Itselliset vanhemmat

Vanhemmaksi itsellisesti lahjasoluhoitojen avulla

Itsel­li­ses­ti van­hem­mak­si halua­vat ovat kir­ja­va jouk­ko eri ikäi­siä ja eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa elä­viä hen­ki­löi­tä, joil­la ei joko omas­ta toi­vees­ta tai toi­veis­ta huo­li­mat­ta ole kump­pa­nia. Itsel­li­sen toi­ve saa­da lap­si ja pää­tös ryh­tyä yksin hedel­möi­tys­hoi­toi­hin on yleen­sä syn­ty­nyt pit­käl­li­sen har­kin­nan tuloksena.

Itsel­lis­ten van­hem­pien mää­rä on kas­vus­sa ja itsel­li­set ovat täl­lä het­kel­lä suu­rin ryh­mä jul­ki­sel­le sek­to­ril­le lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin hakeu­tu­vis­ta. Itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­va, et siis ole yksin!

Itsel­li­set nai­set voi­vat käy­dä lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa yksi­tyi­sel­lä kli­ni­kal­la tai hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­van yli­opis­to­sai­raa­lan (HUS, TAYS, TYKS, OYS, KYS) lap­set­to­muus­po­lil­la. Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la itsel­li­set nai­set ovat saa­neet hedel­möi­tys­hoi­to­ja vuo­des­ta 2019 läh­tien, jul­ki­sen sek­to­rin hoi­to­jen kri­tee­reis­tä löy­tyy lisä­tie­to­ja tääl­tä.

Kuvassa nainen pitelee lasta hiekkarannalla katsoen alaspäin vettä, joka osuu jalkoihin

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahjasoluhoidot

Itsel­li­set nai­set toteut­ta­vat lah­ja­so­lu­hoi­dot joko inse­mi­naa­tion avul­la, jol­loin käy­tös­sä ovat lah­joi­te­tut siit­tiöt tai koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­to­jen eli IVF:n avulla.

Inse­mi­naa­tio on yleen­sä ensim­mäi­nen hoi­to­muo­to, jos­ta itsel­li­set nai­set aloit­ta­vat, jos heil­lä ei ole hedel­mäl­li­syy­teen vai­kut­ta­vaa sai­raut­ta tai hedel­mäl­li­syy­den ale­ne­maa esi­mer­kik­si muna­so­lu­jen tuo­tan­non vähyy­den tai puut­tu­mi­sen vuoksi.

IVF-hoi­dos­sa käy­tös­sä ovat lah­joi­te­tut siit­tiöt ja nai­sen omat muna­so­lut, tai mah­dol­li­ses­ti lah­joi­te­tut muna­so­lut. Koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­dot ovat inse­mi­naa­tioi­ta tehok­kaam­pia hoi­to­ja ja ne tule­vat kysee­seen ellei ras­kaus ala inse­mi­naa­tioi­den avul­la. IVF-hoi­toa ja lah­joi­tet­tu­ja muna­so­lu­ja tar­vi­taan sil­loin kun nai­nen ei tuo­ta omia muna­so­lu­ja esim. sai­rau­den tai kor­kean iän vuoksi.

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tar­kem­pi pro­ses­si on kuvat­tu­na Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­la, link­ki: Lah­ja­so­lu­hoi­dot.

Lahjasoluneuvonta

Lah­ja­so­luil­la teh­tä­vät hedel­möi­tys­hoi­dot edel­lyt­tä­vät lah­ja­so­lu­neu­von­taa ennen hoi­to­pää­tök­sen saa­mis­ta. Lah­ja­so­lu­neu­von­taa anta­vat sii­hen kou­lu­te­tut ammat­ti­lai­set, pää­sään­töi­ses­ti psy­ko­lo­git. Tapaa­mi­sia on tar­peen ja kli­ni­kan mukaan yksi tai useam­pia. Lah­ja­so­lu­neu­von­nan tar­kem­pi kuvaus Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­la, link­ki: Lah­ja­so­lu­neu­von­ta.

Lahjasoluneuvonnassa käsiteltävät asiat:
  • Motii­vit itsel­li­se­nä hoi­toon hakeutumiseen

  • Elä­män­ti­lan­ne ja ter­vey­den­ti­la täl­lä hetkellä

  • Itsel­li­sen van­hem­muu­den haasteet

  • Sosi­aa­li­set tukiverkostot

  • Lah­joit­ta­jan valin­ta, tut­tu vai tun­te­ma­ton (rekis­te­röi­ty) lahjoittaja

  • Lah­joit­ta­jan oikeu­det ja velvollisuudet

  • Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhuminen

Pohdittavia asioita itsellistä vanhemmuutta suunnittelvalle

Riittävä taloudellinen turva

Riit­tä­vät­kö tulosi kah­den ihmi­sen elät­tä­mi­seen ja lap­si­per­hear­jen muka­naan tuo­miin yllät­tä­viin menoi­hin? Koet­ko itse, että talou­del­li­nen tilan­tee­si tun­tuu sinus­ta tur­val­li­sel­ta ja riittävältä?

