Helminauha-hankkeen kysely: Geneettiset puolisisarukset 

Koh­de­ryh­mä: Lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­neet vanhemmat

Kyse­lyn avul­la kerääm­me tie­toa lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­nei­den van­hem­pien aja­tuk­sis­ta ja koke­muk­sis­ta lah­ja­so­lual­kui­sen lapsen/ las­ten sukuso­lu­jen luo­vut­ta­jan kaut­ta muo­dos­tu­viin geneet­ti­siin puo­li­si­sa­ruk­siin. Täs­sä kyse­lys­sä puo­li­si­sa­ruk­sil­la tar­koi­tam­me eri per­heis­sä asu­via saman geneet­ti­sen peri­män jaka­via puolisisaruksia.

Lah­ja­so­lual­kuis­ten geneet­ti­siin sisa­rus­suh­tei­siin liit­tyen ei ole vakiin­tu­nut­ta ter­mis­töä, täs­sä kyse­lys­sä käy­täm­me ter­miä puo­li­si­sa­ruk­set. Kar­toi­tam­me kyse­lyn avul­la myös van­hem­pien käy­tös­sä ole­vaa termistöä.

Kyse­lyyn vas­ta­taan ano­nyy­mis­ti ja se on auki ajal­la: 11.8. - 11.9.2022

Pää­set vas­taa­maan kyse­lyyn täs­tä lin­kis­tä: Hel­mi­nau­ha-hank­keen kyse­ly, geneet­ti­set puolisisarukset

 

Lisä­tie­to­ja kyselystä:

Jen­ni Huh­ta­la, hankevastaava

jenni@simpukka.info

040 5323010

kolmen henkilön varjot näkyvät asfaltissa, reunoilla ruohikkoa. Helminauha-hankkeen Kysely, Geneettiset puolisisarukset
Kyselyn taustatietoja ja kyselymateriaalin käyttö:

Lah­ja­so­lu­taus­tan kaut­ta muo­dos­tu­vat puo­li­si­sa­rus­suh­teet ovat kan­sain­vä­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan osal­le lah­ja­so­lual­kui­sis­ta hyvin tär­kei­tä. He ovat pää­sään­töi­ses­ti kiin­nos­tu­neem­pia puo­li­si­sa­ruk­sis­taan, kuin sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jas­ta. Suo­mes­sa aihees­ta ei ole aiem­min kerät­ty tietoa.

Toi­mit­ta­ja Ida Kuk­ka­pu­ro kir­joit­taa kir­jaa sisa­rus­suh­teis­ta moni­muo­toi­sis­sa per­heis­sä ja kir­jan yksi kap­pa­le tulee käsit­te­le­mään lah­ja­so­lu­tas­tais­ten sisa­rus­suh­tei­ta. Kyse­lyn tulok­set tule­vat myös Kuk­ka­pu­ron käyt­töön ja nii­tä voi­daan käyt­tää kir­jan taus­ta­tie­to­na. Kir­jan kus­tan­ta­ja­na toi­mii S&S kustannus.

Tie­dot kerä­tään ano­nyy­mis­ti ja nii­tä voi­daan hyö­dyn­tää Hemi­nau­ha-hank­keen kehit­tä­mis­työs­sä jat­ko­hank­keen aika­na. Kyse­lys­tä voi­daan ottaa suo­ria lai­nauk­sia Kuk­ka­pu­ron kir­jaan tai hank­keen materiaaleihin.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä