Lahjasolutaustaisten toiminta

Vertaistukea tarjolla!

Lahjasolutaustaisten vertaisryhmä

Lah­ja­so­lu­taus­tais­ten ver­tais­ta­paa­mi­set etä­nä Zoo­mis­sa. Link­ki: lisä­tie­toa ja tapaa­mis­ten ajan­koh­dat syk­sy 2023.

Lahjasolualkuisten Facebook-ryhmä

Ryh­mä on yksi­tyi­nen ja sin­ne liit­tyes­sä sinun tulee ker­toa lyhyes­ti itses­tä­si ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta­si. Ryh­mää yllä­pi­tä­vät Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­työn­te­ki­jät ja mode­raat­to­rei­na toi­mi­vat vapaa­eh­toi­set. Kes­kus­te­lut ovat luottamuksellisia.

Ryh­män nimi on lah­ja­so­lual­kui­set ja löy­dät sin­ne Faecoo­kis­sa kir­joit­ta­mal­la nimen haku­kent­tään tai alla ole­van lin­kin kautta:

Lahjasolualkuiset, Facebook-ryhmä

Ter­ve­tu­loa kes­kus­te­le­maan mui­den lah­ja­so­lual­kuis­ten kanssa!

Neljä istuvaa henkilöä jotka pitävät kasvojensa edessä tähden ja puhekuplan muotoisia kartonkeja.
Neljä valokuvaa rinnakkain, kuvissa käsiä, jalkoja, henkilöitä joilla on kädet toistensa harteilla. Helminauha-hankkeen logo alareunassa

Haluatko olla mukana kehittämässä lahjasolualkuisten toimintaa?

  • Lah­ja­so­lual­kuis­ten kehit­tä­jä­tii­mis­sä on muka­na eri ikäi­siä lah­ja­so­lual­kui­sia aikuisia.

  • Toi­min­taa kehi­te­tään työ­pa­jois­sa 2-4 ker­taa vuo­des­sa sekä jous­ta­vas­ti tii­min omas­sa FB-ryhmässä. 

  • Kehit­tä­jä­tii­min avul­la lah­ja­so­lual­kuis­ten tie­don ja tuen tar­peet tule­vat kuul­luk­si ja nii­den poh­jal­ta toi­min­taa voi­daan kehit­tää lah­ja­so­lual­kuis­ten toi­vei­den mukaiseksi.

  • Kehit­tä­jä­tii­min toi­min­taa koor­di­noi Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huhtala

Ole yhtey­des­sä Jen­niin jos kehit­tä­jä­tii­min toi­min­ta kiin­nos­ta sinua tai halaut muu­ten toi­mia vapaa­eh­toi­se­na lah­ja­so­lual­kuis­ten toiminnassa.

Jen­ni Huhtala

jenni@simpukka.info

040 5323010

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä