Lahjasoluperheiden leiri Hauholla 1.-3.9.2023

Hel­mi­nau­ha-han­ke jär­jes­ti yhdes­sä Las­ten Kesä ry:n kans­sa lah­ja­so­lu­per­heil­le tar­koi­te­tun vii­kon­lop­pu­lei­rin Hau­hol­la 1.-3.9.2023. 

Tämän blo­gi­mer­kin­nän on kir­joit­ta­nut eräs lei­ril­le osal­lis­tu­nut lah­ja­so­lu­per­heen van­hem­pi, joka on otta­nut myös jut­tuun lii­te­tyn valokuvan.

Vie­tim­me iha­nan alkusyk­syn vii­kon­lo­pun Las­ten Kesä ry:n lei­ri­kes­kuk­ses­sa Hau­hol­la kuu­den­tois­ta lah­ja­so­lu­per­heen kanssa. 

Vii­kon­lop­pu alkoi per­jan­tai-ilta­na lyhyel­lä esit­täy­ty­mis­kier­rok­sel­la, sau­no­mi­sel­la uin­nin kera ja iltapalalla. 

Lau­an­tai­na aamu­pa­lan jäl­keen Las­ten Kesän lei­rioh­jaa­jat lei­kit­ti­vät ja huo­leh­ti­vat lap­sis­ta samal­la, kun aikui­set sai­vat kes­kus­tel­la lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­ses­ta ver­tai­soh­jaa­jien joh­dol­la.

Ver­tais­kes­kus­te­lus­sa isom­pien las­ten van­hem­mat ker­toi­vat, miten oli­vat aloit­ta­neet lap­sel­le ker­to­mi­sen hänen syn­ty­ta­vas­taan. Useim­mat oli­vat aloit­ta­neet vau­va­sie­me­nis­tä ja kovas­ta vau­van odo­tuk­ses­ta. Itse toin lei­ril­le muka­na­ni mei­dän per­hees­sä käy­te­tyn, mut­ta jo tar­peet­to­mak­si käy­neen Mei­dän pihan per­he­sop­pa -kir­jan, joka pää­si lei­ril­lä uuteen perheeseen.

Mait­ta­van lou­naan jäl­keen per­heen pie­nim­mät pää­si­vät päi­vä­unil­le. Lei­rin ohjaa­jat oli­vat kek­si­neet kivo­ja koko per­heen toi­min­ta­pis­tei­tä, jois­ta saat­toi osal­lis­tua yhteen tai useam­paan. Vaih­toeh­toi­na oli lii­kun­taa, askar­te­lua tai ren­tou­tu­mis­ta. Mei­dän per­he osal­lis­tui lii­kun­ta­tuo­kioon, jos­sa oli kivo­ja eri­lai­sia lii­kun­ta­leik­ke­jä lei­ri­kes­kuk­sen jumppasalissa.

Maisemakuva järvenrannasta, laiturilta, jonka ympärillä kasvaa isoja mäntyjä.

Väli­pa­lak­si oli uuni­tuo­reet pul­lat, nam nam. Ilta­päi­väl­lä aikui­set jakaan­tui­vat ver­tai­soh­jaa­jien kans­sa pien­ryh­miin, jois­sa jat­ket­tiin aamu­päi­vän aihees­ta kes­kus­te­lua. Nämä het­ket ver­tais­ten kans­sa kan­ta­vat taas pit­käl­le ja ovat todel­la voi­maan­nut­ta­via. Sekä näi­den kes­kus­te­lu­het­kien että illan sau­na­vuo­ro­jen ajak­si lap­set sai jät­tää lei­rioh­jaa­jien jär­jes­tä­mään lapsiparkkiin. 

Kai­ke­ni­käi­sil­le lap­sil­le oli jär­jes­tet­ty mie­le­käs­tä ja ikä­ta­sois­ta puu­haa. Ennen sau­naa ja muu­ta iltaoh­jel­maa osa aikui­sis­ta kävi etsi­mäs­sä kan­ta­rel­le­ja - ja löy­tyi­hän nii­tä.

Sau­nas­sa maa­il­maa paran­net­tiin ensin nais­ten­vuo­rol­la, sit­ten lop­puil­las­ta uima­pu­kusau­nan lau­teil­la. Uin­ti kuu­lui tie­tys­ti myös sau­no­mi­sen yhtey­teen, ja veden läm­pö­ti­lan arvioin­ti myös. Yhteis­tuu­min pää­dyim­me noin 17 astee­seen. Lei­rin ohjaa­jat pais­toi­vat illan pime­tes­sä mak­ka­raa laa­vul­la, ja nehän mais­tui­vat sau­no­mi­sen jäl­keen. Laa­vun vie­res­sä oli mah­dol­li­suus kokeil­la myös jousiammuntaa. 

Ennen nuk­ku­maan­me­noa oli molem­pi­na iltoi­na huu­mo­ril­la höys­tet­ty, lei­rioh­jaa­jien näyt­te­le­mä ilta­sa­tu­het­ki. Lau­an­tain sadus­sa seik­kai­li­vat kol­me kar­hua ja kultakutri.

Sun­nun­tai­na aamu­pa­lan jäl­keen alkoi­vat pak­kaus­puu­hat, sil­lä lei­ri lähe­ni lop­pu­aan. Jäl­leen iha­nat Las­ten Kesän lei­rioh­jaa­jat ilmoit­ti­vat, että lap­set voi tuo­da pak­kaa­mi­sen ajak­si lap­si­park­kiin, mis­sä heis­tä taas huolehditaan. 

Vie­lä ennen lou­nas­ta ja koti­mat­kaa aikui­set istui­vat alas poh­ti­maan ver­tai­soh­jaa­jien joh­dol­la, sitä, mitä tar­koit­taa tur­val­li­nen avoi­muus lah­ja­so­lu­per­hees­sä, kun lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhu­taan lähi­pii­ril­le. Kes­kus­te­lus­sa nousi esiin myös salai­sen ja yksi­tyi­sen ero lah­ja­so­lu­taus­tan yhtey­des­sä. Myös tie­don omis­ta­juu­des­ta kes­kus­tel­tiin: sii­tä, miten lap­sen kas­vaes­sa tie­to omas­ta lah­ja­so­lu­taus­tas­ta muut­tuu yhä enem­män lap­sen tie­dok­si, ja lap­si mää­rit­tää kenel­le ja kenen kans­sa asias­ta puhutaan. 

Lou­naan jäl­keen oli heip­po­jen aika. Muu­ta­mat aikui­set vaih­toi­vat nume­roi­ta, ja muu­ta­mat per­heet saat­ta­vat tava­ta pie­nem­mäl­lä poru­kal­la jo pian­kin.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä