Vertaistukea lahjasolutaustaisille aikuisille!

Tervetuloa lahjasolutaustaisten aikuisten valtakunnalliseen vertaisryhmään! 

Ryh­män tapaa­mi­set ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja ryh­mää ohjaa kou­lu­tet­tu ver­tais­toi­mi­ja, joka huo­leh­tii ryh­män tur­val­li­suu­des­ta. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on koko tapaa­mi­sen ajan kame­ra pääl­lä. Ryh­mäs­sä jokai­nen saa ker­toa omas­ta tari­nas­taan sen ver­ran kuin itses­tä tun­tuu sopi­val­ta. Ver­tais­ten kans­sa tie­dät, että et ole koke­muk­se­si kans­sa yksin! 

Jos sinul­la herää jotain kysyt­tä­vää ryh­män tapaa­mi­seen liit­tyen, voit lait­taa säh­kö­pos­tia ryh­män ver­tais­toi­mi­jal­le. Ryh­män tapaa­mi­seen ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua etu­kä­teen. Ryh­män säh­kö­pos­ti: lahja.helminauha@gmail.com

Jos sinul­la herää jotain kysyt­tä­vää lah­ja­so­lu­tee­moi­hin, lah­ja­so­lu­taus­taan, lah­ja­so­lu­taus­tais­ten oikeuk­siin tai tuen saa­mi­seen liit­tyen, niin voit olla yhtey­des­sä Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­laan: jenni@simpukka.info/ 040 5323010. 

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kes­kus­te­le­maan mui­den lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den kanssa! 

Tulppaani valkoisessa vaasissa, Helminauha-hankkeen logo. Vertaistukea lahjasolutaustaisille aikuisille

Ryhmä tapaa Zoomissa kevään 2023 aikana seuraavasti:

Torstai 27.4.2023 klo 17:30

Link­ki Zoo­miin:  https://us02web.zoom.us/j/81666135955?pwd=YkNOTWw0QWdvRXFsc1JCMzRSVnJuUT09

Mee­ting ID: 816 6613 5955

Passco­de: 036017

Torstai 25.5. klo 17.30–19.30

Link­ki Zoo­miin: https://us02web.zoom.us/j/83816624369?pwd=Qk0xd2g0UlVsaW1qd25MbURrT0hGdz09

Mee­ting ID: 838 1662 4369

Passco­de: 542130

To 15.6. klo 17.30–19.30

Link­ki Zoo­miin: https://us02web.zoom.us/j/86738239775?pwd=SDRlUW1NdnltQlJFYU5xQ0lVMVlnQT09

Mee­ting ID: 867 3823 9775

Passco­de: 135411

 

Ohjeet Zoo­min käyt­töön: https://helminauha.info/ohje-video-ohjelmisto-zoomin-kayttoon/

 

Tapaa­mis­ten ajan­koh­dat löy­dät myös Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Link­ki Sim­pu­kan tapahtumakalenteriin.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä