Kouluttaudu Simpukan chat-ohjaajaksi!

Koulutuspäivän ohjelma:

17.00-18.00    Sim­pu­kan ja chat-ohjaa­ja­na toi­mi­mi­sen esittely

18.00-19.30    Tuki­net-kou­lu­tus cha­tin käyttöön

19.30-20.00    Minä ohjaa­ja­na & pelisäännöt

Kou­lu­tus on maksuton.

Kou­lut­ta­mas­sa ovat Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­han työn­te­ki­jät ja Tuki­ne­tin kouluttajat.

Ilmoit­tau­du mukaan lin­kis­tä: ilmoit­tau­tu­mi­nen chat-ohjaa­jien koulutukseen.

valokuva tietokoneesta, jonka vieressä on kaktus ja viherkasvi. kuvan yläpuolella teksti chat-ohjaajien koulutus

Chat-ohjaajien koulutus järjestetään etänä Zoomissa tiistaina 22.11.2022 klo 17-20

Haem­me chat-ohjaa­jik­si ver­tai­sia, joil­la on näp­päi­mis­tö ja hii­ri hal­lus­sa, ja kiin­nos­tus kes­kus­tel­la ver­tais­ten kans­sa ano­nyy­mis­sä chat-ympä­ris­tös­sä. Chat-ohjaa­ja­na voit tukea toi­sia hel­pos­ti, koti­soh­val­ta käsin. Ver­tai­se­na toi­mit omiin koke­muk­sii­si noja­ten, taval­li­sen ihmi­sen tai­doin. Ter­ve­tu­loa mukaan oppi­maan yhdessä!

Kou­lu­tus­päi­väs­sä saat hyvät val­miu­det ohja­ta ano­nyy­me­jä Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­han ver­taischat­te­ja Tuki­ne­tin alus­tal­la. Chat­te­ja ei tar­vit­se ohja­ta yksin vaan ohjaa­ja­pa­rin kans­sa, ja myös Sim­pu­kan ja Hel­mi­nau­han työn­te­ki­jä on tukenanne.

Yhden cha­tin kes­to on n. 1,5h, ja osal­lis­tu­jia on ohjaa­jien lisäk­si enin­tään 12.

Etsim­me hen­ki­löi­tä, joil­la on mah­dol­li­suus sitou­tua chat­tien ohjaa­mi­seen esim. ker­ran kuussa. 

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan kotoa käsin omal­la koneel­la Zoom.us-sovelluksessa. Kou­lu­tuk­sen aika­na saa tie­tää chat-ohjaa­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä käy­tän­nön tai­dot Tuki­ne­tin chat-alus­tan käyt­töön. Kou­lu­tuk­sen aika­na pää­sem­me har­joit­te­le­maan cha­tis­sa toi­mi­mis­ta käytännössä!

Lisä­tie­to­ja:

Annii­na Val­ko­nen
Han­ke­suun­nit­te­li­ja, Hel­mi­nau­ha-han­ke
anniina@simpukka.info
p. 045 7873 5433

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä