Blogi

Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Te tiedätte mistä minä puhun 

Te tie­dät­te mis­tä minä puhun     Lap­sel­li­sen lap­set­to­man ver­tais­tu­ki on mut­ki­kas jut­tu. Tukea ei kai­paa samoi­hin asioi­hin eikä oikeas­taan samoil­ta ihmi­sil­tä­kään kuin ennen. Lap­set­to­muus­krii­si on

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Lasten tehtailua 

Las­ten teh­tai­lua     Mik­si yrit­tää saa­da lap­si? Mik­si ihmi­set halua­vat lap­sia? Mik­si mei­dän pitäi­si uhra­ta lap­sen saa­mi­seen loput­to­mas­ti voi­ma­va­ro­ja, kes­tää jat­ku­via kivu­liai­ta toi­men­pi­tei­tä ja

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Juurimatkalla naapuriin 

Juu­ri­mat­kal­la naa­pu­riin     Toi­von, että tyt­tä­re­ni elä­män eväs­rep­puun oli­si pakat­tu tie­to sii­tä, että per­hei­tä on monen­lai­sia. Iso­ja, pie­niä, alus­ta asti yhdes­sä ollei­ta ja vähän

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Väsynyt mutta onnellinen? 

Väsy­nyt mut­ta onnel­li­nen     Lap­si ei tuo onnea, vaik­ka jos­kus tai­sin niin kuvi­tel­la. Pie­niä onnen het­kiä kyl­lä, kuten moni muu­kin asia – mut­ta paljon

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Uusia ja muuttuvia yhteisöjä 

Uusia ja muut­tu­via yhtei­sö­jä Kuvit­te­le, että sinul­la on salai­suus, jon­ka kaik­ki näke­vät – sil­tä minus­ta ras­kausai­ka­na tun­tui. Lah­ja­so­lu­hoi­doil­la alkun­sa saa­nut ras­kaus vei minut monen­lais­ten kysymysten

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Piikitystä torin laidalla 

Pii­ki­tys­tä torin lai­dal­la Suku­tut­ki­ja Kim­ber­ly Powell on kir­joit­ta­nut haus­kan ver­tauk­sen lah­ja­so­lu­hoi­to­jen myö­tä syn­ty­väs­tä lap­ses­ta raken­teil­la ole­va­na talo­na. Hän kuvaa, kuin­ka lah­joit­ta­jan gee­nit ovat erään­lai­nen rakennuspiirustus,

Read More » 
Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Isän vai äidin silmät 

Isän vai äidin sil­mät Äiti, minä­kö? Täs­sä­kö? Totut­te­le­mis­ta on ollut, kun vuo­sien lap­set­to­muus­hoi­to­jen jäl­keen, vii­mei­ses­tä mah­dol­li­ses­ta pakas­teal­kion­siir­ros­ta sai alkun­sa maa­lis­kuus­sa syn­ty­nyt lap­si. Hoi­dot omil­la soluilla

Read More » 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä