Chat-ohjaajien koulutus 26.9.2024 Zoomissa

Kou­lut­tau­du Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­han ano­nyy­mien ver­taischat­tien chat-ohjaajaksi!

Chat-ohjaa­jien kou­lu­tus jär­jes­te­tään etä­nä Zoo­mis­sa tors­tai­na 26.9. klo 17-20.

Chat-ohjaa­ja­na voit tukea toi­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­via omal­ta koti­soh­val­ta käsin.

Ver­tai­se­na toi­mit omiin koke­muk­sii­si noja­ten, taval­li­sen ihmi­sen tai­doin. Chat-ohjaa­ja­na toi­mi­mi­nen ei edel­ly­tä aiem­paa koke­mus­ta ver­tais­toi­min­nas­ta. Saat meil­tä teh­tä­vään tukea ja tar­joam­me vapaa­eh­toi­sil­lem­me kou­lu­tus­ta vuosittain.

Piirretty kuva läppäristä ja sen käyttäjän käsistä. Alla Simpukan ja Helminauha-hankkeen logot.

Hel­mi­nau­ha-hank­keel­la on kah­den­lai­sia chat­te­ja: Hel­mi­nau­ha-cha­tit kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le, sekä itsel­lis­ten cha­tit itsel­li­ses­ti lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le. Toi­vom­me molem­piin ryh­miin uusia apu­kä­siä! Lisäk­si toi­veis­sam­me on voi­da käyn­nis­tää lah­ja­so­lual­kuis­ten ver­taischa­tit, kun­han niil­le löy­tyy ohjaaja.

Pyrim­me saa­maan kai­kil­le ohjaa­ja­pa­rin chat­tien vetä­mi­seen, mut­ta chat­tia saa halu­tes­saan vetää yksin­kin. Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­han työn­te­ki­jät ovat jat­ku­vas­ti chat-ohjaa­jien tuke­na. Yhden cha­tin kes­to on n. 1,5h ja chat­te­ja ohja­taan noin ker­ran kuus­sa tai miten ohjaa­jil­le par­hai­ten sopii.

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan kotoa käsin omal­la koneel­la Zoo­mis­sa. Saat illan aika­na hyvät val­miu­det ohja­ta Sim­pu­kan ver­taischat­te­ja Tuki­ne­tin alus­tal­la, ja pää­set har­joit­te­le­maan cha­tin mode­roin­tia myös käytännössä.

Mukaan saa tul­la myös sii­nä tapauk­ses­sa, että chat-ohjaa­mi­nen kiin­nos­taa vas­ta varo­vai­ses­ti - kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei vie­lä sido mihinkään.

Chat-kou­lu­tuk­sen ilmoittautumislomake

Lisä­tie­dot:
Vil­ma Väy­ry­nen, Sim­pu­kan jär­jes­tö­työn­te­ki­jä. (vilma@simpukka.info, p. 045 7834 1772)
Lau­ra Hir­vo­nen, Hel­mi­nau­han han­ke­suun­nit­te­li­ja. (laura@simpukka.info, p. 045 7873 5433)

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä