UUTTA Helminauha-hankkeessa!

🎧 Hel­mi­nau­ha-han­ke ylpeä­nä tie­dot­taa! Olem­me toteut­ta­neet Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa Suo­men ensim­mäi­sen lah­ja­so­lu­tee­mai­sen podcastin.

🎧 Hel­mi­nau­ha-podcas­tin ensim­mäi­nen jak­so jul­kais­taan tors­tai­na 5.10.2023. Uusi jak­so jul­kais­taan ker­ran viikossa.

🎧Hel­mi­nau­ha-podcas­tis­sa on kuusi jak­soa ja yhdek­sän vie­ras­ta. Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la haas­tat­te­lee vie­raat ja jak­sois­sa kes­kus­tel­laan eri teemoista.

🎧Jak­so­jen tee­mat: Lah­ja­so­lu­hoi­dot, lah­ja­so­lual­kuis­ten koke­muk­set, muna­so­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen, lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen ja ver­tais­tuen mer­ki­tys lah­ja­so­luil­la alkun­sa saaneille.

Lisä­tie­dot Hel­mi­nau­ha-podcas­tis­ta ja lin­kit ker­ran vii­kos­sa jul­kais­ta­viin jak­soi­hin löy­dät Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuilta. 

LINKKI: Hel­mi­nau­ha-PODCAST

Helminauha-podcastissa puhutaan avoimesti lahjasoluilla alkunsa saaneiden kokemuksista 

Suo­men ensim­mäi­nen lah­ja­so­lu­tee­moi­hin kes­kit­ty­vä Hel­mi­nau­ha-podcast käsit­te­lee lah­ja­so­lu­tee­mo­ja asian­tun­ti­joi­den ja koke­muk­sen omaa­vien kans­sa. Podcas­tin on toteut­ta­nut lah­ja­so­lu­tee­mois­ta tie­toa ja tukea tuot­ta­va Helminauha-hanke.

Suo­men ensim­mäi­nen lah­ja­so­lu­tee­mo­ja käsit­te­le­vä podcast Hel­mi­nau­ha-podcast jul­kais­taan tors­tai­na 5. loka­kuu­ta. Podcas­tis­sa puhu­taan lah­ja­so­lu­tee­mois­ta asian­tun­ti­joi­den ja koke­muk­sen omaa­vien kanssa. 

Lah­ja­so­lu­tee­mois­ta tie­toa ja tukea tuot­ta­va val­ta­kun­nal­li­nen Hel­mi­nau­ha-han­ke tuot­ti Hel­mi­nau­ha-podcas­tin koh­de­ryh­mäl­tä tul­lei­den toi­vei­den kan­nus­ta­ma­na. Hank­keen koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet per­heet, lah­ja­so­lu­taus­tai­set aikui­set ja hei­tä koh­taa­vat ammattilaiset. 

Podcas­tis­sa on kuusi jak­soa ja yhteen­sä yhdek­sän vie­ras­ta. Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la haas­tat­te­lee vie­raat podcastissa. 

Huh­ta­la on kii­tol­li­nen vie­rai­den halus­ta ker­toa avoi­mes­ti oman tari­nan­sa ja jakaa tie­toa lahjasoluteemoista. 

– Oli kos­ket­ta­vaa ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä pääs­tä toteut­ta­maan tämä podcast yhdes­sä koke­muk­sen omaa­vien kans­sa. Olen saa­nut työs­sä­ni käy­dä mer­ki­tyk­sel­li­siä ja kos­ket­ta­via kes­kus­te­lu­ja muun muas­sa lah­ja­so­lu­taus­tais­ten kans­sa. Nyt myös suu­ri ylei­sö pää­see kuu­le­maan hei­dän koke­muk­sis­taan, iloit­see Huhtala. 

Huh­ta­la kes­kus­te­lee podcas­tis­sa  avoi­mes­ti ja suo­raan koke­muk­sen omaa­vien ja asian­tun­ti­joi­den kans­sa vai­e­tuis­ta ja kipeis­tä­kin aiheis­ta, kuten­lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den aikuis­ten koke­muk­sis­ta ja lap­sen oikeu­des­ta kas­vaa tie­toon taustastaan. 

– Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet koki­vat tär­keä­nä ker­toa omis­ta koke­muk­sis­taan, jot­ta kukaan ei koki­si ole­van­sa saman­kal­tais­ten koke­mus­ten­sa kans­sa yksin. He itse oli­vat koke­neet ole­van­sa koke­mus­ten­sa kans­sa yksin. Lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neil­le van­hem­mil­le heil­lä oli sel­keä vies­ti: lap­sel­le kuu­luu ker­toa totuus. Tie­don salaa­mi­nen satut­taa, ei se, että on saa­nut alkun­sa lahjasoluilla. 

Lahjasoluteemojen monipuolista käsittelyä

Avaus­jak­sos­sa lää­kä­ri Mari­ka Miko­la ker­too mitä lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa tapah­tuu ja mitä on hyvä miet­tiä hoi­toi­hin lähtiessä. 

Toi­ses­sa jak­sos­sa kak­si saman lah­joit­ta­jan sukuso­luil­la alkun­sa saa­nut­ta aikuis­ta ker­too omis­ta koke­muk­sis­taan ja sii­tä, mil­tä tun­tuu saa­da tie­to lah­ja­so­lu­taus­tas­ta aikui­se­na. He ker­to­vat myös mil­tä tun­tuu löy­tää sisa­ruk­sia aikuisena. 

Muna­so­lu­jaan 1990-luvul­la lah­joit­ta­nut nai­nen ker­too kol­man­nes­sa jak­sos­sa oman tari­nan­sa. Jak­sos­sa kuul­laan mil­tä sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­nen hänes­tä tun­tui ja miten hän nyt suh­tau­tuu asiaan. 

Nel­jän­nen jak­son vie­raa­na on lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut aikui­nen, joka on itse­kin saa­nut puo­li­son­sa kans­sa lap­sen lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Hän ker­too miten on käsi­tel­lyt lah­ja­so­lu­taus­taa eri tasoil­la van­hem­pa­na ja itse lahjasolutaustaisena. 

Vii­den­nes­sä jak­sos­sa kes­kus­tel­laan lap­sen oikeu­des­ta tie­toon taus­tas­taan. Kes­kus­te­le­mas­sa ovat psy­ko­lo­gi-psy­ko­te­ra­peu­tit Riik­ka Airo ja Mai­ju Toko­la.

Vii­mei­ses­sä jak­sos­sa lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet puhu­vat ver­tais­tuen mer­ki­tyk­ses­tä ja tär­key­des­tä. He roh­kai­se­vat kaik­kia lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­ta tule­maan mukaan Hel­mi­nau­ha-hank­keen vertaistoimintaan.

Tietoa lahjasoluteemoista laajalle yleisölle

Podcast avaa lah­ja­so­lu­tee­mo­ja lah­ja­so­lu­hoi­to­ja poh­ti­vil­le, hoi­dois­sa ole­vil­le, hoi­doil­la lap­si­per­heel­lis­ty­neil­le ja lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­le. Podcas­tia voi suo­si­tel­la myös lah­ja­so­lu­per­hei­den ja lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den lähei­sil­le, ammat­ti­lai­sil­le, jot­ka koh­taa­vat hei­tä työs­sään sekä kai­kil­le, joi­ta aihe kiinnostaa. 

Hel­mi­nau­ha-podcast on kuun­nel­ta­vis­sa ilmai­sek­si Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­ta osoit­tees­ta helminauha.info ja Spo­ti­fys­tä. Uusi jak­so jul­kais­taan ker­ran vii­kos­sa 5.10.2023 alkaen. 

Helminauha-hanke

  • Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la las­ta toi­vo­vil­le ja lapsiperheellistyneille,

  • Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­jo­taan Suo­mes­sa jul­ki­sil­la ja yksi­tyi­sil­lä kli­ni­koil­la nais-mies­pa­reil­le, itsel­li­ses­ti las­ta toi­vo­vil­le nai­sil­le ja sateenkaaripareille.

  • Vuo­sit­tain Suo­mes­sa syn­tyy yli 500 las­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la, mikä on 1 pro­sent­ti kai­kis­ta syn­ty­vis­tä lap­sis­ta. Mää­rä on kas­vus­sa (THL, hedel­möi­tys­hoi­to­ti­las­to 2022). 

  • Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­ta hen­ki­löi­tä arvioi­daan Suo­mes­sa ole­van yli 10 000. 

  • Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­la lap­sil­la on oikeus kas­vaa tie­toon taus­tas­taan koko elä­män­sä ajan. Tämä oikeus on kir­jat­tu hedelmöityshoitolakiin. 

Lisätiedot ja haastateltavapyynnöt

Hel­mi­nau­ha-han­ke, Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry, han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huhtala

040 5323010, jenni.huhtala@simpukka.info, helminauha.info

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä