net­ti­kes­kus­te­luis­sa vain sel­lai­sia asioi­ta, joi­den taka­na olet val­mis sei­so­maan myös kas­vok­kai­sis­sa keskusteluissa

  • Ano­nyy­mi, nime­tön, kes­kus­te­lu­foo­ru­mi on tur­val­li­sem­pi kes­kus­te­lu­paik­ka kuin Face­boo­kin ryh­mät, kos­ka siel­lä tun­nis­te­tie­to­jen käyt­tä­mis­tä vält­tä­mäl­lä voi pysyä tunnistamattomana

  • Käy­tä kes­kus­te­lu­pals­taa fyy­si­ses­ti tur­val­li­ses­ti: suo­jaa mobii­li­lait­teet sala­sa­nal­la, estä ulko­puo­li­sia näke­mäs­tä kes­kus­te­lua esim. jul­ki­sis­sa kulkuvälineissä.

  • Oman nimen pii­lot­ta­mi­nen ryh­mäs­tä, kat­so ohje alta.

 

Oman nimen pii­lot­ta­mi­nen ryhmästä: 

  • Avaa tie­to­ko­neel­la oma Face­book profiilisi.

  • Klik­kaa kan­si­ku­van alla ole­vis­ta väli­leh­dis­tä “Lisää” -valik­ko ja valit­se “Hal­lit­se osioita”.

  • Etsi “Ryh­mät” -koh­ta ja pois­ta ruk­si JA tallenna.

  • Näin tie­dois­sa­si ei näy, että kuu­lut Sim­pu­kan ryh­mään, eikä Face­book ehdo­ta ryh­mää ystä­vil­le­si. Nime­si näkyy kui­ten­kin ryh­män jäsenluettelossa.