Perhevalmennukset lahjasolulasten vanhemmille

Kuvassa on viiden henkilön kädet, jotka tekevät palapelia valkoisilla palapelin paloilla

Perhevalmennuksia kolmelle kohderyhmälle

Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa on kehi­tet­ty per­he­val­men­nus lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neil­le vanhemmille.

Per­he­val­men­nuk­sia tar­jo­taan kol­mel­le koh­de­ryh­mäl­le: taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-mies­pa­ris­kun­nil­le, sateen­kaa­ri­per­heil­le ja lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le itsel­li­sil­le vanhemmille.

Val­men­nuk­set ovat mak­sut­to­mia ja ne toteu­te­taan koko­naan etä­nä Zoo­mis­sa. Ilmoit­tau­tu­neet sitou­tu­vat kaik­kiin kol­meen tapaa­mi­seen. Val­men­nuk­sen ajak­si tulee vara­ta rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Val­men­nuk­sia ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät sekä per­he­val­men­nuk­sen ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neet vapaaehtoiset.

Per­he­val­men­nuk­sis­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ver­tais­ryh­män kes­ken ja poh­di­taan yhdes­sä lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Val­men­nuk­sis­sa tar­jo­taan tut­ki­mus- ja koke­mus­tie­toa lah­ja­su­kuso­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­ses­tä niin las­ten, van­hem­pien kuin lah­joit­ta­jien­kin näkö­kul­mas­ta. Van­hem­mat saa­vat tie­toa ja työ­ka­lu­ja lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhumiseen.

 

Nais-miespariskunnat

Nais-mies­pa­rien val­men­nus on tar­koi­tet­tu pareil­le, joil­la joil­la on yksi tai useam­pi alle kou­lui­käi­nen, lah­ja­so­lual­kui­nen lap­si. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat val­men­nuk­seen. Jos van­hem­mat ovat eron­neet, val­men­nuk­seen voi osal­lis­tua ilman puo­li­soa tai uuden puo­li­son kanssa.

Itselliset vanhemmat

Itsel­lis­ten van­hem­pien per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka ovat saa­neet yhden tai useam­man lap­sen itsel­li­ses­ti lahjasoluhoidoilla.

Sateenkaariperheet

Sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen voi osal­lis­tua itsel­li­se­nä van­hem­pa­na tai paris­kun­ta­na. Val­men­nus on tar­koi­tet­tu satee­kaa­ri­per­heil­le, joil­la on alle kou­lui­käi­siä lah­ja­so­lual­kui­sia lapsia.

 

Perhevalmennusten sisällöt

  • Oma tie per­heel­lis­tyä lah­ja­so­lu­jen avulla
  • Van­hem­muu­den tunteet
  • Aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tulevaisuudesta
  • Tur­val­li­nen avoimuus
  • Miten puhua lap­sen kans­sa lahjasolutaustasta.
  • Mitä las­ten koke­muk­sis­ta tiedetään.
Lue Helminauhan blogista perhevalmennukseen osallistuneen pariskunnan kirjoitus, jossa he kertovat mietteistään perhevalmennuksen suhteen, mikä oli valmennuksessa parasta ja mitä he oppivat.

Kevään 2023 aikana tarjolla perhevalmennusta itsellisille vanhemmille, nais-miespareille ja sateenkaariperheille.

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille itsellisille vanhemmille

Ajan­koh­ta:

Kes­ki­viik­ko 8.2. klo 17–18.30 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Lau­an­tai 11.2. klo 10–16 (vain aikui­set, las­ten­hoi­to välttämätön)

Kes­ki­viik­ko 15.2. klo 17–19 (las­ten­hoi­to suositeltava)

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-sovel­luk­sen kaut­ta. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le van­hem­mil­le, jot­ka ovat saa­neet yhden tai useam­pia lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan säh­köi­ses­ti. Link­ki: ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke itsel­lis­ten van­hem­pien per­he­val­men­nuk­seen.

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille nais-miesparien perheille

Ajan­koh­ta:

Tors­tai 9.3. klo 17-19 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Tors­tai 16.3. klo 17-19 (vain aikui­set, las­ten­hoi­to välttämätön)

Tors­tai 23.3. klo 17-19 (las­ten­hoi­to suositeltava)

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-sovel­luk­sen kaut­ta. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­neil­le nais-mies­pa­rien per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet yhden tai useam­pia lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä. Molem­mat van­hem­mat osal­lis­tu­vat kaik­kiin kol­meen tapaa­mi­seen. Jos van­hem­mat ovat eron­neet, val­men­nuk­seen voi osal­lis­tua ilman puo­li­soa tai uuden puo­li­son kanssa.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan säh­köi­ses­ti. Link­ki: ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke nais-mies­pa­rien per­he­val­men­nuk­seen.

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille

Ajan­koh­ta:

Kes­ki­viik­ko 12.4. klo 17–19 (ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla)

Kes­ki­viik­ko 19.4. klo 17-19 (vain aikui­set, las­ten­hoi­to välttämätön)

Kes­ki­viik­ko 26.4. klo 17–19 (las­ten­hoi­to suositeltava)

Paik­ka:

Etä­nä Zoom-sovel­luk­sen kaut­ta. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Kenel­le:

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet yhden tai useam­pia lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.

HUOM! PERHEVALMENNUS ON NYT TÄYNNÄ, VOIT ILMOITTAUTUA VARASIJOILLE.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan säh­köi­ses­ti. Link­ki: ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen.

Ole yhteydessä!

Olet­han yhtey­des­sä ja kysyt lisä­tie­to­ja, jos jokin asia poh­di­tut­taa val­men­nuk­sen suhteen:

Lau­ra Hir­vo­nen, han­ke­suun­nit­te­li­ja
laura@simpukka.info / p. 045 7873 5433

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä