Ajankohtaista

Kuvassa on teksti ohje video-ohjelmisto Zoomin käyttöön ja teksti vieressa on kuvat Simpukan henkilökunnasta vilkuttamassa tietokoneen kameroille.

Ohje video-ohjelmisto Zoomin käyttöön 

Täl­lä sivul­la ohjeis­te­taan video-ohjel­­mis­­to Zoo­min käyt­töön, joka Sim­pu­kal­la on käy­tös­sään mm. ver­tais­tuel­li­sis­sa video­ta­paa­mis­sa Yksi­tyis­koh­tai­set ohjeet Zoo­min käyt­töön löy­dät tääl­tä. Zoo­miin pää­see lin­kin ja sala­sa­nan avulla

Read More » 
Kuvassa on teksti helminauha vertaischat, www.tukinet.fi ja kuvassa toisiaan pitelevät kädet

Vertaistukea tarjolla Helminauha-vertaischatissa! 

Ver­tais­tu­kea tar­jol­la Hel­­mi­­nau­­ha-ver­­taischa­­teis­­sa!    Hel­­mi­­nau­­ha-ver­­taischat Kat­so seu­raa­van cha­tin ajan­koh­ta Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta tääl­tä. Hel­mi­nau­ha - ver­taischat jär­jes­te­tään Tuki­ne­tis­sä. Chat­tiin ovat ter­ve­tul­lei­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­ja har­kit­se­vat, hoi­dois­sa tai raskaana

Read More » 
Kuvassa on teksti Osallistu tutkimukseen. Haastateltavaksi etsitään ulkomaille lahjasukusoluhoitoihin tai sijaissynnytykseen lähteneitä ja sitä suunnittelevia. Taustalla kannettavaa tietokonetta näppäilevät kädet

Tutkimukseen ulkomaille lahjasukusoluhoitoihin ja sijaissynnytysjärjestelyihin lähdöstä etsitään haastateltavia 

Tut­ki­muk­seen ulko­mail­le lah­ja­su­kuso­lu­hoi­toi­hin ja sijais­syn­ny­tys­jär­jes­te­lyi­hin läh­dös­tä etsi­tään haas­ta­tel­ta­via Tut­ki­muk­seen ulko­mail­le lah­ja­su­kuso­lu­hoi­toi­hin ja sijais­syn­ny­tys­jär­jes­te­lyi­hin läh­dös­tä etsi­tään haas­ta­tel­ta­via Väli­täm­me haas­tat­te­lu­kut­sun: “Olen Riik­ka Homa­nen ja toi­min Suo­men akatemian

Read More » 
Kuvassa on naiset istumassa virtaavan veden ääressä ja teksti vertaistukea itsellisille naisille

Vertaistukea itsellisille naisille 

Ver­tais­tu­kea itsel­li­sil­le nai­sil­le! Itsel­lis­ten ver­tais­ryh­mä, Tam­pe­re Itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vil­le, lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa­tai ras­kaa­na ole­vil­le ja itsel­li­ses­ti lap­sen saa­neil­le. Kat­so seu­raa­van tapaa­mi­sen ajan­koh­ta Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta tääl­tä. Lisä­tie­to­ja ryhmän

Read More » 
Kuvassa on mies, joka lukee vauvalle lastenkirjaa

Tiedote: Yhdenvertaisten lahjasoluhoitojen aloittaminen vaatii lahjoituksia sukusolupankkeihin 

Tie­do­te: Yhden­ver­tais­ten lah­ja­so­lu­hoi­to­jen aloit­ta­mi­nen vaa­tii lah­joi­tuk­sia sukuso­lu­pank­kei­hin  Hedel­möi­tys­hoi­dot lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la käyn­nis­ty­vät yli­opis­to­sai­raa­lois­sa. Lap­set­to­muu­den hoi­dos­ta vas­taa­vat kli­ni­kat kai­paa­vat nyt lah­joi­tuk­sia sukuso­lu­pank­kei­hin­sa. Ensim­mäi­set yli­opis­to­sai­raa­lat ovat aloit­ta­neet hedelmöityshoidot

Read More »