IHAN NORMI PERHE!
Verkkokoulutus perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille 

Hel­mi­nau­ha-han­ke ja Kump­pa­nuus­van­hem­mak­si-han­ke jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä val­ta­kun­nal­li­sen mak­sut­to­man verk­ko­kou­lu­tuk­sen per­hei­den kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ammattilaisille.

Ajan­koh­ta: ke 20.3.2024 klo 13-15.30

Paik­ka: Teams-alusta

Kou­lu­tus vaa­tii ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke per­he­työtä teke­vien ammat­ti­lais­ten verkkokoulutus.

Kou­lu­tus toteu­te­taan Teams-alus­tal­la. Luen­to-osuuk­sis­ta teh­dään tal­len­ne, joka lähe­te­tään pyyn­nös­tä ennak­koon ilmoit­tau­tu­neil­le ja on kat­sot­ta­vis­sa kak­si viik­koa tapah­tu­man jälkeen.

Kou­lu­tuk­ses­sa tarjotaan:

  • tie­toa lah­ja­so­lu­hoi­doil­la lapsiperheellistymisestä.

  • perus­tie­dot kump­pa­nuus­per­hei­den erityiskysymyksistä.

  • työ­vä­li­nei­tä lah­ja­so­lu­per­hei­den ja kump­pa­nuus­per­hei­den kohtaamisen.

  • tut­kit­tua tie­toa ja kokemustietoa.

  • mah­dol­li­suus kes­kus­te­luun ammat­ti­lais­ten kesken.

Tietokoneen näyttö, hiiri ja näppäimistö, kirjoja, kahvikuppi ja kyniä. Ihan normi perhe! Koulutus perhetyön ammattilaisille.

Kou­lut­ta­ji­na:

Kai­sa Niit­ty­nen, per­he­val­men­ta­ja, Kumppanuusvanhemmaksi-hanke

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va, Helminauha-hanke

Kump­pa­nuus­van­hem­mak­si-hank­kees­ta löy­tyy lisä­tie­toa hank­keen verk­ko­si­vuil­ta: https://kumppanuusvanhemmaksi.fi/

 

Lisä­tie­to­ja kou­lu­tuk­ses­ta voit tie­dus­tel­la Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankevastaavalta

Jen­ni Huhtala

jenni@simpukka.info/ 040 5323010

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä