Ajankohtaista

Perhevalmennusmainos

Ilmoittautuminen lahjasolulasten vanhempien perhevalmennukseen on auki!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kevään 2020 lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­pien per­he­val­men­nuk­seen Tämä vuo­den 2020 ensim­mäi­nen val­men­nus on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le, joil­la on taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus. Val­men­nus jär­jes­te­tään Tam­pe­reel­la Sim­pu­kan

Read More »

Lahjasoluhoitojen linjaukset julkisella sektorilla

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tilan­ne jul­ki­sel­la sek­to­ril­la Jul­kais­tu 19.10.2019 Päi­vi­tet­ty vii­mek­si 30.1.2020 Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja on vuo­den 2019 lopus­ta läh­tien saa­nut jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon varoin. Hoi­to­ja saa­vat nais-mies­­­pa­­­ris­­­kun­­­nat, nais­pa­rit ja itsel­li­set

Read More »

Helminauha- vertaistukiryhmistä tukea!

Ver­tais­tu­ki­ryh­mät kokoon­tu­vat!   Hel­mi­nau­ha - ver­tais­tu­ki­ryh­mään ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vat sekä lah­ja­so­luil­la lapsen/ lap­sia saa­neet. Ryh­mien tapaa­mis­ten ajan­koh­dat löy­dät Sim­pu­kan

Read More »

Liity Simpukan jäseneksi!

Lii­ty Sim­pu­kan jäse­nek­si! Nyt on hyvä het­ki liit­tyä Sim­pu­kan jäse­nek­si, sil­lä saat samal­la hin­nal­la tämän ja ensi vuo­den jäse­nyy­den! Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­ke on osa Sim­puk­kaa ja Sim­pu­kan

Read More »

Vertaistukea tarjolla Helminauha-vertaischatissa!

Ver­tais­tu­kea tar­jol­la Hel­­mi­­nau­­ha-ver­­taischa­­tis­­sa! Hel­­mi­­nau­­ha-ver­­taischat Hel­mi­nau­ha - ver­taischat jär­jes­te­tään Tuki­ne­tis­sä maa­nan­tai­na 13.1. klo 19 alkaen! Chat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­kit­se­vat, hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vat ja lah­ja­so­lu­hoi­doil­la

Read More »

Hae Tuettua lomaa!

Lah­ja­so­lu­per­heil­le on tar­jol­la oma tuet­tu loma kesäl­lä 2020. Lomia voi hakea nyt! Maa­seu­dun Ter­veys ja Loma­huol­to ry on myön­tä­nyt Sim­pu­kal­le Voi­maa ver­tai­suu­des­ta -tuet­tu­ja lomia vuo­del­le

Read More »

Tiedote: Yhdenvertaisten lahjasoluhoitojen aloittaminen vaatii lahjoituksia sukusolupankkeihin

Tie­do­te: Yhden­ver­tais­ten lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aloit­ta­mi­nen vaa­tii lah­joi­tuk­sia sukuso­lu­pank­kei­hin Hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la käyn­nis­ty­vät yli­opis­to­sai­raa­lois­sa. Lap­set­to­muu­den hoi­dos­ta vas­taa­vat kli­ni­kat kai­paa­vat nyt lah­joi­tuk­sia sukuso­lu­pank­kei­hin­sa. Ensim­mäi­set yli­opis­to­sai­raa­lat ovat aloit­ta­neet hedel­möi­tys­hoi­dot

Read More »

Nysse tulee! Hae Simpukan hallitukseen!

Nysee tulee! Hyp­pää mat­kaan teke­mään maa­il­mas­ta parem­pi tahat­to­mas­ti lap­set­to­mil­le. SIMPUKALLE VALITAAN PUHEENJOHTAJA JA HALLITUS VUODELLE 2020 SYYSKOKOUKSESSA 14.12. Sim­puk­ka on tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien yhtei­sö, jon­ka teh­tä­vä­nä

Read More »