UUTTA! Simpukan ja Helminauha-hankkeen puhelinneuvonta

  • Kai­paat­ko tukea tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­sen käsit­te­lyyn tai tie­toa tar­jol­la ole­vas­ta vertaistuesta? 

  • Onko mie­les­sä­si kysy­myk­siä omil­la sukuso­luil­la tai lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liittyen? 

  • Mie­ti­tyt­tää­kö miten jul­ki­sen sek­to­rin hedel­möi­tys­hoi­dot toi­mi­vat ja miten hoi­dois­sa edetään? 

  • Poh­dit­ko miten lap­sel­le puhua lah­ja­so­lu­taus­tas­ta tai olet­ko itse lah­ja­so­lual­kui­nen ja kai­paat tie­toa ja tukea oman taus­taan liit­ty­vien kysy­mys­ten käsittelyyn?

Neu­von­taa saat nume­ros­ta 040 5323010 kes­ki­viik­koi­sin klo 12–14. 

Puhe­lun hin­ta on nor­maa­li pai­kal­lis­verk­ko­mak­su (pvm) tai koti­mai­sen mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­to­rin hin­nas­ton mukai­nen mat­ka­pu­he­lin­mak­su (mpm).

Neu­von­taa myös säh­kö­pos­tit­se: jen­ni (at) simpukka.info

värikäs lankapuhelin, Simpukan ja Helminauha-hankkeen logot. Simpukan ja Helminauha-hankkeen Neuvontapuhelin keskiviikkoisin klo 12-14.

Sim­puk­ka ry edis­tää lap­set­to­mien ase­maa tie­don, tuen ja vai­kut­ta­mi­sen kei­noin. Lisä­tie­toa Sim­pu­kan toi­min­nas­ta löy­dät osoit­tees­ta www.simpukka.info

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa tie­toa ja tukea lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le sekä lah­ja­so­lual­kui­sil­le hen­ki­löil­le. Han­ke on Sim­pu­kan alais­ta toi­min­taa. Puhe­lui­hin vas­taa Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huhtala.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä