Blogi

Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Missä sä asut? 

Mis­sä sä asut? Lap­sen aloit­taes­sa esi­kou­lun monen­lai­set tun­teet herää­vät. Kuten var­mas­ti kai­kis­sa samas­sa tilan­tees­sa ole­vis­sa per­heis­sä, jän­ni­tys ja innos­tus vuo­rot­te­le­vat. Sen lisäk­si lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­pa­na mie­tin, pitäisikö

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

“Siemenjälkiä”

“Sie­men­jäl­kiä” Erot­tua­ni lap­sen isäs­tä olen alka­nut näh­dä ene­ne­väs­sä mää­rin yhte­ne­väi­syyk­siä lap­ses­sa ja isäs­sä. Taval­lis­ta ken­ties, mut­ta ehkä hie­man toi­sel­la taval­la sävyt­ty­nyt­tä lah­ja­so­lu­lap­sen koh­dal­la. Entä jos

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Teidän sukunne veri 

Tei­dän sukun­ne veri On ollut loh­dul­lis­ta huo­ma­ta, että vuo­det, jol­loin elä­män pää­asial­li­nen sisäl­tö oli­vat lap­set­to­muus­hoi­dot ja niis­sä onnis­tu­mi­nen, alka­vat olla jo mui­nais­his­to­ri­aa.  On vai­kea edes

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Lisää siemeniä, kiitos! 

Lisää sie­me­niä, kii­tos!     ”Äiti, eikö kenel­lä­kään mei­dän tut­ta­val­la oli­si nii­tä vau­van­sie­me­niä, joi­ta voi­si lai­na­ta meil­le?”, kysyy pik­kusi­sa­rus­ta toi­vo­va vii­si­vuo­tias tois­tu­vas­ti. Vas­tauk­se­ni vaih­te­le­vat. Joskus

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Kuinka voit? 

Kuin­ka voit?     Jäl­leen ker­ran lää­kä­rin vas­taa­no­tol­ta läh­ties­sä­ni itkin loh­dut­to­mas­ti. ”Sanoi­ko lää­kä­ri jotain ikä­vää, pahoit­ti­ko hän mie­le­si?” hoi­ta­ja kysyi. Sii­tä ei ollut kyse. Itkin

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Entä jos eroaisimme, rakas? 

Entä jos eroai­sim­me, rakas?   Har­kit­sen useim­pi­na päi­vi­nä eroa.  Eri­tyi­ses­ti olen paneu­tu­nut poh­ti­maan, miten jär­jes­täi­sim­me tule­van ex-puo­­­li­­­so­­­ni kans­sa vuo­ro­viik­ko­sys­tee­min. Eli miten tapai­sim­me vain joka toi­nen viikko.

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Me kyllä pärjätään 

Me kyl­lä pär­jä­tään “Minut on mai­nit­tu pop­musii­kis­sa, olen siis ole­mas­sa!” Muu­ta­mia vuo­sia sit­ten, ennen some-räjäh­­­dys­­­tä, ei ollut ollen­kaan itses­tään sel­vää löy­tää ver­tais­ko­ke­muk­sia omal­le lap­set­to­muus­pro­ses­sil­le. Toki

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Aidan toisella puolella 

Aidan toi­sel­la puo­lel­la Sain endo­met­rioo­si­diag­noo­sin sama­na vuon­na, kun tapa­sin tule­van puo­li­so­ni. Olim­me molem­mat opis­ke­li­joi­ta, ja lää­kä­rin rum­mut­ta­ma pikai­nen lap­sen­saan­ti ei tun­tu­nut todel­la­kaan ajan­koh­tai­sel­ta.  Toi­saal­ta en

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Olen(han?) äiti 

Olen(han?) äiti Tois­tu­vas­ti toteu­tu­mat­ta jää­vä toi­ve lap­sen saa­mi­ses­ta voi suis­taa epä­toi­voon. Siel­tä on vuo­sien pro­ses­sin jäl­keen kovin vai­kea nous­ta, vaik­ka toi­ve lopul­ta toteu­tui­si­kin. Lap­set­to­man identiteetti

Read More »