KYSELY: Helminauha-hankkeen toiminnasta vuodelta 2022

Täl­lä kyse­lyl­lä kar­toi­tam­me Sim­puk­ka ry:n Hel­mi­nau­ha-hank­keen koh­de­ryh­män koke­muk­sia hank­keen tuot­ta­mas­ta tie­dos­ta ja tues­ta sekä koh­de­ryh­män toi­vei­ta hank­keel­le. Kyse­lyn vas­taus­ten avul­la arvioi­daan ja kehi­te­tään hank­keen toimintaa. 

Kyse­ly on tar­koi­tet­tu lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vil­le, hoi­dois­sa tai ras­kaa­na ole­vil­le ja lah­ja­so­luil­la lap­sen saaneille.

Kyse­ly on auki 11.11. - 11.12.2022.

Vas­taa­mi­nen vie noin 5 minuut­tia. Kyse­lyyn vas­ta­taan nimettömästi. 

Vas­taa kyse­lyyn täs­tä lin­kis­tä: KYSELY, Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­ta 2022

Arvom­me yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den vas­taa­jien kes­ken kah­den elo­ku­va­li­pun pake­tin. Kyse­lyn vas­tauk­sia ja yhteys­tie­to­ja ei voi­da yhdis­tää toi­siin­sa: arvon­taan osal­lis­tu­taan eril­li­sel­lä lomak­keel­la, johon pää­set lähet­täes­sä­si kyse­lyn vas­tauk­set. Arvon­nan jäl­keen yhteys­tie­dot pois­te­taan. Arvon­nan voit­ta­nut­ta hen­ki­lö ei ker­ro­ta julkisesti. 

Punaisesta vihreään skaalatuvat hymynaamat ja samalla tavalla skaalautuva viiva hymynaamojen alla. Teksti: Anna meille palautetta, vastaa Helminauhan kyselyyn. Helminauha-hankkeen logi, turkoosin helmet peräkkäin.

Kii­tos vai­van­näös­tä­si. Vas­taam­me mie­lel­läm­me kyse­lyä kos­ke­viin kysy­myk­siin sähköpostilla.

Hel­mi­nau­ha-hank­keen puolesta,

Jen­ni Huh­ta­la, hankevastaava

jenni@simpukka.info

Annii­na Val­ko­nen, hankesuunnittelija

anniina@simpukka.info

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä