Vertaistukea lahjasolutaustaisille aikuisille!

Eri värisiä syksyn lehtiä taustalla, Helminauha-hankkeen logo. Vertaistueka lahjasolutaustaisille aikuisille

Ver­tais­tu­kea lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le aikui­sil­le! Ter­ve­tu­loa lah­ja­so­lu­taus­tais­ten aikuis­ten val­ta­kun­nal­li­seen ver­tais­ryh­mään!  Ryh­män tapaa­mi­set ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja ryh­mää ohjaa kou­lu­tet­tu ver­tais­toi­mi­ja, joka huo­leh­tii ryh­män tur­val­li­suu­des­ta. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on koko tapaa­mi­sen ajan kame­ra pääl­lä. Ryh­mäs­sä jokai­nen saa ker­toa omas­ta tari­nas­taan sen ver­ran kuin itses­tä tun­tuu sopi­val­ta. Ver­tais­ten kans­sa tie­dät, että et ole koke­muk­se­si kans­sa yksin!  Jos sinul­la herää jotain kysyt­tä­vää ryhmän […]

Tiedote: Yhdenvertaisten lahjasoluhoitojen aloittaminen vaatii lahjoituksia sukusolupankkeihin

Kuvassa on mies, joka lukee vauvalle lastenkirjaa

Tie­do­te: Yhden­ver­tais­ten lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aloit­ta­mi­nen vaa­tii lah­joi­tuk­sia sukuso­lu­pank­kei­hin  Hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la käyn­nis­ty­vät yli­opis­to­sai­raa­lois­sa. Lap­set­to­muu­den hoi­dos­ta vas­taa­vat kli­ni­kat kai­paa­vat nyt lah­joi­tuk­sia sukuso­lu­pank­kei­hin­sa. Ensim­mäi­set yli­opis­to­sai­raa­lat ovat aloit­ta­neet hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­jo­taan yhden­ver­tai­ses­ti niin nais-mies­pa­reil­le, nais­pa­reil­le kuin itsel­li­sil­le nai­sil­le. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin hakeu­tu­van taus­tal­la on koke­mus sii­tä, että oma toi­ve lap­sen saa­mi­ses­ta ei toteu­du. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin tar­vi­taan lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja, sekä siittiöitä […]

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä