Itselliset äidit

Itsel­li­ses­ti äidik­si halua­va, on nai­nen, jol­la ei joko omas­ta toi­vees­ta tai toi­veis­ta huo­li­mat­ta ole kump­pa­nia. Itsel­li­sen nai­sen toi­vee­na on saa­da lap­si ja usein pää­tös ryh­tyä yksin hedel­möi­tys­hoi­toi­hin on syn­ty­nyt pit­käl­li­sen har­kin­nan tulok­se­na.

Itsel­li­set nai­set toteut­ta­vat lah­ja­so­lu­hoi­dot joko inse­mi­naa­tion avul­la, jol­loin käy­tös­sä ovat lah­joi­te­tut siit­tiöt tai koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­to­jen eli IVF:n avul­la, jol­loin käy­tös­sä ovat lah­joi­te­tut siit­tiöt ja nai­sen omat muna­so­lut, tai mah­dol­li­ses­ti lah­joi­te­tut muna­so­lut. Inse­mi­naa­tio on yleen­sä ensim­mäi­nen hoi­to­muo­to, jos­ta itsel­li­set nai­set aloit­ta­vat, jos heil­lä ei ole hedel­mäl­li­syy­teen vai­kut­ta­vaa sai­raut­ta tai hedel­mäl­li­syy­den ale­ne­maa esi­mer­kik­si muna­so­lu­jen tuo­tan­non vähyy­den tai puut­tu­mi­sen vuok­si. Koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­dot ovat inse­mi­naa­tioi­ta tehok­kaam­pia hoi­to­ja ja ne tule­vat kysee­seen ellei ras­kaus ala inse­mi­naa­tioi­den avul­la. IVF-hoi­toa ja lah­joi­tet­tu­ja muna­so­lu­ja tar­vi­taan sil­loin kun nai­nen ei tuo­ta omia muna­so­lu­ja esim. sai­rau­den tai kor­kean iän vuok­si.

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tar­kem­pi pro­ses­si on kuvat­tu­na tääl­lä.

Lah­ja­so­luil­la teh­tä­vät hedel­mäl­li­syys­hoi­dot edel­lyt­tä­vät lah­ja­so­lu­neu­von­taa ennen hoi­to­pää­tök­sen saa­mis­ta. Lah­ja­so­lu­neu­von­taa anta­vat sii­hen kou­lu­te­tut psy­ko­lo­git ja neu­von­nas­sa käsi­tel­lään seu­raa­via asioi­ta:

  • motii­vit itsel­li­se­nä nai­se­na hoi­toon hakeu­tu­mi­seen
  • lah­joit­ta­jan valin­ta, tut­tu vai tun­te­ma­ton (rekis­te­röi­ty) lah­joit­ta­ja
  • lah­joit­ta­jan sosi­aa­li­nen roo­li
  • elä­män­ti­lan­ne ja ter­vey­den­ti­la täl­lä het­kel­lä
  • itsel­li­sen van­hem­muu­den haas­teet
  • sosi­aa­li­set tuki­ver­kos­tot
Nainen pitelee lasta hiekkarannalla katsoen alaspäin vettä, joka osuu jalkoihin

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhuminen läheisten kanssa ja turvaverkko

Itsel­lis­ten äitien puhues­sa läheis­ten kans­sa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta, on hyvä poh­tia min­kä ver­ran asias­ta lähei­sil­le ker­too. On hyvä tun­nis­taa, mikä lähei­sil­le jaet­tu tie­to tun­tuu itses­tä hyväl­tä ja tar­peel­li­sel­ta. Jos on käyt­tä­nyt tut­tua lah­joit­ta­jaa, on sii­tä ker­rot­taes­sa hyvä poh­tia kenen asias­ta on tar­peen tie­tää. Itsel­li­sil­le äideil­le van­hem­muut­ta ja omia voi­ma­va­ro­ja tuke­va tur­va­verk­ko on tär­keä olla ole­mas­sa, kun van­hem­muut­ta ei voi jakaa puo­li­son kans­sa. Kaik­ki van­hem­mat tar­vit­se­vat tukea ja apua tär­keäs­sä ja vaa­ti­vas­sa kas­va­tus­teh­tä­väs­sään.

Lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta puhu­mi­nen läheis­ten kans­sa, lue lisää tääl­tä.

Pohdittavia asioita itsellisesti äidiksi haluavalle

a) riit­tä­vä talou­del­li­nen tur­va
b) riit­tä­väs­ti ystä­viä ja suku­lai­sia, jot­ka ovat tuke­na
c) haluat las­ta enem­män kuin vaik­ka­pa haluat jat­kaa kump­pa­nin etsi­mis­tä
d) sinul­la on myön­tei­nen olo lap­sen saat­ta­mi­ses­ta maa­il­maan ja kas­vat­ta­mi­ses­ta yksin
e) koet, että et voi enää odo­tel­la “luon­nol­lis­ta” ras­kaut­ta, vaan asi­aa on jo edis­tet­tä­vä hedel­möi­tys­hoi­to­jen kei­noin.

Lis­ta löy­tyy väes­tö­lii­ton sivuil­ta.

Englan­ti­lai­nen lah­ja­so­lu­ver­kos­to Donor Concep­tion Network tar­jo­aa omaa mate­ri­aa­lia itsel­li­sil­le äideil­le. Our sto­ry kir­ja ker­too itsel­li­ses­tä äidis­tä ja hänen lap­ses­taan, hei­dän per­hees­tä. Kir­jan avul­la asi­aa voi käsi­tel­lä lap­sen, läheis­ten ja lap­sen kave­rei­den kans­sa, jot­ka mah­dol­li­ses­ti poh­ti­vat asi­aa ute­li­aa­na.

Itselliseen vanhemmuuteen liittyviä tutkimuksia löydät täältä.