Kouluttaudu Simpukan chat-ohjaajaksi!

Kou­lu­tus­päi­vän ohjelma:

klo 17.00 - 18.00        Sim­pu­kan ja Chat-ohjaa­ja­na toi­mi­mi­sen esittely

klo 18.00 - 19.30        Tuki­net- kou­lu­tus Cha­tin käyttöön

klo 19.30 - 20.00      Minä ohjaa­ja­na + peli­sään­nöt &  palau­te koulutuksesta 

Kou­lut­ta­mas­sa ovat Sim­pu­kan työn­te­ki­jät Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­suun­nit­te­li­ja Hel­mi­nau­ha-hank­kees­ta ja Sim­pu­kan ver­tais­tu­ki­koor­di­naat­to­ri Annii­na Val­ko­nen sekä Tuki­ne­tin kouluttajat.

Kou­lu­tus on maksuton.

Ilmoit­tau­du mukaan täs­tä.

Kädet näppäimistöllä, Helminauha-hankkeen ja Simpukan logot.

Chat-ohjaajien koulutus järjestetään etänä Zoomissa keskiviikkona 3.11.2021 klo 17- 20

Etsim­me chat- ohjaa­jia, joil­la on näp­päi­mis­tö ja hii­ri hal­lus­sa, ja kiin­nos­tus kes­kus­tel­la lap­set­to­muu­des­ta ver­tais­ten kans­sa chat-ympä­ris­tös­sä. Chat-ohjaa­ja­na voit tukea toi­sia taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­via hel­pos­ti, koti­soh­val­ta käsin. Ver­tai­se­na toi­mit omiin koke­muk­sii­si noja­ten, taval­li­sen ihmi­sen tai­doin. Chat-ohjaa­ja­na toi­mi­mi­nen ei edel­ly­tä aiem­paa koke­mus­ta vertaistoiminnasta.

Kou­lu­tuk­ses­sa saat hyvät val­miu­det ohja­ta ano­nyy­me­ja ver­taischat­te­ja Tuki­net­kin alus­tal­la. Chat­te­ja ei tar­vit­se ohja­ta yksin vaan ohjaa­ja­pa­rin kans­sa, ja myös Sim­pu­kan työn­te­ki­jä on tukenanne.

Yhden cha­tin kes­to on n. 1,5h, ja osal­lis­tu­jia on ohjaa­jien lisäk­si enin­tään 12. Chat­te­ja ohja­taan n. ker­ran kuussa.

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan kotoa käsin omal­la koneel­la Zoom.us-sovelluksessa. Kou­lu­tuk­ses­ta saat hyvät val­miu­det ohja­ta Sim­pu­kan ver­taischat­te­ja Tuki­ne­tin alus­tal­la, tie­toa chat-ohjaa­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä käy­tän­nön tai­dot Tuki­ne­tin chat-alus­tan käy­töön. Päi­vän aika­na pää­sem­me har­joit­te­le­maan cha­tis­sa toi­mi­mis­ta käy­tän­nös­sä. Ter­ve­tu­loa mukaan oppi­maan yhdessä!

Lisä­tie­to­ja:

Jen­ni Huh­ta­la
Han­ke­suun­nit­te­li­ja, Hel­mi­nau­ha-han­ke
jenni@simpukka.info
p. 040 5323010