Hyvää lahjasolutietoisuuspäivää💕

❤️ Tänään 27.4.2024 vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä lahjasolutietoisuuspäivää.

❤️ Päi­vän tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä tie­toa täs­tä eri­tyi­ses­tä lap­si­per­heel­lis­ty­mi­sen muo­dos­ta ja muis­tut­taa, että lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­la on oikeus tie­tää lah­ja­so­lu­taus­tan­sa lap­ses­ta saakka.

❤️ Lah­ja­so­lu­hoi­dois­sa käy­te­tään lah­joi­tet­tu­ja muna­so­lu­ja, lah­joi­tet­tu­ja siit­tiöi­tä tai lah­joi­tet­tu­ja alkioi­ta. Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja tar­vit­se­vat esi­mer­kik­si itsel­li­sek­si van­hem­mak­si halua­vat, sateen­kaa­ri­per­heet tai ne nais-mies­pa­rit, jot­ka eivät voi saa­da toi­vo­maan­sa las­ta omil­la sukusoluillaan.

❤️ Yhä useam­pi saa lap­sia lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Vuon­na 2021 Suo­mes­sa syn­tyi 776 lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut­ta las­ta, mikä vas­taa yhtä pro­sent­tia kai­kis­ta syn­ty­neis­tä lap­sis­ta. Yhteen­sä lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­ta arvel­laan ole­van Suo­mes­sa noin 15 000.

❤️ Lah­ja­so­lu­van­hem­muus on yksi lap­sen saa­mi­sen tapa mui­den jou­kos­sa. Eri­tyis­tä sii­nä on se, että osa tai kaik­ki lap­sen gee­neis­tä tule­vat sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­ta. Gee­nit eivät kui­ten­kaan mää­rit­te­le van­hem­muut­ta, vaan lah­ja­so­lu­per­hei­den van­hem­mat ovat ihan taval­li­sia vanhempia.

❤️ Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neet aikui­set pai­not­ta­vat, että tie­to lah­ja­so­lu­taus­tas­ta kuu­luu heil­le itsel­leen jo lap­ses­ta saak­ka. Tämä oikeus on kir­jat­tu vuon­na 2007 voi­maan astu­nee­seen hedelmöityshoitolakiin.

Tie­toa ja tukea kai­kil­le lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vil­le, lap­sen saa­neil­le ja lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le hen­ki­löil­le tar­jo­aa Helminauha-hanke.

Lisä­tie­toa toi­min­nas­ta voit kysel­lä Hel­mi­nau­ha-hank­keen työntekijöiltä

Jen­ni Huh­ta­la, hankevastaava

jenni@simpukka.info

Lau­ra Hir­vo­nen, hankesuunnittelija

laura@simpukka.info

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä