Ajankohtaista

käsi joka pitelee pipettiä, petrimalja, ultraäänikuva, Helminauha-hankkeen logo

Lahjasoluperheille tukea tarjoavan Helminauhan rahoitus päättyy vaikka luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hedelmöityshoitojen määrät kasvoivat 

Lah­ja­so­lu­per­heil­le tukea tar­joa­van Hel­mi­nau­han rahoi­tus päät­tyy vaik­ka luo­vu­te­tuil­la sukuso­luil­la teh­ty­jen hedel­möi­tys­hoi­to­jen mää­rät kas­voi­vat TIEDOTE, jul­kais­tu 23.5.2024 Tuo­reen hedel­möi­tys­hoi­to­ti­las­ton (THL) mukaan luo­vu­te­tuil­la sukuso­luil­la toteu­tet­tu­jen hoi­to­jen määrät

Read More » 
Kuvassa verkkoluennon luennoitsija, Luonnontieteiden kandidaatti, aikuiskouluttaja ja Fertimentin perustaja Inka Hyötylänmäki.

Verkkoluennon tallenne: GEENIEN MERKITYS - Biologinen näkökulma lahjasoluilla lapsiperheellistymiseen 

Verk­ko­luen­non tal­len­ne: GEENIEN MERKITYS - Bio­lo­gi­nen näkö­kul­ma lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen Verk­ko­luen­to tar­jo­aa lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­si­per­heel­lis­ty­neil­le sekä lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le tie­toa gee­nien mer­ki­tyk­ses­tä. LuK, aikuiskouluttaja

Read More » 

Lahjasolutaustasta lapselle puhumien ilta sateenkaariperheille 26.6.2024

Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen ilta sateen­kaa­ri­per­heil­le 26.6.2024 klo 17.30-19.30 Ter­ve­tu­loa tapaa­maan lap­sen saa­nei­ta sateen­kaa­ri­per­heen van­hem­pia Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen jär­jes­tä­mään Hel­­mi­­nau­­ha-tapaa­­mi­­seen! Ajan­koh­ta: ke 26.6. klo 17.30-19.30 Paik­ka: Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n

Read More » 
Kesäisiä koivunlehtiä ja teksti: Lahjasoluperheiden viikonloppuleiri Hauholla 6.-8.9.2024. Alla Helminauha-hankkeen ja Lasten kesä ry:n logot.

Lahjasoluperheiden leiri Hauholla 6.-8.9.2024

Lah­ja­so­lu­per­hei­den vii­kon­lop­pu­lei­ri Hau­hol­la 6.-8.9.2024 Ter­ve­tu­loa lah­ja­so­lu­per­hei­den vii­kon­lop­pu­lei­ril­le! Lei­ri jär­jes­te­tään 6.-8.9.2024 Hau­hon loma­kes­kuk­sel­la. Yhteis­työs­sä Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­ke ja Las­ten kesä ry. Lei­ri on suun­nat­tu lap­si­per­heil­le, jois­sa on vähintään

Read More » 
Toinen käsi ojentaa toiseen kä'teen sydämen muotoisen esineen. Simpukan ja Helminaiuha-hankkeen logot

Verkkokoulutustallenne: Tahattomasti lapsettomien psykososiaalinen tuki 

Verk­ko­kou­lu­tus­tal­len­ne: Tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien psy­ko­so­si­aa­li­nen tuki – kou­lu­tus ammat­ti­lai­sil­le Link­ki verk­ko­luen­non tal­len­tee­seen: Verk­ko­kou­lu­tus­tal­len­ne: Tahat­to­mas­ti lap­set­to­mien psy­ko­so­si­aa­li­nen tuki – kou­lu­tus ammat­ti­lai­sil­le Tal­len­ne on kat­sot­ta­vis­sa Sim­puk­ka ry:n Yutube-kanavalta

Read More » 

Hyvää lahjasolutietoisuuspäivää! 

Hyvää lah­ja­so­lu­tie­toi­suus­päi­vää💕 ❤️ Tänään 27.4.2024 vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä lah­ja­so­lu­tie­toi­suus­päi­vää. ❤️ Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä tie­toa täs­tä eri­tyi­ses­tä lap­si­per­heel­lis­ty­mi­sen muo­dos­ta ja muis­tut­taa, että lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­la on

Read More » 

Mitä kehysriihessä tehdyt leikkauspäätökset tarkoittavat Helminauhan jatkon kannalta? 

Mitä kehys­rii­hes­sä teh­dyt leik­kaus­pää­tök­set tar­koit­ta­vat Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­kees­­sa kehi­te­tyn toi­min­nan kan­nal­ta? Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry:n alai­sen Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen STEAs­ta saa­ma han­ke­ra­hoi­tus päät­tyy kevääl­lä 2025. Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­kees­­­sa kehi­te­tyl­le laa­jal­le toiminnalle

Read More » 

Lahjasoluviikko 22.-28.4.2024

Lah­ja­so­lu­viik­ko 22.-28.4.2024 Kan­sain­vä­lis­tä lah­ja­so­lu­viik­koa vie­te­tään Suo­mes­sa ensim­mäi­sen ker­ran  22.-28.4.2024. Vii­kon aika­na lah­ja­so­lu­per­hei­tä tuke­va Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­ke tuot­taa tie­toa lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta, jot­ta tämä eri­tyi­nen tapa muodostaa

Read More » 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä