Ihan Helmi perhe -oppaiden uusi painos julkaistu!

Ihan Hel­mi per­he -oppai­den päi­vi­tet­ty pai­nos on jul­kais­tu! Samal­la oppaat kään­net­tiin ruot­sik­si ja englanniksi.
 
Oppai­ta voi­vat hyö­dyn­tää sekä lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat että lap­sen saa­neet per­heet. Oppai­ta on kak­si eri­lais­ta: itsel­li­sen van­hem­man ja kah­den van­hem­man per­heil­le. Ne sisäl­tä­vät mm.
 
- Muis­ti­lis­tan huo­mioi­ta­vis­ta asiois­ta lah­ja­so­lu­taus­tas­ta puhuessa.
- Tie­toa lah­ja­so­lu­taus­tan käsit­te­lys­tä eri ikävaiheissa.
- Esi­merk­ki­ta­ri­nan lap­sen kans­sa kat­sel­ta­vak­si ja pohdittavaksi.
 
Ihan Helmi perhe - oppaiden kansikuvat yhden ja kahden vanhemman perheille
På Svens­ka
 
En verklig Pärl­fa­milj - Att i en familj tala med ett barn om bar­nets urps­rung i done­ra­de könsceller
 
De Värklig Pärl­fa­milj gui­deböc­ker nu på svens­ka! De kan använ­das av famil­jer som vill ha ett barn med done­ra­de könscel­ler, samt famil­jer som redan har fått barn med hjälp av done­ra­de könscel­ler. Det finns två oli­ka gui­deböc­ker: För famil­jer med en ensamståen­de föräl­der, och för famil­jer med två föräldrar.
 
Gui­deböc­ker­na inkluderar:
- En min­nes­lis­ta över saker som bör beak­tas när man talar med barn om deras urpsprung i done­ra­de könsceller
- Tips om hur man pra­tar med ett barn om deras ursprung i done­ra­de könscel­ler i oli­ka åldersskeden.
- En exem­pel­be­rät­tel­se som kan läsas och dis­ku­te­ras till­sam­mans med barnet.
 
In English
 
A Pearl of a Fami­ly - Tal­king about donor concep­tion background with a child 
 
The Pearl of a Fami­ly gui­de­books now in English! They can be used by fami­lies who wish to have a child with dona­ted game­tes as well as fami­lies who alrea­dy have children through donor concep­tion. The­re are two dif­fe­rent gui­de­books: For solo parent fami­lies and for two-parent families.
 
The gui­de­books include:
- A checklist on mat­ters that should be taken into account when tal­king to a child about their donor concep­tion background.
- Tips on how to talk to a child about their donor concep­tion background at dif­fe­rent ages.
- An example sto­ry which can be read and discus­sed toget­her with the child.
 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä