Hei sinä lahjasukusoluilla alkunsa saanut täysi-ikäinen!

Hae mukaan lah­ja­so­lu­taus­tais­ten kehit­tä­jä­tii­miin ja pää­set kehit­tä­mään lah­ja­so­lu­taus­tais­ten toi­min­taa Helminauha-hankkeessa. 

Kehit­tä­jä­tii­mi koos­tuu hen­ki­löis­tä, jot­ka ovat saa­neet alkun­sa hedel­möi­tys­hoi­doil­la, jois­sa on käy­tet­ty lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja. Lah­joi­tet­tu sukuso­lu on voi­nut olla siit­tiö, muna­so­lu, molem­mat tai lah­joi­tet­tu alkio. Hoi­dot on voi­tu teh­dä Suo­mes­sa tai ulkomailla. 

Kehit­tä­jä­tii­miin toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si eri ikäi­siä lah­ja­so­lu­taus­tai­sia aikui­sia. Tii­mi­läi­sil­tä ei vaa­di­ta mitään eri­tyis­tai­to­ja, vaan olen­nais­ta on kiin­nos­tuk­se­si kehit­tää tätä ainut­laa­tuis­ta toi­min­taa. Lah­ja­so­lu­taus­tais­ten toi­min­ta on Suo­mes­sa uut­ta ja kehi­täm­me sitä työ­pa­ja­ta­paa­mi­sis­sa yhdes­sä ideoi­den ja keskustellen. 

Neljä valokuvaa rinnakkain, kuvissa käsiä, jalkoja, henkilöitä joilla on kädet toistensa harteilla. Helminauha-hankkeen logo alareunassa

Lah­ja­so­lu­taus­tais­ten kehit­tä­jä­tii­mi kokoon­tuu kak­si ker­taa vuo­des­sa työ­pa­ja­ta­paa­mi­siin kehit­tä­mään lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le suun­nat­tu­ja toi­min­to­ja, kuten tar­jol­la ole­vaa tukea ja tie­toa. Työ­pa­jat pide­tään yleen­sä lau­an­tai­sin ja nii­den kes­to on noin 5 tun­tia. Ensim­mäi­nen tapaa­mi­nen on etä­nä Zoo­mis­sa elo­kuus­sa 2022. Jat­kos­sa tapaa­mi­set voi­vat olla etä­nä tai lähi­ta­paa­mi­se­na esi­mer­kik­si Sim­pu­kan toi­mis­tol­la Tampereella.

Kehit­tä­jä­tii­mis­sä toi­mi­mi­nen on vapaa­eh­tois­työ­tä ja han­ke mak­saa kehit­tä­jä­tii­min tapaa­mi­siin osal­lis­tu­vien mat­ka­ku­lut hal­vim­man jul­ki­sen lii­ken­teen hin­nas­ton mukaisesti.

Kehit­tä­jä­tii­mi tulee teke­mään yhteis­työ­tä myös lah­ja­so­lu­van­hem­mis­ta koos­tu­van kehit­tä­jä­tii­min kans­sa, yhteis­työ aloi­te­taan vuo­den 2023 aikana. 

Haku on auki 31.5. saakka!

Hae mukaan lahjasolutaustaisten kehittäjätiimiin TÄLLÄ LOMAKKEELLA.

Kehit­tä­jä­tii­miä ja työ­pa­jo­ja koor­di­noi Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huhtala. 

Jos kehit­tä­jä­tii­mis­sä toi­mi­mi­nen kiin­nos­taa sinua ja haluat kysyä lisä­tie­to­ja soita/ lai­ta vies­tiä Jen­nil­le p.040 5323010/ jenni@simpukka.info.

Tietoa Helminauha-hankkeesta

HELMINAUHA on vuon­na 2019 käyn­nis­ty­nyt STEA:n rahoit­ta­ma han­ke, joka sai jat­ko­ra­hoi­tuk­sen vuo­sil­le 2022 - 2024. Hel­mi­nau­ha-han­ke tuot­taa tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­jen avul­la las­ta toi­vo­vil­le ja lap­sen saa­neil­le per­heil­le sekä lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le hen­ki­löil­le. Hank­keen tavoit­tee­na on, että van­hem­mat saa­vat tie­toa ja tukea lap­sen alku­pe­rään liit­ty­vien kysy­mys­ten käsit­te­lyyn sekä val­miuk­sia puhua las­ten kans­sa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta. Han­ke pal­ve­lee lah­ja­so­lu­per­hei­den lisäk­si ammat­ti­lai­sia, lah­ja­so­lu­per­hei­den lähei­siä, sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia ja lah­ja­so­lu­hoi­to­ja suun­nit­te­le­via. Lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le hen­ki­löil­le kehi­te­tään toi­min­taan ja tuo­te­taan tie­toa vuo­sien 2022 - 2024 aikana.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä