Perhevalmennus etänä antoi vertaistukea ja työkaluja lapsen lahjasolutaustan käsittelyyn 

8.6.2021

Osal­lis­tuim­me lah­ja­so­lu­jen avul­la lap­sen saa­nei­den per­he­val­men­nuk­seen. Val­men­nus­ta oli kol­me­na eri päi­vä­nä, jois­ta yksi ker­ta oli päi­vän mit­tai­nen tapaa­mi­nen ja kak­si ker­taa oli ilta tapaa­mi­sia. Val­men­nus toteu­tet­tiin etä­nä zoo­min kaut­ta. Aluk­si hiu­kan epä­röim­me osal­lis­tua etä­nä toteu­tet­ta­vaan val­men­nuk­seen, mut­ta onnek­si osal­lis­tuim­me, kos­ka val­men­nus toi­mi etäyh­teyk­sil­lä erit­täin suju­vas­ti niin tek­ni­ses­ti kuin osal­lis­tu­jien­kin osalta.

Juu­ri se, että val­men­nus oli mah­dol­lis­ta etäyh­teyk­sien avul­la jakaa pie­nem­piin osiin ja toteut­taa niin, että tapaa­mis­ten välil­lä oli vii­kon – parin tau­ko, jäi­vät asiat sopi­vas­ti muhi­maan pää­hän ja nii­hin pää­si palaa­maan myö­hem­min. Etäi­ly myös­kin mah­dol­lis­ti hel­pom­min eri puo­lil­la Suo­mea asu­vien per­hei­den osal­lis­tu­mi­sen val­men­nuk­seen. Yhteen­sä mei­tä osal­lis­tu­ja per­hei­tä oli nel­jä, joten kaik­kien kans­sa pää­si vai­vat­ta tun­tu­maan kei­tä he oli­vat ja min­kä­lai­sia aja­tuk­sia heil­lä oli. Etä­ta­paa­mi­ses­sa pie­nem­pi osal­lis­tu­ja­mää­rä oli eduksi.

Per­he­val­men­nus raken­tui val­men­ta­jien raken­ta­man run­gon ympä­ril­le ja kes­kus­te­lul­le oli jätet­ty hyvin tilaa. Oli luen­to­tyyp­pi­siä osuuk­sia, teh­tä­viä, poh­din­to­ja, koke­mus­ten jaka­mi­sia. Paras­ta oli saa­da kas­vo­ja muil­le lah­ja­per­heil­le ja huo­ma­ta, että aivan taval­li­sia per­hei­tä hekin ovat, jot­ka pää­asias­sa kamp­pai­le­vat kai­kil­le lap­si­per­heil­le tyy­pil­lis­ten poh­din­to­jen äärel­lä. Lah­ja­per­hei­tä tie­tys­ti yhdis­tää lah­ja­so­lu­taus­ta, joka kai­ken taval­li­sen lisäk­si lap­sen kas­vus­sa tuli­si huo­mioi­da. Per­he­val­men­nus oli­kin oiva paik­ka vaih­taa aja­tuk­sia var­sin­kin lah­ja­taus­taan liit­ty­vis­sä poh­din­nois­sa, sil­lä sata var­mas­ti kool­la oli jouk­ko, joka oikeas­ti ymmär­si mis­tä puhu­taan. Per­he­val­men­nuk­ses­sa siis käy­tiin­kin läpi lap­sen nor­maa­liin kas­vun tuke­mi­seen liit­ty­viä teki­jöi­tä lah­ja­taus­ta huo­mioi­den. Lisäk­si myös val­men­net­ta­vat akti­voi­tiin ajat­te­le­maan omia taus­to­jaan ja nii­den vai­ku­tus­ta vanhemmuuteen.

Meil­le osal­lis­tu­mi­ses­sa tär­kein­tä oli mui­den lah­ja­per­hei­den koh­taa­mi­nen ja aja­tus­ten vaih­to sekä se, että sai taas rau­has­sa tut­kail­la omia lah­ja­taus­taan liit­ty­viä aja­tuk­sia yhdes­sä mui­den kans­sa. Olem­me itse 4-vuo­ti­aan lah­ja­mu­na­so­lu­hoi­don avul­la saa­dun lap­sen van­hem­pia, ja olem­me tämän­kin ajan saa­tos­sa jo huo­man­neet kuin­ka aja­tuk­set elä­vät, muut­tu­vat ja muo­vaan­tu­vat arjen kul­kies­sa. Lah­ja­taus­ta kul­kee muka­na koko lop­pue­lä­män ja lah­ja­taus­taan liit­ty­viä poh­din­to­ja tulee takuu­var­mas­ti koko lap­sen kas­vun ajan, joten ver­tai­set, koh­taa­mi­set ja val­men­nuk­set ovat aina paikallaan.

Joten todel­la­kin suo­sit­te­lem­me per­he­val­men­nus­ta kai­kil­le lah­ja­per­heil­le niin etä­nä kuin live­nä­kin! Per­he­val­men­nus on lois­to­paik­ka pysäh­tyä ja rau­hoit­tua tämän eri­tyis­asian äärelle.

 

A&P

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä