Ajankohtaista

Eri värisiä ja kokoisia varvastossuja hiekkarannalla vierekkäin. Teksti: Lahjasoluperheiden kesätapaaminen Aulangolla 6.-8.8.

Tule tapaamaan lahjasoluperheitä kesätapaamiseen! 

Tule tapaa­maan lah­ja­so­lu­per­hei­tä kesä­ta­paa­mi­seen! Aktii­vi­set lah­ja­so­lu­per­heet jär­jes­tä­vät taas iloi­sen kesä­ta­paa­mi­sen, tänä kesä­nä per­heet koh­taa­vat toi­si­aan Aulan­gol­la 6.-8.8.2021. Loma on orga­ni­soi­tu yksi­tyi­ses­sä Hel­mi­nau­ha Face­­­book-ryh­­­mäs­­­sä, mis­tä löydät

Read More » 
Stetoskooppi.

Verkkoluento: lahjasoluhoidot julkisella sektorilla 

VERKKOLUENTO: Lah­ja­so­lu­hoi­dot jul­ki­sel­la sek­to­ril­la Verk­ko­luen­to Zoo­mis­sa 6.5. klo 18.00 Verk­ko­luen­non tee­ma­na ovat jul­ki­sen sek­to­rin lah­ja­so­lu­hoi­dot, jois­ta ovat ker­to­mas­sa HUS:n lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen yksi­kön käti­lö Cari­na Weck­man ja

Read More » 
Kädet yhdessä, värikäs tausta. Helminauha-hankkeen logo.

Ilmoittaudu lahjasoluilla lapsia saaneiden sateenkaariperheiden perhevalmennukseen! 

Ilmoit­tau­du mukaan lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­nei­den sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen! Per­he­val­men­nus lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le sateen­kaa­ri­per­heil­le Tämä Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen jär­jes­tä­mä per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet lapsen/ lap­sia lahjoitettujen

Read More » 
Nainen istuu läppäri sylissään ja näppäilee läppäriä. Kuvassa teksti: Vertaistueka tarjolla! Helminauha-hankkeen logo.

Vertaistukea tarjolla! 

Ver­tais­tu­kea tar­jol­la moni­puo­li­ses­ti! Ver­tais­tu­ki­ryh­mät Lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le on tar­jol­la ver­tais­tu­kea kas­vok­kain ja video­vä­lit­tei­ses­ti Zoo­mis­sa. Ryh­miä kokoon­tuu eri paik­ka­kun­nil­la ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Kaik­kien vertaistapaamisten

Read More » 
Kuvassa on nallehahmo, joka on lääkärin vaatteissa

Lahjasoluhoidot julkisella sektorilla 

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tilan­ne jul­ki­sel­la sek­to­ril­la     Jul­kais­tu 19.10.2019, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 17.2.2021 Lah­ja­so­lu­hoi­dot jul­ki­sel­la sek­to­ril­la Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja on vuo­den 2019 lopus­ta läh­tien saa­nut jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon varoin. Hoitoja

Read More » 
Kuvassa on teksti tilaa uutiskirje ja kuva postilaatikosta, josta käsi ottaa postia. Alareunassa Helminauha-hankkeen logo.

Tilaa Helminauhan uutiskirje! 

Tilaa Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen uutis­kir­je! Tilaa Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen uutis­kir­je, ja pysyt kuu­lol­la hank­keen toi­min­nas­ta, tulos­sa ole­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja tar­jol­la ole­vas­ta ver­tais­tues­ta.   Uutis­kir­je lähe­te­tään  nel­jä ker­taa vuo­des­sa sähköpostiisi.

Read More »