Välitämme pyynnön osallistua kyselyyn: Miesten kokemukset tahattomasta lapsettomuudesta, opinnäytetyö

Olem­me sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­jat Lau­ra Hint­sa­la ja Vir­pi Hima­nen, sekä ter­vey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja Ree­ta Pel­ko­nen. Opis­ke­lem­me Dia­ko­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa Hel­sin­gis­sä. Teem­me opin­näy­te­työ­tut­ki­mus­ta aihee­na mies­ten koke­muk­set tahat­to­mas­ta lapsettomuudesta.

Tut­ki­muk­sen tavoit­tee­na on tuo­da mies­ten ääni kuu­lu­viin tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­muk­ses­sa ja avus­taa ammat­ti­lai­sia koh­taa­maan parem­min lap­set­to­muut­ta koke­via mie­hiä. Yhteis­työ­kump­pa­nim­me on Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry. 

Olet koh­de­ryh­mää, mikä­li olet mies, jol­la on tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­mus ja elät/olet elä­nyt hete­ro­suh­tees­sa. Sinul­la voi olla lap­sia. Tut­ki­mus toteu­te­taan Google Forms alus­tal­la siten, että vas­taa­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä on mah­do­ton tunnistaa.

Vas­tausai­kaa on 30.9.2023 saak­ka. Yksit­täi­sen vas­taa­jan tie­dot eivät pal­jas­tu tulok­sis­ta. Käy­täm­me vas­tauk­sia ainoas­taan tilas­tol­lis­ta ana­lyy­siä varten. 

Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen on vapaa­eh­tois­ta. Vas­taa­mal­la kyse­lyyn annat luvan käyt­tää vas­tauk­sia täs­sä opin­näy­te­työ­tut­ki­muk­ses­sa.  Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen kes­tää noin 15 minuuttia. 

Annam­me mie­lel­läm­me lisä­tie­to­ja tut­ki­muk­seen liit­tyen. Voit ottaa mei­hin yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se etunimi.sukunimi@student.diak.fi 

Link­ki kyse­lyyn: KYSELY: Mies­ten koke­muk­set tahat­to­mas­ta lapsettomuudesta

Läm­min kii­tos ajastasi!

Mies, jonka mahan päällä pieni vauva. Kysely Miesten kokemukset tahattomasta lapsettomuudesta, opinnäytetyö AMK

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä