Te tiedätte mistä minä puhun 

 

 

Lap­sel­li­sen lap­set­to­man ver­tais­tu­ki on mut­ki­kas jut­tu. Tukea ei kai­paa samoi­hin asioi­hin eikä oikeas­taan samoil­ta ihmi­sil­tä­kään kuin ennen. Lap­set­to­muus­krii­si on taka­na­päin ja kes­kus­te­luun lap­si­per­heen arki­sis­ta asiois­ta löy­tyy hel­pos­ti kump­pa­nei­ta. Arjes­sa kui­ten­kin tulee nii­den taval­li­sim­pien asioi­den lisäk­si eteen myös kysy­myk­siä, joi­ta oikein kukaan muu kuin vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa ole­va ei tule edes ajatelleeksi. 

Onnek­si lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin liit­ty­viä asioi­ta on mah­dol­lis­ta poh­dis­kel­la ver­tais­tu­ki­ryh­mäs­sä! Miet­tiä esi­mer­kik­si sitä, miten ker­toa (vai ker­toa­ko ollen­kaan) lap­sel­le hänen alku­pe­räs­tään, mil­lai­sia tun­tei­ta herät­tää vie­rai­den piir­tei­den näke­mi­nen omas­sa lap­ses­sa - ja mil­lais­ta suh­det­ta raken­taa tutun luo­vut­ta­jan kans­sa. Kes­kus­tel­la myös sii­tä, mil­lai­set jäl­jet lap­set­to­muu­den koke­mus mei­hin kaik­kiin on jät­tä­nyt - ja mil­tä tun­tuu luo­pua toi­vees­ta saa­da omaa geneet­tis­tä alku­pe­rää ole­va lap­si. Tot­ta kai näis­tä aiheis­ta on mah­dol­lis­ta käy­dä kes­kus­te­lua monen muun­kin kans­sa, mut­ta hei­dän koh­dal­laan jou­tuu usein vas­taa­not­ta­maan häm­men­ty­nei­tä ilmei­tä ja kas­voil­ta pais­ta­vaa kovaa yri­tys­tä ymmär­tää, jol­loin tekee mie­li perään­tyä ja olla vai­vaa­mat­ta hei­tä moi­sil­la omi­tui­suuk­sil­la. Puhu­mat­ta­kaan tun­tees­ta, että per­heem­me tai­taa olla mel­koi­nen luon­no­noik­ku, kun kukaan ei oikein käsi­tä näi­tä mei­tä mie­ti­tyt­tä­viä asioita. 

Suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­den lisää­mi­sek­si nii­tä han­ka­lil­ta tun­tu­via­kin kes­kus­te­lu­ja on sil­ti syy­tä jat­kaa, vaik­ka ne eivät aina niin tuke­via oli­si­kaan – seu­raa­vil­la on sit­ten jo hel­pom­paa. Ehkä poh­din­nat saa­vat myös perin­tei­sem­mil­lä tavoil­la lap­sen­sa saa­neet miet­ti­mään, mil­lai­sia mer­ki­tyk­siä peri­mäl­lä hei­dän omas­sa per­hees­sään on.

Kuvassa puuhelmistä tehty helminauha

Kolum­ni on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran Sim­puk­ka-leh­des­sä 3/2013. Aiem­mat kolum­nit löy­ty­vät tääl­tä

Lah­jak­si saa­tu lap­si -kolum­ni­sar­jaa on jul­kais­tu Sim­puk­ka-leh­den nume­rois­sa 4/2011 – 4/2018. Kolum­ni­sar­jan kir­joit­ta­ja on Hel­mi Nau­ha­nen, joka on lah­ja­mu­na­so­lu­hoi­dol­la alkun­sa saa­neen, maa­lis­kuus­sa 2011 syn­ty­neen tytön äiti. 

 

Tämän­kal­tai­set tari­nat toi­mi­vat myös ver­tais­tu­ke­na, tukea­si tar­vi­taan! Hel­mi­nau­ha-han­ke kai­paa niin las­ten, van­hem­pien kuin per­hei­den­kin tari­noi­ta. Toi­vee­nam­me on, että tule­vai­suu­des­sa Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­ta löy­tyy niin van­hem­pien tari­noi­ta lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä kuin myös las­ten aja­tuk­sia ja las­ten sanoin ker­rot­tu­ja tari­noi­ta. Tari­nat voi­vat olla lyhyi­tä ja yti­mek­käi­tä tai niin pit­kiä, kuin nii­den ker­to­mi­nen vaa­tii. Tari­nat jul­kais­taan nimi­mer­kil­lä tai kir­joit­ta­jan toi­vo­mal­la nimel­lä. Tari­nan jul­kai­su­muo­to käy­dään vie­lä yhdes­sä kir­joit­ta­jan kans­sa läpi ja tämän vuok­si toi­vom­me tari­noi­ta säh­kö­pos­tit­se piia@simpukka.info tai jenni@simpukka.info.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä