Palautelomakkeita Helminauha-hankkeen järjestämästä toiminnasta

Kerääm­me palau­tet­ta kai­kes­ta Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta, jot­ta voim­me jat­ku­vas­ti kehit­tää toi­min­taa osal­lis­tu­jien tar­pei­den mukaan.

Palaut­teen avul­la voim­me arvioi­da toi­min­taa jat­ku­vas­ti sekä kehit­tää toi­min­taam­me tämän jat­ku­van arvioin­nin perus­teel­la. Palaut­teen kerää­mi­nen on osa Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­taa ja sen avul­la voim­me osoit­taa rahoit­ta­jal­le, että toi­min­taa kehi­te­tään sii­hen osal­lis­tu­vien anta­man palaut­teen perusteella.

 

Palautetta vertaistuesta

PALAUTELOMAKE VERTAISTUKEEN OSALLISTUNUT
Simpukan vertaistukeen osallistunut, kerro meille miten tapaaminen sujui

Kehi­täm­me ver­tais­tu­ki­toi­min­taam­me kerää­mäl­lä palau­tet­ta kai­kil­ta ver­tais­tu­keen osallistuneilta.

Kas­vok­kai­seen ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­seen tai video­ta­paa­mi­seen Zoo­mis­sa osal­lis­tu­nut, täy­tä nimet­tö­mä­nä tämä palau­te­lo­ma­ke.

Ver­taischat­tiin osal­lis­tu­nut, täy­tä nimet­tö­mä­nä tämä palau­te­lo­ma­ke.

PALAUTELOMAKE VERTAISOHJAAJA

Ver­tai­soh­jaa­ja, ker­ro meil­le miten tapaa­mi­nen sujui

Haluam­me kehit­tää ver­tais­tu­ki­toi­min­taam­me ja kerääm­me palau­tet­ta kai­kil­ta vertaisohjaajilta.

 

Kas­vok­kai­sen ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­sen tai video­ta­paa­mi­sen ohjaa­ja, täy­tä tämä palau­te­lo­ma­ke. 

 

Ver­taischa­tin ohjaa­ja, täy­tä tämä loma­ke.