Tukiverkosto

Onko sinul­la riit­tä­väs­ti ystä­viä ja suku­lai­sia, jot­ka ovat tuke­na­si ja joil­ta voit pyy­tää apua lap­sen hoi­dos­sa? Poh­di etu­kä­teen kuka voi hoi­taa las­ta­si, jos sai­ras­tut, olet työ­mat­kal­la tai kun tar­vit­set omaa aikaa ja lepoa. Avun pyy­tä­mi­nen ei ole aina help­poa, mut­ta se on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta jak­sat olla van­hem­pi lap­sel­le­si. Poh­di omia tai­to­ja­si pyy­tää ja vas­taa­not­taa apua, kes­kus­te­le asias­ta etu­kä­teen läheis­te­si kanssa. 

Lapsitoive

Haluat las­ta enem­män kuin haluat jat­kaa kump­pa­nin etsi­mis­tä. Toi­ve lap­ses­ta läh­tee sinus­ta itses­tä­si, etkä täy­tä mui­den kuten van­hem­pie­si toi­vei­ta lap­sen­lap­sis­ta.  Koet vah­vas­ti, että et voi enää odo­tel­la “luon­nol­lis­ta” ras­kaut­ta, vaan asi­aa on jo edis­tet­tä­vä hedel­möi­tys­hoi­to­jen keinoin.

Lapsen tulee tietää taustansa

Sinul­la on myön­tei­nen olo lap­sen saat­ta­mi­ses­ta maa­il­maan ja kas­vat­ta­mi­ses­ta yksin. Itsel­li­nen van­hem­muus on sinul­le arvo­kas tapa tul­la van­hem­mak­si. Poh­dit jo etu­kä­teen, miten tulet puhu­maan lap­sel­le­si hänen taus­tas­taan ja pidät tär­keä­nä, että lap­si saa kas­vaa koko ikän­sä tie­täen, että on lahjasolutaustainen. 

Supervanhempia ei ole olemassa

Vaik­ka las­ta toi­voo ja lap­sen saa itsel­li­ses­ti, se ei tar­koi­ta, että sinun tuli­si pär­jä­tä yksin. Kukaan van­hem­pi ei ole supe­rih­mi­nen, jon­ka tuli­si pär­jä­tä yksin. Vii­saut­ta ja roh­keut­ta on se, että tun­nus­taa tar­vit­se­van­sa apua ja ottaa sitä myös vastaan. 

Lis­tan läh­tee­nä on käy­tet­ty Väes­tö­lii­ton sivuja. 

Puhuminen läheisten kanssa ja turvaverkko 

Itsel­lis­ten äitien puhues­sa läheis­ten kans­sa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta, on hyvä poh­tia min­kä ver­ran asias­ta lähei­sil­le ker­too. On hyvä tun­nis­taa, mikä lähei­sil­le jaet­tu tie­to tun­tuu itses­tä hyväl­tä ja tar­peel­li­sel­ta. Jos on käyt­tä­nyt tut­tua lah­joit­ta­jaa, on sii­tä ker­rot­taes­sa hyvä poh­tia kenen asias­ta on tar­peen tie­tää. Itsel­li­sil­le äideil­le van­hem­muut­ta ja omia voi­ma­va­ro­ja tuke­va tur­va­verk­ko on tär­keä olla ole­mas­sa, kun van­hem­muut­ta ei voi jakaa puo­li­son kans­sa. Kaik­ki van­hem­mat tar­vit­se­vat tukea ja apua tär­keäs­sä ja vaa­ti­vas­sa kasvatustehtävässään.

Lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta puhu­mi­nen läheis­ten kans­sa, lue lisää tääl­tä.

Luentotallenne: Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan

Verk­ko­luen­non Itsel­li­ses­ti van­hem­mak­si - ainek­sia itsel­li­sen van­hem­muu­den poh­din­taan tal­tioin­ti on kat­sot­ta­vis­sa Sim­pu­kan You­Tu­be-kana­val­la. Verk­ko­luen­to jär­jes­tet­tiin kesä­kuus­sa 2022.

Kat­so verk­ko­luen­to täs­tä lin­kis­tä. Tal­len­ne on tek­si­tet­ty suomeksi.

Asian­tun­ti­ja­na psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko, jol­la on vah­va asian­tun­te­mus lah­ja­so­lu­neu­von­nas­ta ja lap­si­per­heel­lis­ty­mi­ses­tä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Verk­ko­luen­to tar­jo­aa myös tie­toa Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta ja itsel­li­sil­le suun­na­tus­ta vertaistuesta.

Tummahiuksinen nainen, Helminauha-hankkeen logo alareunassa. Teksti: Itsellisesti vanhemmaksi - aineksia itsellisen vanhemmuuden pohdintaan. Luentotallenne kesäkuulta 2022. Terhi Vihko psykologi ja psykoterapeutti.

Verkkoluennolla käsiteltyjä kysymyksiä

Tuntuuko itsellisen vanhemmuuden identiteetti minulle luontevalta?

Useim­mi­ten asia vaa­tii poh­din­taa ja työs­tä­mis­tä. Poh­din­toi­hin vai­kut­ta­vat mm. omat arvot ja aja­tuk­set toi­vo­tun per­heen iden­ti­tee­tis­tä.  Myös oman elä­män käsi­kir­joi­tus­ta voi jou­tua muok­kaa­maan. Jos­kus poh­din­ta voi joh­taa havain­toon, että itsel­li­nen van­hem­muus ei tun­nu omal­la koh­dal­la oikeal­ta vaihtoehdolta.

Siirtyminen suunnitelmaan B / C / D - Pystynkö luopumaan rakentaakseni uutta?

Useim­mil­la on ollut toi­ve per­heen perus­ta­mi­ses­ta kump­pa­nin kans­sa. Kah­den van­hem­man per­heen toi­veen muut­tu­mi­nen uudek­si suun­ni­tel­mak­si vaa­tii psyyk­ki­sen työn teke­mis­tä: Voi­ko omaa suun­ni­tel­maa muut­taa, mitä se vaa­tii ja voin­ko luo­pua aiem­mis­ta aja­tuk­sis­ta­ni ja toi­veis­ta­ni. Luo­pu­mi­nen ja uuden suun­nit­te­luun orien­toi­tu­mi­nen saat­taa vaa­tia suru­työn teke­mis­tä ja sil­le on hyvä antaa aikaa.

Vanhemmuus itsellisesti - olisiko minulle mahdollista?

Poh­din­to­jen jäl­keen moni miet­tii käy­tän­nön asioi­ta ja sitä, miten itsel­li­ses­tä van­hem­muu­des­ta voi­si sel­vi­tä ja mitä haas­tei­ta itsel­li­seen van­hem­muu­teen toden­nä­köi­ses­ti liit­tyy.  Olen­nai­se­na asia­na on, löy­tyy­kö ympä­ril­tä tar­peek­si tuki­verk­ko­ja - mui­ta ihmi­siä, jot­ka voi­si­vat aut­taa. Toi­sil­la tuki­ver­kot löy­ty­vät luon­te­vas­ti tai ovat jo van­hem­muut­ta suun­ni­tel­les­sa val­mii­na, toi­sil­la edes­sä voi olla ver­kos­ton raken­ta­mi­nen. Oman tuki­ver­kos­ton kans­sa on hyvä käy­dä käy­tän­nön tasol­la läpi, mil­lais­ta tukea ja apua heil­tä toivoo.

Onko itselliseksi vanhemmaksi haluaminen itsekästä?

Itsel­li­sen van­hem­muu­den har­kin­ta ja poh­din­ta ker­too suu­res­ta vastuunotosta.

Monet poh­ti­vat onko heil­lä oikeut­ta saa­da isä­tön lap­si? Voi­si­ko kui­ten­kin aja­tel­la, että jokai­sel­la oikeus vas­tuul­li­ses­ti raken­taa sel­lais­ta elä­mää, jon­ka kokee itsel­leen ja lähei­sil­leen oikean­lai­sek­si? Usein itsel­lis­tä van­hem­muut­ta poh­ti­vat ovat hyvin tie­toi­sia mah­dol­li­suuk­sien lisäk­si myös van­hem­muu­den vastuusta.

Läheisten /ympäristön suhtautuminen?

Moni kokee itsel­lis­tä van­hem­muut­ta poh­ties­saan tär­keäk­si kes­kus­tel­la lähei­sen (oma äiti, sisa­rus, lähei­nen ystä­vä) kans­sa. Mikä­li saa­ta­vil­la on ver­tais­tu­kea, voi sii­tä olla apua omien kysy­mys­ten läpi­käy­mi­ses­sä. Jos­kus kult­tuu­ri­set ja uskon­nol­li­set teki­jät vaa­ti­vat omien aja­tus­ten ja valin­to­jen perus­teel­lis­ta sel­vit­te­lyä. Jokai­nen itsel­lis­tä van­hem­muut­ta har­kit­se­va jou­tuu yksi­löl­li­ses­ti poh­ti­maan näi­tä kysy­myk­siä, eikä nii­hin usein­kaan ole ole­mas­sa suo­ria ja nopei­ta vastauksia.

Mikä avuksi pohdinnassa?

Kes­kus­te­le, kes­kus­te­le ja kes­kus­te­le! Aja­tus­ten jaka­mi­nen ja reflek­toin­ti läheis­ten, ver­tais­ten tai tar­vit­taes­sa ammat­ti­aut­ta­jan kans­sa yleen­sä aut­taa täs­sä pro­ses­sis­sa eteen­päin. Sim­pu­kan koti­si­vuil­ta löy­dät tähän aihe­pii­riin pereh­ty­nei­den ammat­ti­lais­ten yhteys­tie­dot. Lah­ja­so­lu­neu­von­ta on hyvä tuki itsel­li­sen van­hem­muu­den poh­din­toi­hin ja hoi­to­ta­hon psyyk­ki­sen tuen ammat­ti­lai­nen voi aut­taa sel­kiyt­tä­mään omaa tilan­net­ta ja hah­mot­ta­maan, onko itsel­li­nen van­hem­muus hyvä vaih­toeh­to itselle.

Poh­din­to­jen tär­keim­pä­nä tavoit­tee­na on tul­la sinuik­si omien aja­tus­ten kans­sa ja löy­tää itsel­leen hyvä tasa­pai­no omien toi­vei­den, tar­pei­den, arvo­jen ja rea­li­teet­tien välil­lä. Moni kokee ole­van­sa val­mis teke­mään pää­tök­sen lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin läh­te­mi­ses­tä, kun lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä asioi­ta läpi­käy­ty­ään tote­aa voi­van­sa rea­lis­ti­ses­ti uskoa, että kei­not sel­vi­tä kyl­lä löy­ty­vät. Mikä­li mui­den hyväk­syn­nän mah­dol­li­nen puu­te tun­tuu vai­kut­ta­van omaan pää­tök­sen­te­koon kovas­ti, on hyvä käy­dä itsen­sä kans­sa läpi, kuin­ka pal­jon ja mik­si tois­ten aja­tuk­set vai­kut­ta­vat omaan, itsel­le tär­ke­ään päätökseen?

Mistä luotettavaa tietoa?

Hae tie­toa luo­tet­ta­vis­ta läh­teis­tä, kuten Hel­mi­nau­ha-hank­keen ja yksi­tyis­ten ja jul­kis­ten lap­set­to­muuskli­ni­koi­den verk­ko­si­vuil­ta. Väl­tä eri­lai­sia kes­kus­te­lu­pals­to­ja, kuten suo­mi24-sivu­toa  kan­nat­taa jät­tää luke­mat­ta. Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­ta löy­tyy tie­to­pank­ki aihee­seen liit­ty­vis­tä luo­tet­ta­vis­ta jul­kai­suis­ta. Ver­tais­tuen hake­mi­nen Sim­pu­kan, Hel­mi­nau­ha-hank­keen, Pien­per­heyh­dis­tyk­sen ja Yhden van­hem­man per­hei­den lii­ton kaut­ta on tur­val­li­nen reit­ti tie­don ja tuen hakuun. Face­boo­kis­sa on usei­ta sul­jet­tu­ja ryh­miä, jois­sa voi käy­dä kes­kus­te­lua ver­tais­ten kans­sa: Hel­mi­nau­ha-ryh­mä on Sim­pu­kan mode­roi­ma ryh­mä, Itsel­li­set äidit, Yksi­no­dot­ta­vat äidit, Hel­mi­sim­pu­kat ja Hel­miäi­dit ovat yksi­tyi­siä ryh­miä. Kaik­kiin ryh­miin tulee pyy­tää liittymistä.

Minkälaista elämä lapsen kanssa olisi?

Kan­nat­taa uskal­taa ja yrit­tää aja­tel­la kaik­kia puo­lia itsel­li­ses­tä van­hem­muu­des­ta ja visioi­da tule­vai­suut­ta. Epä­var­muu­den  ja mah­dol­lis­ten haas­tei­den lisäk­si on tär­ke­ää aja­tel­la myös toi­vei­ta hyväs­tä van­hem­muu­des­ta ja per­he-elä­mäs­tä. Kon­tak­tit mui­hin lap­si­per­hei­siin ja itsel­li­siin äitei­hin voi­vat aut­taa näke­mään myös näi­tä posi­tii­vi­sia puolia.

Tunnen oloni epävarmaksi, tarkoittaako se, ettei minun kannata harkita itsellistä vanhemmuutta?

On nor­maa­lia tun­tea uudes­ta ja tun­te­mat­to­mas­ta epä­var­muut­ta. Elä­män­muu­tos­ten yhtey­des­sä epä­var­muut­ta jou­tuu sie­tä­mään, sil­lä ennal­ta ei ole mah­dol­lis­ta tie­tää, mil­lais­ta arki vau­van kans­sa tulee ole­maan. Uuteen elä­män­vai­hee­seen voi varau­tua ja monia asioi­ta voi  ennal­ta sel­vi­tel­lä, mut­ta epä­var­muus kuu­luu aina asi­aan, kun puhu­taan van­hem­muu­des­ta. Jokai­nen uusi van­hem­pi on samo­jen kysy­mys­ten äärellä.

Raskaus - lahjasoluhoitoihin vai inseminaatio kotikonstein?

Hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vat kli­ni­kat ovat tur­val­li­nen vaih­toeh­to. Hoi­dot yksi­tyi­sel­lä kli­ni­kal­la vaa­ti­vat talou­del­li­sia resurs­se­ja. Vuo­des­ta 2019 läh­tien itsel­li­set ovat saa­neet lah­ja­so­lu­hoi­to­ja yli­opis­to­sai­raa­lois­sa, hoi­to­jen kri­tee­reis­tä löy­dät lisä­tie­toa tääl­tä. Juri­di­nen puo­li on haas­ta­va koti­kons­tein ras­kaut­ta yrit­täes­sä. Aie­so­pi­muk­sen voi teh­dä lah­joit­ta­jan kans­sa, mut­ta se ei ole juri­di­ses­ti sito­va toi­sin kuin kli­ni­koil­la teh­tä­vis­sä hoidoissa.

Luettavaa itsellisesti lasta toivovalle ja lapsen saaneelle

Lahjasoluteemaista materiaalia

Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­le on koot­tu lah­ja­so­lu­tee­mais­ta mate­ri­aa­lia, link­ki: Lah­ja­so­lu­tee­mais­ta mate­ri­aa­lia.

Ihan Helmi perhe - Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen opas

Täs­sä Hel­mi­nau­ha-hank­keen tuot­ta­mas­sa oppaas­sa tar­jo­taan tie­toa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen. Link­ki: Ihan Hel­mi per­he.

Tukipalveluja itsellisesti lasta odottaville ja lapsen saaneille

Lis­tan kun­tien, jär­jes­tö­jen ja seu­ra­kun­tien tar­joa­mis­ta van­hem­muu­den tuen pal­ve­luis­ta löy­dät tääl­tä.

Englanninkielistä materiaalia

Englan­ti­lai­nen lah­ja­so­lu­ver­kos­to Donor Concep­tion Network (DCN) tar­jo­aa omaa mate­ri­aa­lia itsel­li­sil­le äideil­le. Sivuil­ta löy­tyy usei­ta kir­jo­ja itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le, kir­jat löy­dät tääl­tä. Suo­sit­tu Our sto­ry kir­ja ker­too itsel­li­ses­tä äidis­tä ja hänen lap­ses­taan, hei­dän per­hees­tä. Kir­jan avul­la asi­aa voi käsi­tel­lä lap­sen, läheis­ten ja lap­sen kave­rei­den kans­sa, jot­ka mah­dol­li­ses­ti poh­ti­vat asi­aa uteliaana.

 

Helminauha-hankkeen tarjoama vertaistuki ja perhevalmennus itsellisille äideille 

Ver­tais­tues­ta löy­dät lisää tie­toa hank­keen sivuil­ta, link­ki: Ver­tais­tu­ki Helminauhassa

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nus­val­men­nus toteu­te­taan kol­me­na etä­ta­paa­mi­se­na Zoo­mis­sa. Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kym­me­nen äitiä. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si itsel­li­ses­ti käyt­tä­mäl­lä lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja ja mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den koke­mus­ta sekä lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumista.

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­ses­ta löy­dät lisä­tie­to hank­keen sivuil­ta, link­ki: Hel­mi­nau­ha-hank­keen per­he­val­men­nuk­set.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä