Tiedote: Yhdenvertaisten lahjasoluhoitojen aloittaminen vaatii lahjoituksia sukusolupankkeihin 

Hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la käyn­nis­ty­vät yli­opis­to­sai­raa­lois­sa. Lap­set­to­muu­den hoi­dos­ta vas­taa­vat kli­ni­kat kai­paa­vat nyt lah­joi­tuk­sia sukusolupankkeihinsa.

Ensim­mäi­set yli­opis­to­sai­raa­lat ovat aloit­ta­neet hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­jo­taan yhden­ver­tai­ses­ti niin nais-mies­pa­reil­le, nais­pa­reil­le kuin itsel­li­sil­le nai­sil­le. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin hakeu­tu­van taus­tal­la on koke­mus sii­tä, että oma toi­ve lap­sen saa­mi­ses­ta ei toteu­du. Lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin tar­vi­taan lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja, sekä siit­tiöi­tä että muna­so­lu­ja. Sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat käyn­nis­tä­mäs­sä omien sukuso­lu­pank­kien­sa toiminnan.

Yli­opis­to­sai­raa­lois­ta TAYS ja HUS otta­vat jo lähet­tei­tä vas­taan. TYKS aloit­taa lah­ja­siit­tiö­hoi­dot ensi vuon­na. OYS ja KYS käyn­nis­tä­vät toi­min­taan­sa ensi vuo­den aika­na, kun luvat sukuso­lu­pan­kin toi­min­taan ovat kun­nos­sa. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja kos­kee nor­maa­li hoi­to­ta­kuu, mut­ta jos jul­kis­ten kli­ni­koi­den sukuso­lu­pan­keis­sa ei ole riit­tä­väs­ti lah­joi­tet­tu­ja solu­ja, hoi­to­ta­kuu ei voi toteu­tua. Lah­joi­te­tuis­ta sukuso­luis­ta on kova pula ja täs­tä joh­tuen nii­tä tar­vit­se­vat jou­tu­vat odot­ta­maan pit­kään, jot­ta hoi­dot voi­daan aloit­taa. Lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la voi­daan mah­dol­lis­taa las­ta toi­vo­van paris­kun­nan tai itsel­li­sen nai­sen toi­ve lapsesta. 

Sukuso­lu­ja voi lah­joit­taa perus­ter­ve aikuinen

Muna­so­lu­ja voi lah­joit­taa perus­ter­ve 20–35-vuotias nai­nen, jol­la ei ole mer­kit­tä­vää yli­pai­noa. Siit­tiöi­den lah­joit­ta­jak­si kel­paa perus­ter­ve 20–45-vuotias mies. Solu­jen lah­joit­ta­jat eivät saa tupa­koi­da, eikä suvuis­sa saa esiin­tyä perin­nöl­li­siä sai­rauk­sia. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­sen motii­vi­na on halua aut­taa. Sukuso­lu­jen lah­joi­tuk­ses­ta mak­se­taan hedel­möi­tys­hoi­to­lain mukai­nen kor­vaus aiheu­tu­neis­ta kuluis­ta ja ansionmenetyksestä. 

Lap­sel­la on 18 vuot­ta täy­tet­ty­ään oikeus saa­da tie­tää sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jan hen­ki­löl­li­syys. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­la ei ole mitään juri­di­sia vel­vol­li­suuk­sia tai oikeuk­sia lah­ja­so­luis­ta syn­ty­vää las­ta koh­taan. Yhden lah­joit­ta­jan sukuso­luis­ta saa lain mukaan syn­tyä lap­sia kor­kein­taan vii­teen perheeseen. 

Yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan sukuso­lu­pank­kiin lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja käy­te­tään jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon hoi­dos­sa ole­vien poti­lai­den hedel­möi­tys­hoi­dois­sa. Jul­ki­sia lap­set­to­muus­hoi­to­ja voi­vat saa­da Suo­mes­sa koti­paik­ka­oi­keu­den omaa­vat hen­ki­löt, jot­ka täyt­tä­vät hoi­toon pää­syn kri­tee­rit

Lah­ja­so­lu­hoi­dot voi­vat mah­dol­lis­taa monel­le las­ta toi­vo­val­le unel­man omas­ta lap­ses­ta, kuten eräs lah­ja­so­lu­jen avul­la van­hem­mak­si tul­lut on toden­nut: “Olen oppi­nut, että kaik­ki ei ole elä­mäs­sä itses­tään­sel­vää. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la tun­nen saa­nee­ni ainut­laa­tui­set lapset.”

Yhteyshenkilöt

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry
Johan­na Repo, toi­min­nan­joh­ta­ja, johanna.repo@simpukka.info, 040 480 8676
Piia Savio, han­ke­vas­taa­va Hel­mi­nau­ha-han­ke, piia.savio@simpukka.info, 045 7873 5433
Sateen­kaa­ri­per­heet ry
Juha Jäm­sä, toi­min­nan­joh­ta­ja, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 997 1956 

Etsit­kö haas­ta­tel­ta­vaa? Ota yhteyt­tä: jenni.huhtala@simpukka.info, 040 5323010, han­ke­suun­nit­te­li­ja, Helminauha-hanke

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä