Ajankohtaista

sydän, maski, nuolia. Tekstiii: Simpukan vertaistuki pandemia-aikaina

Simpukan Helminauha-hankkeen vertaistuki epidemia-aikana 

    Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen ver­tais­tu­ki epi­­de­­mia-aika­­na Koro­naoh­jeis­tus Sim­pu­kan kas­vok­kain tapaa­vil­le ver­tais­ryh­mil­le  PERIAATTEET Vapaa­eh­toi­set ver­tais­toi­mi­jat vetä­vät ver­tais­ryh­miä ainoas­taan omas­ta vapaas­ta tah­dos­taan, mitään pai­net­ta ryh­mien vetä­mi­seen koro­­­na-aika­­­na ei ole.

Read More » 
Käsi pitelee rokotepulloa, kädessä valkoinen hanska.

Suositukset koronarokotteesta ja lapsettomuushoidoista 

Suo­si­tuk­set koro­na­ro­kot­tees­ta ja lap­set­to­muus­hoi­dois­ta Jul­kais­tu 15.6. Sim­puk­ka ry:n sivuil­la THL:n lin­jauk­sen (1.6.2021) mukaan hedel­möi­tys­hoi­to­ja ei tar­vit­se siir­tää koro­na­ro­ko­tuk­sen vuok­si. THL kat­soo, että ras­kaa­na ole­va tai

Read More » 
Nainen istuu teitokoneen ääressä ja pitää kynää hampaiden välissä

Verkkovalmennus on nyt auki! 

Verk­ko­val­men­nuk­sen pilot­ti­ver­sio on nyt auki! Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen verk­ko­val­men­nus tar­jo­aa tie­toa ja tukea lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le ja lap­sen saa­neil­le. Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen kehit­tä­mä lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nei­den van­hem­pien perhevalmennus

Read More » 
Kuvassa on nallehahmo, joka on lääkärin vaatteissa

Lahjasoluhoidot julkisella sektorilla 

Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen tilan­ne jul­ki­sel­la sek­to­ril­la Jul­kais­tu 19.10.2019, päi­vi­tet­ty vii­mek­si 13.9.2021 Lah­ja­so­lu­hoi­dot jul­ki­sel­la sek­to­ril­la Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja on vuo­den 2019 lopus­ta läh­tien saa­nut jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon varoin. Hoi­to­ja saa­vat nais-miespariskunnat,

Read More » 
Kuvassa on teksti tilaa uutiskirje ja kuva postilaatikosta, josta käsi ottaa postia. Alareunassa Helminauha-hankkeen logo.

Tilaa Helminauhan uutiskirje! 

Tilaa Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen uutis­kir­je! Tilaa Hel­­mi­­nau­­ha-hank­­keen uutis­kir­je, ja pysyt kuu­lol­la hank­keen toi­min­nas­ta, tulos­sa ole­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja tar­jol­la ole­vas­ta ver­tais­tues­ta.   Uutis­kir­je lähe­te­tään  nel­jä ker­taa vuo­des­sa sähköpostiisi.

Read More » 
Kuvassa on teksti Helminauha-tapaaminen Zoomissa 7.5. Vastaamme yleisimmin kysyttyihin lahjasoluaiheisiin kysymyksiin. Kuvassa Piian ja Jennin kuvat sekä alla Helminauha-hankkeen logo.

Helminauha ZOOMissa 7.5. esityksen diat täällä 

Hel­­­mi­­­nau­­­ha-hank­­­keen työn­te­ki­jät Piia Savio ja Jen­ni Huh­ta­la vas­ta­si­vat Sim­­­puk­­­ka-vii­­­kol­­­la Hel­min päi­vä­nä 7.5. heil­tä ylei­sim­min kysyt­tyi­hin lah­ja­so­lu­tee­mai­siin kysy­myk­siin ZOOM.us-sovelluksessa. Tapaa­mi­ses­sa puhut­tiin aina­kin sii­tä, miten lah­ja­so­lu­hoi­toi­hin voi

Read More »