Ajankohtaista

Ohje video-ohjelmisto Zoomin käyttöön

    Täl­lä sivul­la ohjeis­te­taan Sim­pu­kan video-ohjel­­­mis­­­to Zoom.us:n käyt­töön. Saat lin­kin ja sala­sa­nan ryh­mä­si video­ta­paa­mi­seen pyy­tä­mäl­lä sen oman ver­tais­ryh­mä­si ver­tai­soh­jaa­jal­ta säh­kö­pos­til­la. Link­kiä klik­kaa­mal­la pää­set Zoo­min

Read More »

Helminauhatapaaminen ZOOMissa 7.5.

    Hel­mi­nau­ha­ta­paa­mi­nen ZOO­Mis­sa 7.5. klo17.30 alkaen Hel­mi­nau­ha­ta­paa­mi­nen on video­vä­lit­tei­nen tapaa­mi­nen lah­ja­so­luai­hees­ta kiin­nos­tu­nei­den kans­sa ZOOM.us-sovelluksessa. Vas­taam­me tapaa­mi­ses­sa meil­tä ylei­sim­min kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin. Tapaa­mi­ses­sa on mah­dol­li­suus käy­dä

Read More »

Vertaistukea tarjolla verkossa!

    Sim­pu­kan ver­tais­tu­kea on tar­jol­la ver­kos­sa!     Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ver­tais­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si. Sim­pu­kal­la on kui­ten­kin tar­jol­la run­saas­ti verk­ko­ver­tais­tu­kea

Read More »

Hae Tuettua lomaa!

Lah­ja­so­lu­per­heil­le on tar­jol­la oma tuet­tu loma kesäl­lä 2020. Hae lomal­le nyt! Maa­seu­dun Ter­veys ja Loma­huol­to ry on myön­tä­nyt Sim­pu­kal­le Voi­maa ver­tai­suu­des­ta -tuet­tu­ja lomia vuo­del­le 2020.

Read More »

Tehdään lahjasoluteemaa tunnetuksi tarinoiden avulla!

Teh­dään lah­ja­so­lu­tee­maa tun­ne­tuk­si tari­noi­den avul­la!     Kerääm­me Hel­mi­nau­han koti­si­vuil­le tuo­kio­ku­via tilan­teis­ta, jois­sa olet­te puhu­neet lap­sen­ne kans­sa lah­ja­so­luis­ta. Kan­nus­tam­me tei­tä kir­joit­ta­maan niin ohi­me­ne­vis­tä het­kis­tä, kuin

Read More »

Vertaistukea tarjolla Helminauha-vertaischatissa!

Ver­tais­tu­kea tar­jol­la Hel­­mi­­nau­­ha-ver­­taischa­­teis­­sa!    Hel­­mi­­nau­­ha-ver­­taischat maa­nan­tai­na 4.5. klo 19 alkaen Hel­mi­nau­ha - ver­taischat jär­jes­te­tään Tuki­ne­tis­sä maa­nan­tai­na 4.5. klo 19 alkaen! Chat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­kit­se­vat,

Read More »

ESHRE ohjeistaa välttämään hedelmöityshoitojen aloittamista uusille potilaille koronavirusepidemian vuoksi

ESHRE ohjeis­taa vält­tä­mään hedel­möi­tys­hoi­to­jen aloit­ta­mis­ta uusil­le poti­lail­le koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si 16.3.2020 Lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen ammat­ti­lais­ten euroop­pa­lai­nen jär­jes­tö ESHRE on anta­nut ohjeis­tus­ta sii­tä, miten koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­ma sai­raus COVID-19 vai­kut­taa

Read More »