Kuulumisia lahjasoluperheiden perhetapaamisesta Enä-Sepän maalaismaisemista

”Muis­tat­kos, mikä kaik­kia lei­ri­läi­siä yhdis­tää..?” Kyse­lin lap­sel­ta­ni ennen per­he­lei­ril­le lähtöä.

”Aikui­set jut­te­lee kes­ke­nään… lap­set leik­kii …. ja lah­ja­so­lut!” Näin sanoit­ti oma vii­si­vuo­ti­aa­ni, joka on jo kon­ka­ri lah­ja­so­lu­per­he­lei­reil­lä kävijä.

Per­he­lei­rin lähes­ty­mi­sen ajan­koh­ta onkin yksi otol­li­nen ja var­sin luon­te­va het­ki nos­tat­taa oman lah­ja­so­lu­taus­tai­sen lap­sen kans­sa aihet­ta puheek­si. Lei­rin kyn­nyk­sel­lä mei­dän­kin per­hees­sä käy­tiin muu­ta­mi­na päi­vi­nä kes­kus­te­lua oman ja mui­den per­hei­den syn­ty­ta­vois­ta ja moni­muo­toi­suuk­sis­ta. Itse olen otta­nut tavak­se­ni aloit­taa syn­ty­mä­ta­ri­nan ker­to­mi­sen sii­tä näkö­kul­mas­ta, että lap­su­kai­nen sai alkun­sa äidin ja isän vau­va­toi­vees­ta ja että juu­ri hänen piti syn­tyä mei­dän per­hee­seen. Sen jäl­keen tari­nam­me laa­jen­tuu apui­hin, joi­ta saim­me. Gee­nei­hin, ja kuin­ka gee­nit näyt­täy­ty­vät sekä ympä­ris­töön, joka muok­kaa ja ohjaa. Riip­puen aina vähän mikä asia mil­loin­kin las­ta kiinnostaa.

Gee­ni­kiin­nos­tus ja ymmär­rys sinän­sä ovat omal­la lap­sel­la vie­lä tule­vai­suu­des­sa, mut­ta lah­ja­so­lun käy­tön ymmär­rys sen sijaan elää jo muka­na. Lah­ja­tee­ma ei kui­ten­kaan hän­tä lei­rin aika­na taik­ka lei­rin jäl­keen puhu­tut­ta­nut yhtään. Sen sijaan lei­kit ja kave­ri­suh­teet nousi­vat hyvin­kin esiin ja nii­tä pui­tiin use­aan ottee­seen lei­rin jäl­keen. Las­ten kan­nal­ta onkin tär­ke­ää, että myös lah­ja­so­lu­per­hei­den per­he­lei­reil­lä aute­taan lap­sia löy­tä­mään leik­ki­ka­ve­rei­ta sekä mie­le­käs­tä teke­mis­tä. Sil­loin per­he­ta­paa­mi­set toi­mi­vat toi­vo­tul­la posi­tii­vi­sel­la taval­la, joi­den tun­nel­miin ja het­kiin on help­po pala­ta myö­hem­min ja sii­nä samal­la saa taas avat­tua lisää lah­ja­so­lu­tee­maa kivoin asia kytköksin.

Enä-Sepäs­sä elo­kuis­ta vii­kon­lop­pua viet­ti 19 lah­ja­so­lu­per­het­tä sekä muu­ta­ma päi­väl­lä vie­rail­lut per­he. Vii­kon­lop­pu koos­tui ren­nos­ta olei­lus­ta, lei­keis­tä ja ilta­sau­nois­ta. Enä-Sepän puit­teet antoi­vat erin­omai­sen piha­ti­lan, jos­sa eri ikäis­ten las­ten kans­sa oli vai­va­ton­ta oleil­la. Paik­ka oli myös­kin vain per­he­lei­ril­lä oli­joi­den käy­tös­sä, joten yksi­tyi­syys oli taat­tu. Tämä omal­ta osal­taan aut­toi ja mah­dol­lis­ti vapaan kes­kus­te­lun help­pou­den. Tänä vuon­na mukaan tuli myös uusi vil­li­tys, kun var­sin­kin isom­pien las­ten van­hem­mat innos­tui­vat leik­ki­mään. Van­hat piha­pe­lit muun muas­sa pei­li, purk­kis ja kirk­kis toi­vat jän­ni­tys­tä elä­mään, kun pää­asias­sa aikui­set leik­ki­jät kyyk­ki­vät pusi­kois­sa pii­los­sa ja odot­ti­vat het­keä syök­syä lip­pu­tan­gol­le pelas­ta­maan vangit.

Vii­kon­lo­pun asiao­suu­des­ta vas­ta­si­vat Tun­ne­ti­lan psy­ko­lo­git Mai­ju Toko­la ja Min­na Berg.  He luen­noi­vat lap­sen kehi­tyk­ses­tä ja sii­nä muka­na ilme­ne­vis­tä lah­ja­so­lu­poh­din­nois­ta. Luen­to raken­tui lei­ri­läis­ten ennak­koon esit­tä­mien kysy­mys­ten pohjalta.

Val­tao­sa van­hem­mis­ta pys­tyi osal­lis­tu­maan kes­kus­te­le­val­le luen­nol­le. Ja kes­kus­te­lua luen­nol­la riit­ti­kin! Itseä­ni luen­nol­la käy­dyt kes­kus­te­lut rau­hoit­ti­vat ja vah­vis­ti­vat aja­tus­ta­ni sii­tä, että vaik­ka lah­ja­per­hees­sä poh­dit­ta­vat asiat ovat oman­lai­sia ja eri­tyi­siä, niin rat­kai­sut nii­hin ovat mones­ti samo­ja kuin min­kä tahan­sa muun­kin asian osal­ta omas­sa elä­mäs­sä on. Mones­sa lah­ja­so­lui­hin liit­ty­vis­sä poh­din­nas­sa ei oikeas­taan ole oike­aa tai vää­rää tapaa toi­mia vaan jokai­nen per­he saa toi­mia miten omas­sa per­hees­sään hyväk­si kokee. Luen­to oli antoi­sa ja herät­ti miet­tei­tä ja eväi­tä eteenpäin.

Jäl­leen ker­ran sain lah­ja­so­lu­per­hei­den lei­rin myö­tä tär­keän muis­ton ja ver­tais­ko­ke­muk­sen elä­mää­ni. Uskon myös, että lap­se­ni kan­nal­ta lei­ri loi tule­vai­suut­ta var­ten tär­ke­ää poh­jaa sii­tä, että saman asian äärel­lä on mui­ta­kin sekä sen, että asiois­ta saa ja kan­nat­taa kes­kus­tel­la ja kat­soa eri näkökulmista.

Iso kii­tos kai­kil­le lei­ril­lä olijoille!

Teks­ti ja kuvat: Lah­ja­so­lu­per­heen äiti, joka toi­mii Hel­mi­nau­han vapaaehtoisena

pihapiiri, jossa näkyy punainen talo. taempana keltainan talo puun takana. edessä hiekkalaatikko
lapsi piirtää sateenkaarta
eteisessä kenkiä sikin sokin
aurinkoinen pihapiiri, jossa taustalla ihmisiä ja lastenrattaat

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä