Kouluttaudu Simpukan chat-ohjaajaksi!

Koulutuspäivän ohjelma:

10.00 - 11.45 Simpukan ja Chat-ohjaajana toimimisen esittely ja tutustumista
11.45- 12.30 Lounastauko
12.30 - 14.30 Tukinet- koulutus Chatin käyttöön
14.30 - 15.15 Minä ohjaajana, pelisäännöt ja keskustelua päivän teemoista
15.15 - 15.30 Palautteet ja päivän päätös
 
Kouluttamassa ovat Simpukan työntekijät Miika Rautiainen, viestintäsuunnittelija ja Jenni Huhtala, hankesuunnittelija, Helminauha-hanke sekä Tukinetin kouluttajat.
Koulutus on maksuton.

Chat-ohjaajien koulutuspäivä järjestetään etänä Zoomissa 14.11.2020 klo 10-15.30

Etsim­me chat- ohjaa­jia, joil­la on näp­päi­mis­tö ja hii­ri hal­lus­sa, ja kiin­nos­tus kes­kus­tel­la lap­set­to­muu­des­ta ver­tais­ten kans­sa chat-ympä­ris­tös­sä. Chat-ohjaa­ja­na voit tukea toi­sia lap­set­to­muut­ta koke­via hel­pos­ti, koti­soh­val­ta käsin. Ver­tai­se­na toi­mit omiin koke­muk­sii­si noja­ten, taval­li­sen ihmi­sen tai­doin. Chat-ohjaa­ja­na toi­mi­mi­nen ei edel­ly­tä aiem­paa koke­mus­ta ver­tais­toi­min­nas­ta.

Kou­lu­tus­päi­väs­sä saat hyvät val­miu­det ohja­ta Sim­puk­ka-chat­te­ja Tuki­net­kin alus­tal­la. Chat­te­ja ei tar­vit­se ohja­ta yksin vaan ohjaa­ja­pa­rin kans­sa, ja myös Sim­pu­kan työn­te­ki­jä on tuke­nan­ne.

Yhden cha­tin kes­to on n. 1,5h, ja osal­lis­tu­jia on ohjaa­jien lisäk­si enin­tään 12. Chat­te­ja sitou­du­taan ohjaa­maan n. ker­ran kuus­sa.

Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­taan kotoa käsin omal­la koneel­la Zoom.us-sovelluksessa. Kou­lu­tus­päi­vän aika­na saa tie­toa chat-ohjaa­ja­na toi­mi­mi­ses­ta sekä käy­tän­nön tai­dot Tuki­ne­tin chat-alus­tan käy­töön. Päi­vän aika­na pää­sem­me har­joit­te­le­maan cha­tis­sa toi­mi­mis­ta käy­tän­nös­sä. Ter­ve­tu­loa mukaan oppi­maan yhdes­sä!

Ilmoit­tau­du mukaan täs­tä.

Lisä­tie­to­ja:

Jen­ni Huh­ta­la
 Han­ke­suun­nit­te­li­ja, Hel­mi­nau­ha-han­ke
jenni@simpukka.info
p. 040 5323010