Blogi

Kuvassa on teksti Helminauha bloggaa Ihan oman itsensä näköinen. Teksi alla polaroid-kuva, jossa mies nostaa nauravaa lasta ilmaan.

Ihan oman itsensä näköinen 

Ihan oman itsen­sä näköi­nen Kun vau­va syn­tyy per­hee­seen, alkaa usein arvuut­te­lu sii­tä, kenen näköi­nen lap­si on. Onko hänel­lä äitin­sä sil­mät, isoi­sän­sä nenä vai leu­ka, joka

Read More » 
Kuvassa on puinen helminauha ja teksti Helmi Nauhanen, pohdintoja lahjasolulapsen vanhemmuudesta. Alarenussa Helminauha-hankkeen logo.

Lahjaksi saatu lapsi 

Lah­jak­si saa­tu lap­si Lap­se­ni kas­vaes­sa on suru sii­tä, ettei­vät mei­tä yhdis­tä gee­nit, myös kas­va­nut. En osan­nut odot­taa sitä. Ras­kausai­ka­na mie­tin asi­aa pal­jon­kin, mut­ta vau­­­va- ja pikkulapsiaikana

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Kyllä eikä ei 

Kyl­lä eikä ei Jos oli­sin lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin läh­ties­sä­ni tien­nyt, että nel­jä vuot­ta myö­hem­min hoi­dan las­tam­me yksin, oli­si­vat hoi­dot jää­neet käy­mät­tä. Oli­sin suh­tau­tu­nut poten­ti­aa­li­seen lap­set­to­maan elä­mään aivan toisin,

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Lapsen asia 

Lap­sen asia Luin lap­se­ni kans­sa kir­jaa, jos­sa eräs­tä aikuis­ta kut­sut­tiin nimel­lä ”bioi­sä”. Seli­tin mitä ter­mil­lä tar­koi­te­taan, ja miten mei­dän tilan­tees­sam­me voi­si aja­tel­la, että muna­so­lu­jen lahjoittajaa

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Missä sä asut? 

Mis­sä sä asut? Lap­sen aloit­taes­sa esi­kou­lun monen­lai­set tun­teet herää­vät. Kuten var­mas­ti kai­kis­sa samas­sa tilan­tees­sa ole­vis­sa per­heis­sä, jän­ni­tys ja innos­tus vuo­rot­te­le­vat. Sen lisäk­si lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­pa­na mie­tin, pitäisikö

Read More » 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä