Missä sä asut? 

Lap­sen aloit­taes­sa esi­kou­lun monen­lai­set tun­teet herää­vät. Kuten var­mas­ti kai­kis­sa samas­sa tilan­tees­sa ole­vis­sa per­heis­sä, jän­ni­tys ja innos­tus vuo­rot­te­le­vat. Sen lisäk­si lah­ja­so­lu­lap­sen van­hem­pa­na mie­tin, pitäi­si­kö uusil­le las­ta hoi­ta­vil­le aikui­sil­le ker­toa lap­sen alku­pe­rä. Huo­maan kui­ten­kin, että samal­la taval­la olen­nai­sel­ta se ei tun­nu enää, var­si­nai­sen päi­vä­ko­tia­jan olles­sa taka­na­päin. Lap­si tie­tää asian itse, ja hän voi sii­tä halu­tes­saan ker­toa - ja jos asias­ta nousee kysy­myk­siä, nii­hin voi­daan tilan­teen mukaan vas­ta­ta. Mut­ta ehkä­pä las­ta voi­si mah­dol­li­siin kysy­myk­siin jol­lain tapaa val­mis­tel­la - miten toi­mia, jos eska­ris­sa kes­kus­tel­laan las­ten saa­mi­ses­ta, isis­tä ja äideistä?

Samal­la val­mis­te­lul­la ehkä onnis­tui­si “näin toi­mit ero­per­heen lap­se­na, jos sinul­ta kysy­tään per­hees­tä­si” -val­men­nus, johon myös oli­si tar­vet­ta. Miten nopeas­ti ja kom­pak­tis­ti lap­se­na selit­tää uusil­le ihmi­sil­le, mis­sä asuu ja ketä kaik­kia per­hee­seen kuu­luu. Entä onko äidin tyt­töys­tä­vä per­het­tä, mis­tä sen tie­tää? Tai lah­joit­ta­ja? Huo­ma­sin saman häm­men­nyk­sen omas­sa mie­les­sä­ni sil­loin, kun lap­si asui yhdes­sä pai­kas­sa ja me aikui­set vaih­doim­me paik­kaa. Kun joku kysyi, mis­sä asut, aloi­tin - ja sit­ten hil­je­nin. Toi­von, että lap­sen ei tar­vit­si­si teh­dä samoin.

Monil­le niin kovin yksin­ker­tai­sil­ta näyt­täy­ty­vät asiat eivät ole kai­kil­le ollen­kaan niin suo­ra­vii­vai­sia. Jot­ta kenen­kään ei tar­vit­si­si yrit­tää sovit­tau­tua muot­tiin, joka ei ole hänen oman­sa (tai muot­tiin yli­pää­tään!) tar­vi­taan edel­leen tie­toi­suu­den lisää­mis­tä moni­muo­toi­sis­ta per­heis­tä ja ihmis­suh­teis­ta kaik­ki­nen­sa. Diver­si­teet­ti go go!

Kolum­ni on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran Sim­puk­ka-leh­des­sä 3/2017. Kolum­ni­sar­jaan voit tutus­tua tääl­tä.

Lah­jak­si saa­tu lap­si -kolum­ni­sar­jaa on jul­kais­tu Sim­puk­ka-leh­den nume­rois­sa 4/2011 – 4/2018. Kolum­ni­sar­jan kir­joit­ta­ja on Hel­mi Nau­ha­nen, joka on lah­ja­mu­na­so­lu­hoi­dol­la alkun­sa saa­neen, maa­lis­kuus­sa 2011 syn­ty­neen tytön äiti.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä