Ilmoittaudu mukaan itsellisten vanhempien perhevalmennukseen!

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille itsellisille vanhemmille

Tämä Hel­mi­nau­ha-hank­keen jär­jes­tä­mä per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu itsel­li­sil­le van­hem­mil­le, jot­ka ovat saa­neet yhden tai useam­man lap­sen lah­ja­so­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä. Per­he­val­men­nuk­seen mah­tuu 12 vanhempaa.

Val­men­nus on mak­su­ton ja se toteu­te­taan koko­naan etä­nä Zoo­mis­sa. Ilmoit­tau­tu­neet sitou­tu­vat kaik­kiin kol­meen tapaa­mi­seen. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan. Val­men­nus­ten ohjaa­ji­na toi­mi­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät sekä per­he­val­men­nuk­sen ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­nei­ta vapaaehtoisia.

Per­he­val­men­nuk­seen ilmoit­tau­du­taan sähköisesti.

Ilmoit­tau­du täs­tä: Itsel­lis­ten van­hem­pien per­he­val­men­nuk­sen ilmoit­tau­tu­mi­nen.

Valmennus toteutetaan kolmena tapaamisena etänä Zoomissa seuraavasti:

Kes­ki­viik­ko 8.2. klo 17.00-18.30

Tutus­tum­me toi­siim­me. Lap­set voi­vat olla paikalla.

Lau­an­tai 11.2. klo 10.00-16.00

Val­men­nus­päi­vän tee­ma­na lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen. Olem­me vain aikuis­ten kes­ken, eli las­ten­hoi­to on välttämätön.

Kes­ki­viik­ko 15.2. klo 17.00-19.00 

Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sen itse­tun­non tuke­mi­nen. Lisäk­si käym­me yhteen­ve­to­kes­kus­te­lu val­men­nuk­sen tee­mois­ta. Las­ten­hoi­to on suo­si­tel­ta­vaa, jot­ta voit­te rau­has­sa kes­kit­tyä illan keskusteluihin.

Ennen valmennusta tehtävät ennakkotehtävät 

(lähe­te­tään ennen valmennusta)

1. Miten meis­tä tuli perhe 

2. Lap­sel­le lah­ja­so­luis­ta puhu­mi­nen 

Valmennuksen teemat:
  • Oma tie lah­ja­so­lu­lap­sen vanhemmaksi

  • Van­hem­muu­den tunteet

  • Aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tulevaisuudesta

  • Tur­val­li­nen avoimuus

  • Miten puhua lap­sen kans­sa lahjasolutaustasta

  • Mitä las­ten koke­muk­sis­ta tiedetään

Valmennus toteutetaan kolmena tapaamisena etänä Zoomissa seuraavasti:

Tiis­tai 4.10. klo 17-18.30

Tutus­tum­me toi­siim­me, lap­set voi­vat olla pai­kal­la, kes­to 1,5h.

Lau­an­tai 8.10. klo 10-16.00

Val­men­nus­päi­vän tee­ma­na lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, kes­to 6h

Tiis­tai 11.10. klo 17-19.00 

Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sen itse­tun­non tuke­mi­nen ja yhteen­ve­to­kes­ku­te­lua val­men­nuk­sen tee­mois­ta. Las­ten­hoi­to suo­si­tel­ta­va, jot­ta voit­te rau­has­sa kes­kit­tyä illan kes­kus­te­lui­hin, kes­to 2h.

Valmennus toteutetaan kolmena tapaamisena etänä Zoomissa seuraavasti:

Tiis­tai 4.10. klo 17-18.30

Tutus­tum­me toi­siim­me, lap­set voi­vat olla pai­kal­la, kes­to 1,5h.

Lau­an­tai 8.10. klo 10-16.00

Val­men­nus­päi­vän tee­ma­na lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, kes­to 6h

Tiis­tai 11.10. klo 17-19.00 

Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sen itse­tun­non tuke­mi­nen ja yhteen­ve­to­kes­ku­te­lua val­men­nuk­sen tee­mois­ta. Las­ten­hoi­to suo­si­tel­ta­va, jot­ta voit­te rau­has­sa kes­kit­tyä illan kes­kus­te­lui­hin, kes­to 2h.

Valmennus toteutetaan kolmena tapaamisena etänä Zoomissa seuraavasti:

Tiis­tai 4.10. klo 17-18.30

Tutus­tum­me toi­siim­me, lap­set voi­vat olla pai­kal­la, kes­to 1,5h.

Lau­an­tai 8.10. klo 10-16.00

Val­men­nus­päi­vän tee­ma­na lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, kes­to 6h

Tiis­tai 11.10. klo 17-19.00 

Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sen itse­tun­non tuke­mi­nen ja yhteen­ve­to­kes­ku­te­lua val­men­nuk­sen tee­mois­ta. Las­ten­hoi­to suo­si­tel­ta­va, jot­ta voit­te rau­has­sa kes­kit­tyä illan kes­kus­te­lui­hin, kes­to 2h.

Valmennus toteutetaan kolmena tapaamisena etänä Zoomissa seuraavasti:

Tiis­tai 4.10. klo 17-18.30

Tutus­tum­me toi­siim­me, lap­set voi­vat olla pai­kal­la, kes­to 1,5h.

Lau­an­tai 8.10. klo 10-16.00

Val­men­nus­päi­vän tee­ma­na lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, kes­to 6h

Tiis­tai 11.10. klo 17-19.00 

Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sen itse­tun­non tuke­mi­nen ja yhteen­ve­to­kes­ku­te­lua val­men­nuk­sen tee­mois­ta. Las­ten­hoi­to suo­si­tel­ta­va, jot­ta voit­te rau­has­sa kes­kit­tyä illan kes­kus­te­lui­hin, kes­to 2h.

Valmennus toteutetaan kolmena tapaamisena etänä Zoomissa seuraavasti:

Tiis­tai 4.10. klo 17-18.30

Tutus­tum­me toi­siim­me, lap­set voi­vat olla pai­kal­la, kes­to 1,5h.

Lau­an­tai 8.10. klo 10-16.00

Val­men­nus­päi­vän tee­ma­na lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­nen, olem­me vain aikuis­ten kes­ken, kes­to 6h

Tiis­tai 11.10. klo 17-19.00 

Tapaa­mi­sen tee­ma­na on lap­sen itse­tun­non tuke­mi­nen ja yhteen­ve­to­kes­ku­te­lua val­men­nuk­sen tee­mois­ta. Las­ten­hoi­to suo­si­tel­ta­va, jot­ta voit­te rau­has­sa kes­kit­tyä illan kes­kus­te­lui­hin, kes­to 2h.

Olet­han yhtey­des­sä ja kysyt lisä­tie­to­ja, jos jokin asia poh­di­tut­taa val­men­nuk­sen suhteen!

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va
jenni@simpukka.info / p. 040 5323 010

Lau­ra Hir­vo­nen, han­ke­suun­nit­te­li­ja
laura@simpukka.info / p. 045 7873 5433

Helminauha-hankkeen hankesuunnittelija Laura Hirvonen ja hankevastaava Jenni Huhtala.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä