Helminauha-hankkeen kysely: Tietoa läheisille

Millaista tietoa läheiset tarvitsevat lahjasoluilla lapsiperheellistymisestä? 

Ker­ro meil­le vas­taa­mal­la lyhyeen kyselyymme! 

Tie­to­ja kyselystä:

Hel­mi­nau­ha-han­kees­sa päi­vi­täm­me verk­ko­si­vuil­lem­me ja mui­hin mate­ri­aa­lei­him­me lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den ja lah­ja­so­lu­per­hei­den lähei­sil­le suun­nat­tua materiaalia.

Kyse­ly on suun­nat­tu lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vil­le, ras­kaa­na ole­vil­le, lap­sen saa­neil­le sekä lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le henkilöille. 

Mil­lais­ta tie­toa ja ymmär­rys­tä lähei­set tar­vit­se­vat lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­tyen? Miten lähei­set voi­vat olla lah­ja­so­lu­per­hei­den tuke­na lap­si­toi­ve­vai­hees­sa, ras­kausai­ka­na ja lap­sen syn­nyt­tyä tai lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den elä­mäs­sä? Mitä toi­vei­ta ja tar­pei­ta lähei­siä koh­taan on?

Kyse­lyyn vas­ta­taan ano­nyy­mis­ti. Kyse­lyyn annet­tu­ja vas­tauk­sia voi­daan hyö­dyn­tää hank­keen mate­ri­aa­leis­sa suo­ri­na lai­nauk­si­na tai ylei­sel­lä tasolla. 

Kyse­lyyn pää­set täs­tä lin­kis­tä: Hel­mi­nau­ha-han­ke kyse­ly: Tie­toa läheisille

Lisä­tie­dot: 

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va, Helminauha-hanke

jenni@simpukka.info

040 5323010

Pöydällä lamppu, kahvikuppi, silmälasit, kirjoja ja kannettava tietokone. Teskti: tietoa läheisille. Helminauha-hankkeen logo.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä