Helminauha-hankkeessa puhaltavat uudet tuulet!

Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va­na työs­ken­nel­lyt Piia Savio on valit­tu vuo­den alus­sa Sim­pu­kan toi­min­nan­joh­ta­jak­si. Han­ke­vas­taa­va­na toi­mii 1.2. läh­tien Jen­ni Huh­ta­la, joka on aiem­min toi­mi­nut Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa hankesuunnittelijana.

Jen­nin teh­tä­viin kuu­lu­vat muun muas­sa lah­ja­so­lu­taus­tai­sis­ta hen­ki­löis­tä koos­tu­van kehit­tä­jä­tii­min koor­di­noin­ti, ammat­ti­lai­syh­teis­työ, asian­tun­ti­ja­luen­not ja hank­keen ete­ne­mi­ses­tä vastaaminen. 

Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­jan teh­tä­vää hoi­taa 1.2. läh­tien Annii­na Val­ko­nen. Annii­na on kou­lu­tuk­sel­taan teo­lo­gian mais­te­ri ja sai­raan­hoi­ta­ja-dia­ko­nis­sa. Hän on toi­mi­nut Sim­pu­kan ver­tais­tu­ki­koor­di­naat­to­ri­na vuo­des­ta 2014. Annii­na tuo hank­kee­seen vah­vaa osaa­mis­ta ver­tais­tuen kehit­tä­mi­seen sekä vies­tin­tään. Par­hail­laan Annii­na opis­ke­lee pal­ve­lu­muo­toi­lua ja sen hyö­dyn­tä­mis­tä jär­jes­tö­ken­täl­lä. Pal­ve­lu­muo­toi­lun mene­tel­miä tulem­me hyö­dyn­tä­mään aina­kin per­he­val­men­nus­ten ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen kehittämisessä. 

Vaaleahiuksinen ja tummahiuksinen nainen, Teksti: Anniina Valkonen hankesuunnittelija, Jenni Huhtala, hankevastaava. Helminauha-hankkeen logo, turkooseja helmiä vierekkäin.

Annii­na koor­di­noi Hel­mi­nau­ha-hank­keen ver­tais- ja vapaa­eh­tois­toi­min­taa, tapah­tu­mia ja lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nei­den van­hem­pien kehit­tä­jä­tii­miä. Annii­nan teh­tä­viin kuu­luu myös hank­keen vies­tin­tää, kehit­tä­mis­työ­tä ja tie­don­ke­ruu­ta yhdes­sä han­ke­vas­taa­van kanssa.

Annii­naan voit olla yhtey­des­sä ver­tais­tu­keen ja muu­hun hank­keen toi­min­taan liit­ty­vis­sä asioissa

Anniina Valkonen, hankesuunnittelija

anniina@simpukka.info

045 7873 5433

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä