Ilmoittaudu mukaan lahjasoluilla lapsia saaneiden sateenkaariperheiden perhevalmennukseen!

valokuvassa lapsi, joka pitää sateenkaaripiirrustusta kädessä. alla helminauhan logo.

Keväällä 2024 tarjoamme perhevalmennuksia lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille kasvokkain ja etänä

Hel­mi­nau­ha-hank­keen jär­jes­tä­mät per­he­val­men­nuk­set on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet yhden tai useam­man lap­sen lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kouluikäisiä.

Val­men­nus­ten ohjaa­ji­na toi­mi­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen per­he­val­men­nuk­sen ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neet vapaa­eh­toi­set, jot­ka ovat itse sateen­kaa­ri­per­hei­den vanhempia. 

Val­men­nuk­set ovat maksuttomia.

Ilmoittaudu joko kasvokkain tai etänä toteutettavaan valmennukseen

Perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille etänä Zoomissa

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet yhden tai useam­pia lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä. Val­men­nuk­sen ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set, jot­ka ovat itse lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­nei­ta sateen­kaa­ri­per­hei­den vanhempia. 

Etävalmennus toteutetaan neljänä tapaamisena etänä Zoomissa seuraavasti:

Kes­ki­viik­ko 10.4.2024 klo 17–19 Ryh­mäy­ty­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla.

Kes­ki­viik­ko 17.4.2024 klo 17–19 Vain aikui­set, las­ten­hoi­to välttämätön.

Kes­ki­viik­ko 24.4.2024 klo 17–19 Las­ten­hoi­to suositeltava.

Kes­ki­viik­ko 22.5.2024 klo 17–19 Vapaa­eh­toi­nen jäl­ki­ta­paa­mi­nen, lap­set voi­vat olla paikalla.

Paik­ka:

Etä­nä Zoo­mis­sa. Varaa val­men­nus­päi­vään rau­hal­li­nen ja häi­riö­tön tila. Kai­kil­la osal­lis­tu­jil­la on kame­ra pääl­lä koko val­men­nuk­sen ajan.

Ilmoit­tau­tu­neet sitou­tu­vat osal­lis­tu­maan kaik­kiin nel­jään tapaamiseen.

Etä­val­menn­nus on täyn­nä. Voit kysel­lä peruu­tus­paik­ko­ja osoit­tees­ta laura@simpukka.info.

Kasvokkainen perhevalmennus lahjasoluilla lapsia saaneille sateenkaariperheille Helsingissä

Per­he­val­men­nus on tar­koi­tet­tu sateen­kaa­ri­per­heil­le, jot­ka ovat saa­neet yhden tai useam­pia lap­sia lah­joi­tet­tu­jen sukuso­lu­jen avul­la. Las­ten on hyvä olla alle kou­lui­käi­siä. Val­men­nuk­sen ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set, jot­ka ovat itse lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­nei­ta sateen­kaa­ri­per­hei­den vanhempia.

Aika: lau­an­tai 3.2.2024 klo 10-17

Paik­ka: Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n toi­mis­to Meri­haas­sa, Haa­pa­nie­men­ka­tu 7-9, C-rap­pu (2.krs), 00530 Helsinki.

Muu­ta: Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa osal­lis­tu­jil­le päi­vän aika­na aamu- ja päi­vä­kah­vit. Lou­nas on oma­kus­tan­tei­nen. Las­ten­hoi­toa ei ole, joten lap­set on syy­tä jät­tää hoi­toon toi­saal­le. Syli­vau­vat, jot­ka ovat lii­an pie­niä hoi­toon jätet­tä­väk­si, voi­vat kui­ten­kin tul­la mukaan. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen sateen­kaa­ri­per­hei­den per­he­val­men­nuk­seen kas­vok­kain Hel­sin­gis­sä 

Ennen valmennusta tehtävät ennakkotehtävät 

(lähe­te­tään ennen valmennusta)

1. Miten meis­tä tuli perhe 

2. Lap­sel­le lah­ja­so­luis­ta puhu­mi­nen 

Valmennuksen teemat:
  • Oma tie lah­ja­so­lu­lap­sen vanhemmaksi

  • Van­hem­muu­den tunteet

  • Aja­tuk­sia lah­joit­ta­jas­ta ja tulevaisuudesta

  • Tur­val­li­nen avoimuus

  • Miten puhua lap­sen kans­sa lahjasolutaustasta

  • Mitä las­ten koke­muk­sis­ta tiedetään

Per­he­val­men­nuk­siin liit­tyen voit kysel­lä lisä­tie­to­ja Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankesuunnittelijalta.

Lau­ra Hir­vo­nen, han­ke­suun­nit­te­li­ja
laura@simpukka.info / p. 045 7873 5433

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä