Ajankohtaista

Kuvassa on teksti tilaa uutiskirje ja kuva postilaatikosta, josta käsi ottaa postia. Alareunassa Helminauha-hankkeen logo.

Tilaa Helminauhan uutiskirje! 

Tilaa Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen uutis­kir­je! Tilaa Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen uutis­kir­je, ja pysyt kuu­lol­la hank­keen toi­min­nas­ta, tulos­sa ole­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja tar­jol­la ole­vas­ta ver­tais­tues­ta.   Uutis­kir­je lähe­te­tään  nel­jä ker­taa vuo­des­sa sähköpostiisi.

Read More » 
Kukkian kuvan molemmisa kulmissa. Kuvassa teksti: Simpukan verkkoluennot syksyllä 2020, Simpukan logo

Simpukan verkkoluennot 

Sim­pu­kan verk­ko­luen­not 24.11. klo 18 Adop­tio­pro­ses­si – Tie­toa adop­tio­ta har­kit­se­vil­le, Anja Wiks­tedt Pää­set luen­nol­le tämän lin­kin kaut­ta. Mikä sivu kysyy ID:tä, se on: 864 5813

Read More » 
Kuvassa on nallehahmo, joka on lääkärin vaatteissa

Lahjasoluhoidot julkisella sektorilla 

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tilan­ne jul­ki­sel­la sek­to­ril­la     Jul­kais­tu 19.10.2019, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 8.9.2020 Lah­ja­so­lu­hoi­dot jul­ki­sel­la sek­to­ril­la Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja on vuo­den 2019 lopus­ta läh­tien saa­nut jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon varoin. Hoitoja

Read More » 
Kuvassa on teksti Vertaistuki epidemia-aikana. Kuvassa on kuumailmapalloja.

Helminauhan vertaistuki epidemia-aikana 

Hel­mi­nau­han ver­tais­tu­ki epi­­de­­mia-aika­­na Päi­vi­tet­ty 12.8.2020 Kas­vok­kai­nen ver­tais­toi­min­ta Sim­pu­kan ja Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen ver­tais­ryh­mien kas­vok­kai­sia tapaa­mi­sia käyn­nis­tyy elo­kuus­sa joil­lain paik­ka­kun­nil­la. Lisä­tie­to­ja ver­tais­ryh­mis­tä löy­dät tääl­tä. Vapaa­eh­toi­set vetä­vät ver­tais­ryh­miä ainoastaan

Read More » 
Kuvassa on teksti Vertaistukea tarjolla verkossa! Virtuaalitapaamisia, vertaischatteja, Facebook-ryhmiä ja keskustelupalsta. Kuvan alakulmassa nainen katsoo tietokonetta. Alla Helminauhan logo

Vertaistukea tarjolla verkossa! 

Sim­pu­kan ver­tais­tu­kea on tar­jol­la ver­kos­sa! Kaik­ki Sim­pu­kan kas­vok­kain tapah­tu­vat ver­tais­ta­paa­mi­set on peruu­tet­tu tois­tai­sek­si koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si. Sim­pu­kal­la on kui­ten­kin tar­jol­la run­saas­ti verk­ko­ver­tais­tu­kea eri tilan­teis­sa ole­vil­le tahattomasti

Read More » 
Kuvassa on teksti Helminauha-tapaaminen Zoomissa 7.5. Vastaamme yleisimmin kysyttyihin lahjasoluaiheisiin kysymyksiin. Kuvassa Piian ja Jennin kuvat sekä alla Helminauha-hankkeen logo.

Helminauha ZOOMissa 7.5. esityksen diat täällä 

Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huh­ta­la vas­ta­si­vat Sim­­­puk­­­ka-vii­­­kol­­­la Hel­min päi­vä­nä 7.5. heil­tä ylei­sim­min kysyt­tyi­hin lah­ja­so­lu­tee­mai­siin kysy­myk­siin ZOOM.us-sovelluksessa. Tapaa­mi­ses­sa puhut­tiin aina­kin sii­tä, miten lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin voi

Read More » 
Kuvassa ESHRE:n logo ja teksti eshre Science moving people moving science

Koronavirusepidemian vaikutus hedelmöityshoitoihin, päivitettyä tietoa 

Koro­nae­pi­de­mia vai­kut­taa lap­set­to­muus­hoi­toi­hin      Jul­kais­tu 16.3.2020, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 19.8.2020 ESHRE:n ohjeis­tuk­sia koro­na­vi­ruse­pi­de­mian aika­na Lisään­ty­mis­lää­ke­tie­teen ammat­ti­lais­ten euroop­pa­lai­nen jär­jes­tö ESHRE on anta­nut ohjeis­tus­ta sii­tä, miten koronaviruksen

Read More »