Helminauha-hankkeen kysely:
Lahjasoluilla perheellistyminen, tietoa opettajille 

Mitä asioi­ta kou­lus­sa oli­si hyvä huo­mioi­da lah­ja­so­lu­per­hei­den näkö­kul­mas­ta? Mitä opet­ta­jien oli­si tär­keä tie­tää lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­ses­tä ja lahjasoluperheistä?

Hel­mi­nau­ha-han­ke on osa Moni­muo­toi­set per­heet ver­kos­toa, joka koko­aa vuo­den 2022 aika­na opas­ta opet­ta­jil­le ja ope­tus­työ­tä teke­vil­le. Aiem­min ver­kos­to on koon­nut Moni­muo­toi­set per­heet var­hais­kas­va­tuk­ses­sa -oppaan var­hais­kas­vat­ta­jil­le. Moni­muo­toi­set per­heet kou­lus­sa -oppaas­ta tulee verk­ko­jul­kai­su ja pai­net­tu ver­sio Moni­muo­toi­set per­heet ver­kos­ton sekä Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­le, se jul­kais­taan vuo­den 2023 keväällä.

Opet­ta­jien oppaas­sa jae­taan tie­toa per­hei­den moni­muo­toi­suu­des­ta ja sen avul­la lisä­tään ymmär­rys­tä moni­muo­toi­siin per­hei­siin liit­ty­vis­tä eri­tyis­ky­sy­myk­sis­tä. Oppaa­seen tulee oma osio lah­ja­so­lu­per­heis­tä ja tämän kyse­lyn avul­la kerääm­me koke­mus­tie­toa oppaa­seen. Kyse­lyn aineis­toa voi­daan hyö­dyn­tää myös Hel­mi­nau­ha-hank­keen sivuil­la ja hank­keen kehittämistyössä.

Pää­set vas­taa­maan kyse­lyyn säh­köi­sel­lä lomak­keel­la täs­tä lin­kis­tä: Hel­mi­nau­ha-hank­keen kyse­ly: Lah­ja­so­luil­la per­heel­lis­ty­mi­nen, tie­toa opettajille

Kyse­lyyn vas­ta­taan ano­nyy­mis­ti ja se on auki 1.6. saakka.

kuvan oikeassa reunassa eri värisiä kouluvälineitä, kyniä, tusseja, viivotin, teroitin, kierrevihko, teippirullia. Helminauha-hankkeen logo alareunassa. Teksti: Helminauha-hankkeen kysely: Lahjasoluilla perheellistyminen, tietoa opettajille

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä