Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen illat Zoomissa syksyllä 2024

Hel­mi­nau­ha-han­ke jär­jes­tää aina­kin vie­lä syk­syl­lä 2024 kol­me lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen iltaa. Osal­lis­tu­jat saa­vat tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen tee­moi­hin. Tapaa­mi­set jär­jes­te­tään etä­nä Zoomissa.

Kaik­kien kol­men illan sisäl­löt ovat ident­ti­set, joten osal­lis­tu­jat voi­vat vali­ta niis­tä yhden, omaan kalen­te­riin par­hai­ten sopivan.

Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen iltoi­hin ovat ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan kaik­ki lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet hen­ki­löt per­he­muo­dos­ta riippumatta.

Ajankohdat:
  • kes­ki­viik­ko 21.8.2024 klo 17-19

  • tors­tai 10.10.2024 klo 17-19

  • kes­ki­viik­ko 13.11.2024 klo 17-19    

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Valit­se lomak­kees­ta mikä ilta on sinul­le sopi­vin, ja ilmoit­tau­du vain yhteen iltaan. Merk­kaa ajan­koh­ta kalenteriisi. 

Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke,  lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen ilta syk­sy 2024

Lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen illois­sa tar­jo­taan tie­toa ja työ­ka­lu­ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen eri ikä­vai­heis­sa ja osal­lis­tu­jat pää­se­vät kes­kus­te­le­maan ver­tais­ten kes­ken. Tapaa­mi­set ovat pie­ni tii­vis­tel­mä Hel­mi­nau­ha-hank­keen laa­jem­mis­ta per­he­val­men­nuk­sis­ta, joi­ta han­ke tar­jo­aa mak­sut­ta lah­ja­so­luil­la itsel­li­ses­ti, sateen­kaa­ri­per­hee­nä tai nais-mies­pa­ri­na lap­sia saa­neil­le perheille.

Tapaa­mi­set ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Jen­ni Huh­ta­la ja Lau­ra Hirvonen. 

Tapaa­mi­set ovat mak­sut­to­mia, mut­ta nii­hin tulee ilmoit­tau­tua etu­kä­teen. Mukaan mah­tuu 15 aikuis­ta ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tapaa­mi­set ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, ja kaik­ki osal­lis­tu­jat pitä­vät kame­ran pääl­lä koko tapaa­mi­sen ajan. Nou­da­tam­me tapaa­mi­sis­sa Hel­mi­nau­han tur­val­li­sem­man tilan käy­tän­tei­tä

Lisä­tie­dot: Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Hir­vo­nen, (laura@simpukka.info / p. 045 7873 5433)

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä