Ajankohtaista

Chat-ohjaajien koulutuspäivä 14.11.

Kou­lut­tau­du Sim­pu­kan chat-ohjaa­­jak­­si! Kou­lu­tus­päi­vän ohjel­ma: 10.00 - 11.45 Sim­pu­kan ja Chat-ohjaa­­ja­­na toi­mi­mi­sen esit­te­ly ja tutus­tu­mis­ta 11.45- 12.30 Lou­nas­tau­ko 12.30 - 14.30 Tuki­­net- kou­lu­tus Cha­tin käyt­töön

Read More »

Lahjasoluhoidot julkisella sektorilla

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tilan­ne jul­ki­sel­la sek­to­ril­la     Jul­kais­tu 19.10.2019, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 8.9.2020 Lah­ja­so­lu­hoi­dot jul­ki­sel­la sek­to­ril­la Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja on vuo­den 2019 lopus­ta läh­tien saa­nut jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon varoin. Hoi­to­ja

Read More »

Vapaaehtoisten päivä 17.10.

Vapaa­eh­tois­ten päi­vä 17.10. - etä­kou­lu­tus Vapaa­eh­tois­ten päi­vä jär­jes­te­tään la 17.10. etä­kou­lu­tuk­se­na Zoo­mis­sa klo 10–15.30, voit siis liit­tyä mukaan kotoa omal­ta koneel­ta­si. Vetä­ji­nä toi­mi­vat Sim­pu­kas­ta ver­tais­tu­ki­koor­di­naat­to­ri

Read More »

Helminauhan vertaistuki epidemia-aikana

Hel­mi­nau­han ver­tais­tu­ki epi­­de­­mia-aika­­na Päi­vi­tet­ty 12.8.2020 Kas­vok­kai­nen ver­tais­toi­min­ta Sim­pu­kan ja Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen ver­tais­ryh­mien kas­vok­kai­sia tapaa­mi­sia käyn­nis­tyy elo­kuus­sa joil­lain paik­ka­kun­nil­la. Lisä­tie­to­ja ver­tais­ryh­mis­tä löy­dät tääl­tä. Vapaa­eh­toi­set vetä­vät ver­tais­ryh­miä ainoas­taan

Read More »

Vertaistukea tarjolla verkossa!

Sim­pu­kan ver­tais­tu­kea on tar­jol­la ver­kos­sa! Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ver­tais­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si. Sim­pu­kal­la on kui­ten­kin tar­jol­la run­saas­ti verk­ko­ver­tais­tu­kea eri tilan­teis­sa ole­vil­le tahat­to­mas­ti

Read More »