Ajankohtaista

Helminauha-hanke lomailee heinäkuussa

Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­ke lomai­lee hei­nä­kuun ajan. Oikein iha­naa kesää kai­kil­le ja ollaan taas kuu­lol­la elo­kuus­sa!   Ter­vei­sin, Piia Savio, han­ke­vas­taa­va & Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­suun­nit­te­li­ja

Read More »

Infotilaisuus ensimmäistä lasta lahjasoluilla toivoville Zoomissa keskiviikkona 26.8. klo 17-19

Hel­­mi­­nau­­ha-han­­ke jär­jes­tää info­ti­lai­suu­den ensim­mäis­tä las­ta lah­ja­so­luil­la toi­vo­vil­le   Info­ti­lai­suus pide­tään Zoo­mis­sa kes­ki­viik­ko­na 26.8. klo 17-19 Info­ti­lai­suu­des­sa kysy­myk­siin vas­taa Tam­pe­reen yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan hor­­­mo­­­ni- ja lap­set­to­muus­po­likli­ni­kan käti­lö Hei­di

Read More »

Helminauhan vertaistuki epidemia-aikana

Hel­mi­nau­han ver­tais­tu­ki epi­­de­­mia-aika­­na Kas­vok­kai­nen ver­tais­toi­min­ta ja tapah­tu­mat Kaik­ki kas­vok­kai­nen toi­min­ta eli ver­tais­ryh­mien tapaa­mi­set ja muut tapah­tu­mat alka­ne­vat vas­ta loma­kau­den jäl­keen elo­kuus­sa. Tilai­suu­det ja tapah­tu­mat löy­ty­vät

Read More »

Ilmoittaudu lahjasoluilla lapsia saaneiden sateenkaariperheiden tai itsellisten äitien perhevalmennukseen

Ilmoit­tau­du lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­nei­den sateen­kaa­ri­per­hei­den tai itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­seen! Lah­ja­so­lui­la lap­sia saa­nei­den sateen­kaa­ri­per­hei­den ja itsel­lis­ten äitien per­he­val­men­nuk­set jär­jes­te­tään syk­syl­lä 2020 Tam­pe­reel­la. Ilmoit­tau­tu­mi­nen per­he­val­men­nuk­siin on nyt

Read More »

Vertaistukea tarjolla verkossa!

Sim­pu­kan ver­tais­tu­kea on tar­jol­la ver­kos­sa! Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ver­tais­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si. Sim­pu­kal­la on kui­ten­kin tar­jol­la run­saas­ti verk­ko­ver­tais­tu­kea eri tilan­teis­sa ole­vil­le tahat­to­mas­ti

Read More »

Helminauha ZOOMissa 7.5. esityksen diat täällä

Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huh­ta­la vas­ta­si­vat Sim­­­puk­­­ka-vii­­­kol­­­la Hel­min päi­vä­nä 7.5. heil­tä ylei­sim­min kysyt­tyi­hin lah­ja­so­lu­tee­mai­siin kysy­myk­siin ZOOM.us-sovelluksessa. Tapaa­mi­ses­sa puhut­tiin aina­kin sii­tä, miten lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin voi

Read More »

Koronavirusepidemian vaikutus hedelmöityshoitoihin, päivitettyä tietoa

Koro­nae­pi­de­mia vai­kut­taa lap­set­to­muus­hoi­toi­hin     Jul­kais­tu 16.3.2020, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 5.5.2020   ESHRE:n ohjeis­tuk­sia koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na Lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen ammat­ti­lais­ten euroop­pa­lai­nen jär­jes­tö ESHRE on anta­nut ohjeis­tus­ta sii­tä, miten

Read More »

Ohje video-ohjelmisto Zoomin käyttöön

    Täl­lä sivul­la ohjeis­te­taan video-ohjel­­mis­­to Zoo­min käyt­töön, joka Sim­pu­kal­la on käy­tös­sään mm. ver­tais­tuel­li­sis­sa video­ta­paa­mis­sa   Yksi­tyis­koh­tai­set ohjeet Zoo­min käyt­töön löy­dät tääl­tä.   Zoo­miin pää­see

Read More »