Ajankohtaista

Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen illat syksyllä 2023. Violetti teksti vaaleanpunaisella pohjalla. Päällä piirrettyjä vaahteranlehtiä, alla Helminauha-hankkeen logo. Tekstitaustan takana syksyisenkeltaisia lehtiä.

Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen illat syksyllä 2023 

Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen illat syk­syl­lä 2023 Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­ke jär­jes­tää syk­syl­lä 2023 nel­jä lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen iltaa kol­mel­la eri paik­ka­kun­nal­la. Jyväs­ky­lä: Itsel­li­sen van­hem­man per­heet. Tiis­tai­na 31.10. klo

Read More » 
Puun oksa syksyn väreissä.

Tapahtuu syksyllä 2023 

Tapah­tuu syk­syl­lä 2023 Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­ke tar­jo­aa syk­syl­lä 2023 monen­lais­ta toi­min­taa ja koh­taa­mi­sen paik­ko­ja. Tar­jol­la on pal­jon ver­tais­tu­kea, per­he­val­men­nuk­sia eri koh­de­ryh­mil­le, verk­ko­luen­to­ja sekä toi­min­taa lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le aikui­sil­le. Toivotamme

Read More » 
Helminauha-hankkeen verkkoluento: Kysy psykologilta 23.8. klo 17-18.30. Luennoimassa psykologi, psykoterapeutti Terhi Vihko. Vieressä Terhi Vihkon kuva ja alla Helminauha-hankkeen logo.

Verkkoluennon tallenne: Kysy psykologilta 

Verk­ko­luen­non tal­len­ne: Kysy psy­ko­lo­gil­ta Psy­ko­lo­gi, psy­ko­te­ra­peut­ti Ter­hi Vih­ko vas­taa verk­ko­luen­nol­la osal­lis­tu­jien lah­ja­so­lu­tee­mai­siin kysy­myk­siin. Luen­to on suun­nat­tu kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le sekä lahjasolualkuisille

Read More » 
Mies, jonka mahan päällä pieni vauva. Kysely Miesten kokemukset tahattomasta lapsettomuudesta, opinnäytetyö AMK

Välitämme pyynnön osallistua kyselyyn: Miesten kokemukset tahattomasta lapsettomuudesta, opinnäytetyö 

Väli­täm­me pyyn­nön osal­lis­tua kyse­lyyn: Mies­ten koke­muk­set tahat­to­mas­ta lap­set­to­muu­des­ta, opin­näy­te­työ Olem­me sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat Lau­ra Hint­sa­la ja Vir­pi Hima­nen, sekä ter­vey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja Ree­ta Pel­ko­nen. Opis­ke­lem­me Dia­­­ko­­­nia-ammat­­­ti­­­kor­­­kea­­­kou­­­lus­­­sa Hel­sin­gis­sä. Teem­me opinnäytetyötutkimusta

Read More » 
Pöydällä lamppu, kahvikuppi, silmälasit, kirjoja ja kannettava tietokone. Teskti: tietoa läheisille. Helminauha-hankkeen logo.

Helminauha-hankkeen kysely: Tietoa läheisille 

Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen kyse­ly: Tie­toa lähei­sil­le Mil­lais­ta tie­toa lähei­set tar­vit­se­vat lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­ses­tä?  Ker­ro meil­le vas­taa­mal­la lyhyeen kyse­lyym­me!  Tie­to­ja kyse­lys­tä: Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­kees­­­sa päi­vi­täm­me verk­ko­si­vuil­lem­me ja mui­hin mate­ri­aa­lei­him­me lah­ja­so­luil­la alkunsa

Read More » 
Valkoisella taustalla violetti teksti: Helminauha-tapaaminen. Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta sateenkaariperheille. Turku 24.8.2023 17.30-19.30. Kuvan reunalla Manse Priden tiedostavan pride-lipun väriskaala. Alareunassa Helminauha-hankkeen, Sateenkaariperheet ry:n

TÄYNNÄ! Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta Turussa 24.8.2023

Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen ilta Turus­sa 24.8.2023 Hel­­mi­­nau­­ha-tapaa­­mi­­nen on TÄYNNÄ!  Peruu­tus­paik­ko­ja voi tie­dus­tel­la säh­kö­pos­tit­se: jenni@simpukka.info Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va, Hel­­mi­­nau­­ha-han­­ke Hel­­­mi­­­nau­­­ha-han­­­ke jär­jes­tää lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen illan Turussa

Read More » 
Eri värisiä syksyn lehtiä taustalla, Helminauha-hankkeen logo. Vertaistueka lahjasolutaustaisille aikuisille

Vertaistukea lahjasolutaustaisille aikuisille! 

Ver­tais­tu­kea lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le aikui­sil­le! Ter­ve­tu­loa lah­ja­so­lu­taus­tais­ten aikuis­ten val­ta­kun­nal­li­seen ver­tais­ryh­mään!  Ryh­män tapaa­mi­set ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja ryh­mää ohjaa kou­lu­tet­tu ver­tais­toi­mi­ja, joka huo­leh­tii ryh­män tur­val­li­suu­des­ta. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on koko

Read More » 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä