”Tuli siinä yksi oikea tulipalokin sammutettua” – Toiminnantäyteinen Helminauha-hankkeen toinen vuosi

Kaksi naista seisoo vierekkäin.

Vuo­si 2020 oli kol­mi­vuo­ti­sen Hel­mi­nau­ha-hank­keem­me toi­nen toi­min­ta­vuo­si, joka koro­nas­ta huo­li­mat­ta oli täyn­nä monen­lais­ta toi­min­taa, uuden tie­don ja tuen tuot­ta­mis­ta sekä hui­kea mää­rä koh­taa­mi­sia (etä­nä)!   

Hank­keen toi­nen toi­min­ta­vuo­si käyn­nis­tyi suun­ni­tel­miem­me mukai­ses­ti, mut­ta maa­lis­kuus­ta 2020 läh­tien koro­na­pan­de­mia antoi oman säväyk­sen­sä hank­keen toi­min­taan lähes koko toi­sen toi­min­ta­vuo­den ajan. Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jöi­nä meil­le oli tär­ke­ää, että myös muut­tu­nees­sa tilan­tees­sa voim­me tukea lah­ja­so­lu­per­hei­tä ja tuot­taa heil­le tietoa.

Koro­na tar­koit­ti meil­le sitä, että hank­keen toi­min­ta siir­ret­tiin ver­kos­sa etä­nä toteu­tet­ta­vak­si. Zoo­min avul­la tapa­sim­me vuo­den aika­na etä­nä yli 130 lah­ja­so­lu­per­hei­tä koh­taa­vaa ammat­ti­lais­ta, mah­dol­lis­tim­me yli 30 ver­tais­tu­ki­ta­paa­mis­ta ja Zoom-verk­ko­luen­noil­lem­me osal­lis­tui rei­lus­ti yli 100 hen­ki­löä. Ano­nyy­miä ver­tais­tu­kea oli tar­jol­la 22 ver­taischa­tis­sa ja Hel­mi­nau­ha-Face­book-ryh­mä kas­voi lähes 700 jäse­neen. Per­heet sai­vat kesäl­lä koh­da­ta toi­si­aan kas­vok­kain tue­tul­la lomal­la ja per­he­ta­paa­mi­ses­sa, joi­hin osal­lis­tui yli 20 per­het­tä. Per­he­val­men­nuk­siim­me osal­lis­tui kas­vok­kain ja etä­nä 41 van­hem­paa. Toi­min­tam­me mah­dol­lis­tui upei­den vapaa­eh­tois­tem­me avul­la, joi­ta hank­keen toi­min­nas­sa oli muka­na yli 60! 

Helminauha.info-verkkosivut tavoit­ti­vat vuo­den 2020 aika­na luki­joi­ta laa­jas­ti ja sivu­ja käy­tiin luke­mas­sa yli 30 000 ker­taa. Eri­tyi­ses­ti kiin­nos­tus­ta sivuil­la herät­ti­vät itsel­li­nen van­hem­muus, lah­ja­so­lu­hoi­dot sekä lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tilan­ne jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Hel­mi­nau­ha-han­ke on siis tär­keä ajan­koh­tai­sen tie­don tuot­ta­ja lah­ja­so­lu­tee­maan liit­tyen, ja koh­de­ryh­mä on löy­tä­nyt hyvin hank­keen tuot­ta­man tie­don pariin. Sii­hen olem­me todel­la tyytyväisiä.

Han­ke­työn­te­ki­jöi­nä koem­me joka päi­vä teke­väm­me tär­ke­ää ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä. On ollut ilo huo­ma­ta, kuin­ka moni on koke­nut saa­van­sa Hel­mi­nau­has­ta tukea ja tie­toa lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­seen liit­tyen ja kuin­ka monet teis­tä olem­me saa­neet mukaan hank­keen toi­min­taan vapaa­eh­toi­si­na tai aktii­vi­si­na osal­lis­tu­ji­na. Kii­tos kai­kis­ta palaut­teis­ta ja saa­mis­tam­me lukui­sis­ta yhtey­de­no­tois­ta, ne vah­vis­ta­vat meil­le sitä, että hank­keen tar­joa­mal­le tuel­le on suu­ri tar­ve.  Tänä kevää­nä haem­me hank­keel­le jat­koa, jot­ta voi­sim­me pal­vel­la per­hei­tä vie­lä laa­jem­min tulevaisuudessa. 

Ai niin se tuli­pa­lo! Erää­nä lau­an­tai­päi­vä­nä sat­tui niin, että kes­ken itsel­lis­ten äitien etä­per­he­val­men­nuk­sen han­ke­suun­nit­te­li­jan latauk­ses­sa ollut pyö­rän lamp­pu räjäh­ti tuleen. Han­ke­vas­taa­va tem­pai­si oikeaop­pi­ses­ti pääl­le sam­mu­tus­peit­teen ja sam­mut­ti palon – tie­dät­te­hän säh­kö­lait­tei­den tuli­pa­lot sam­mu­te­taan tukah­dut­ta­mal­la. Tai­si sii­nä muu­ta­ma kiro­sa­na­kin livah­taa, myön­ne­tään.  Toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­sa voim­me kes­kit­tyä olen­nai­seen, eli tie­don janon sammuttamiseen. 

Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­nas­ta pysyt kuu­lol­la tilaa­mal­la hank­keen uutis­kir­jeen, joka ilmes­tyy 4 ker­taa vuo­des­sa, tilaa uutis­kir­je sivuil­tam­me www.helminauha.info.

Jutun kir­joit­ti­vat Sim­pu­kan Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Piia Savio ja han­ke­suun­nit­te­li­ja Jen­ni Huh­ta­la. Jut­tu on osa tänä vuon­na jul­kais­ta­vaa blo­gi­kir­joi­tus­ten sar­jaa, jos­sa Sim­pu­kan hen­ki­lö­kun­ta ker­too työstään.

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa tie­toa ja tukea lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le lah­ja­so­lu­per­heil­le ja lah­ja­so­lu­per­hei­tä koh­taa­vil­le ammat­ti­lai­sil­le. Hank­keen tavoit­tee­na on, että van­hem­mat saa­vat tie­toa ja tukea lap­sen alku­pe­rään liit­ty­vien kysy­mys­ten käsit­te­lyyn sekä val­miuk­sia puhua las­ten kans­sa lahjasolutaustasta. 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä