Itselliset äidit

Vanhemmaksi itsellisesti lahjasolujen avulla

Itsel­li­ses­ti äidik­si halua­va, on nai­nen, jol­la ei joko omas­ta toi­vees­ta tai toi­veis­ta huo­li­mat­ta ole kump­pa­nia. Itsel­li­sen nai­sen toi­vee­na on saa­da lap­si ja usein pää­tös ryh­tyä yksin hedel­möi­tys­hoi­toi­hin on syn­ty­nyt pit­käl­li­sen har­kin­nan tuloksena.

Itsel­li­set nai­set toteut­ta­vat lah­ja­so­lu­hoi­dot joko inse­mi­naa­tion avul­la, jol­loin käy­tös­sä ovat lah­joi­te­tut siit­tiöt tai koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­to­jen eli IVF:n avul­la, jol­loin käy­tös­sä ovat lah­joi­te­tut siit­tiöt ja nai­sen omat muna­so­lut, tai mah­dol­li­ses­ti lah­joi­te­tut muna­so­lut. Inse­mi­naa­tio on yleen­sä ensim­mäi­nen hoi­to­muo­to, jos­ta itsel­li­set nai­set aloit­ta­vat, jos heil­lä ei ole hedel­mäl­li­syy­teen vai­kut­ta­vaa sai­raut­ta tai hedel­mäl­li­syy­den ale­ne­maa esi­mer­kik­si muna­so­lu­jen tuo­tan­non vähyy­den tai puut­tu­mi­sen vuok­si. Koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­dot ovat inse­mi­naa­tioi­ta tehok­kaam­pia hoi­to­ja ja ne tule­vat kysee­seen ellei ras­kaus ala inse­mi­naa­tioi­den avul­la. IVF-hoi­toa ja lah­joi­tet­tu­ja muna­so­lu­ja tar­vi­taan sil­loin kun nai­nen ei tuo­ta omia muna­so­lu­ja esim. sai­rau­den tai kor­kean iän vuok­si. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tar­kem­pi pro­ses­si on kuvat­tu­na tääl­lä.

Itsel­li­set nai­set voi­vat käy­dä hedel­möi­tys­hoi­dois­sa yksi­tyi­sel­lä kli­ni­kal­la tai hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­van yli­opis­to­sai­raa­lan (HUS, TAYS, TYKS, OYS, KYS) lap­set­to­muus­po­lil­la. Jul­ki­sel­la sek­to­ril­la itsel­li­set nai­set ovat saa­neet hedel­möi­tys­hoi­to­ja vuo­des­ta 2019 läh­tien, jul­ki­sen sek­to­rin hoi­to­jen kri­tee­reis­tä löy­tyy lisä­tie­to­ja tääl­tä.

Lah­ja­so­luil­la teh­tä­vät hedel­mäl­li­syys­hoi­dot edel­lyt­tä­vät lah­ja­so­lu­neu­von­taa ennen hoi­to­pää­tök­sen saa­mis­ta. Lah­ja­so­lu­neu­von­taa anta­vat sii­hen kou­lu­te­tut psy­ko­lo­git ja neu­von­nas­sa käsi­tel­lään seu­raa­via asioita:

  • Motii­vit itsel­li­se­nä nai­se­na hoi­toon hakeutumiseen

  • Lah­joit­ta­jan valin­ta, tut­tu vai tun­te­ma­ton (rekis­te­röi­ty) lahjoittaja

  • Lah­joit­ta­jan sosi­aa­li­nen rooli

  • Elä­män­ti­lan­ne ja ter­vey­den­ti­la täl­lä hetkellä

  • Itsel­li­sen van­hem­muu­den haasteet

  • Sosi­aa­li­set tukiverkostot

Kuvassa nainen pitelee lasta hiekkarannalla katsoen alaspäin vettä, joka osuu jalkoihin

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhuminen läheisten kanssa ja turvaverkko 

Itsel­lis­ten äitien puhues­sa läheis­ten kans­sa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta, on hyvä poh­tia min­kä ver­ran asias­ta lähei­sil­le ker­too. On hyvä tun­nis­taa, mikä lähei­sil­le jaet­tu tie­to tun­tuu itses­tä hyväl­tä ja tar­peel­li­sel­ta. Jos on käyt­tä­nyt tut­tua lah­joit­ta­jaa, on sii­tä ker­rot­taes­sa hyvä poh­tia kenen asias­ta on tar­peen tie­tää. Itsel­li­sil­le äideil­le van­hem­muut­ta ja omia voi­ma­va­ro­ja tuke­va tur­va­verk­ko on tär­keä olla ole­mas­sa, kun van­hem­muut­ta ei voi jakaa puo­li­son kans­sa. Kaik­ki van­hem­mat tar­vit­se­vat tukea ja apua tär­keäs­sä ja vaa­ti­vas­sa kasvatustehtävässään.

Lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta puhu­mi­nen läheis­ten kans­sa, lue lisää tääl­tä.

Pohdittavia asioita itsellisesti äidiksi haluavalle

Riittävä taloudellinen turva

Riit­tä­vät­kö tulosi kah­den ihmi­sen elät­tä­mi­seen ja lap­si­per­hear­jen muka­naan tuo­miin yllät­tä­viin menoi­hin? Koet­ko itse, että talou­del­li­nen tilan­tee­si tun­tuu sinus­ta tur­val­li­sel­ta ja riittävältä?

 

Tukiverkosto

Onko sinul­la riit­tä­väs­ti ystä­viä ja suku­lai­sia, jot­ka ovat tuke­na­si ja joil­ta voit pyy­tää apua lap­sen hoi­dois­sa? Poh­di etu­kä­teen kuka voi hoi­taa las­ta­si, jos sai­ras­tut, olet työ­mat­kal­la tai kun tar­vit­set omaa aikaa ja lepoa. Avun pyy­tä­mi­nen ei ole aina help­poa, mut­ta vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta jak­sat olla van­hem­pi lap­sel­le­si. Poh­di omia tai­to­ja­si pyy­tää ja vas­taa­not­taa apua, kes­kus­te­le asias­ta etu­kä­teen läheis­te­si kanssa. 

 

Lapsitoive

Haluat las­ta enem­män kuin haluat jat­kaa kump­pa­nin etsi­mis­tä. Toi­ve lap­ses­ta läh­tee sinus­ta itses­tä­si, etkä täy­tä mui­den kuten van­hem­pie­si toi­vei­ta lap­sen­lap­sis­ta.  Koet vah­vas­ti, että et voi enää odo­tel­la “luon­nol­lis­ta” ras­kaut­ta, vaan asi­aa on jo edis­tet­tä­vä hedel­möi­tys­hoi­to­jen keinoin.

 

Lapsen tulee tietää taustansa

Sinul­la on myön­tei­nen olo lap­sen saat­ta­mi­ses­ta maa­il­maan ja kas­vat­ta­mi­ses­ta yksin, itsel­li­nen van­hem­muus on sinul­le arvo­kas tapa tul­la van­hem­mak­si. Poh­dit jo etu­kä­teen, miten tulet puhu­maan lap­sel­le­si hänen taus­tas­taan ja pidät tär­keä­nä, että lap­si saa kas­vaa koko ikän­sä tie­täen, että on lahjasolutaustainen. 

 

Supervanhempia ei ole olemassa

Vaik­ka las­ta toi­voo ja lap­sen saa itsel­li­ses­ti, se ei tar­koi­ta, että sinun tuli­si pär­jä­tä yksin. Kukaan van­hem­pi ei ole supe­rih­mi­nen, jon­ka tuli­si pär­jä­tä yksin. Vii­saut­ta ja roh­keut­ta on se, että tun­nus­taa tar­vit­se­van­sa apua ja ottaa sitä myös vastaan. 

Lis­tan läh­tee­nä on käy­tet­ty Väes­tö­lii­ton sivuja. 

Luettavaa itsellisesti lasta toivovalle ja lapsen saaneelle

Englanninkielistä materiaalia

Englan­ti­lai­nen lah­ja­so­lu­ver­kos­to Donor Concep­tion Network (DCN) tar­jo­aa omaa mate­ri­aa­lia itsel­li­sil­le äideil­le. Sivuil­ta löy­tyy usei­ta kir­jo­ja itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le, kir­jat löy­dät tääl­tä. Suo­sit­tu Our sto­ry kir­ja ker­too itsel­li­ses­tä äidis­tä ja hänen lap­ses­taan, hei­dän per­hees­tä. Kir­jan avul­la asi­aa voi käsi­tel­lä lap­sen, läheis­ten ja lap­sen kave­rei­den kans­sa, jot­ka mah­dol­li­ses­ti poh­ti­vat asi­aa uteliaana.

 

Tutkimuksia

Itsel­li­seen van­hem­muu­teen liit­ty­viä tut­ki­muk­sia löy­dät täältä.

Helminauha-hankkeen perhevalmennus itsellisille äideille syksyllä 2020

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nus­val­men­nus toteu­te­taan yhte­nä oma­na lähi­päi­vä­nä ja etä­ta­paa­mi­si­na, joi­ta on kah­te­na ilta­päi­vä­nä yhdes­sä sateen­kaa­ri­per­hei­den kans­sa. Etä­ta­paa­mi­siin osal­lis­tu­taan video­vä­lit­tei­ses­ti ZOOM.us-sovelluksen avul­la. Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu mukaan kym­me­nen äitiä. Val­men­nuk­ses­sa käsi­tel­lään omaa pol­kua tul­la van­hem­mak­si itsel­li­ses­ti käyt­tä­mäl­lä lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja ja mah­dol­lis­ta lap­set­to­muu­den kokemusta.

Itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­ses­ta löy­dät lisä­tie­toa tääl­tä.