Lahjasoluperheiden kesätapaaminen Vihdissä

Lähde viettämään viikonloppu muiden lahjasoluperheiden kanssa Enä-Sepän leirikeskuksessa!

MITÄ: Kiva ja ren­to kesä­ko­koon­tu­mi­nen lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neil­le perheille

MISSÄ: Enä-Sepän lei­ri­kes­kus -> Enä-Seppä.fi

MILLOIN: pe 26.8 - su 28.8.2022

KENELLE: Lah­ja­so­luil­la lap­sia saa­neil­le per­heil­le. Voi olla yhden tai useam­man aikui­sen per­he. Ei tar­vit­se tun­tea ketään ennalta.

ILMOITTAUDU MUKAAN: Kesä­ta­paa­mi­nen on täyn­nä, mut­ta voit ilmoit­tau­tua vie­lä vara­si­jal­le. Ilmoit­tau­tu­mi­set täl­lä lomak­keel­la vii­meis­tään 1.8.2022. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova.

aurinko ja muita kesäisiä elementtejä, valokuvia pyykkinarulla. Teksti: lahjasoluperheiden kesätapaaminen 26.-28.8.2022
MITÄ TAPAAMISESSA TEHDÄÄN

Vie­te­tään lep­poi­sas­ti aikaa yhdes­sä mui­den lah­ja­so­lu­per­hei­den kans­sa. Lei­ki­tään, levä­tään, kes­kus­tel­laan ja tutus­tu­taan mui­den lah­ja­so­lu­per­hei­den kanssa!

MIKSI TULLA

Näin luom­me muka­via muis­to­ja ja ver­tai­sys­tä­vyyk­siä sekä las­ten että aikuis­ten välil­le. Aiem­min jär­jes­te­tyis­sä tapaa­mi­sis­sa on ollut todel­la muka­vaa ja monien per­hei­den lap­set jo kovas­ti kyse­le­vät seu­raa­vaa kertaa.

Enä-Sepän lei­ri­kes­kuk­seen mah­tuu 21 per­het­tä (21 huo­net­ta), ilmoittautumisjärjestyksessä.

MITÄ MAKSAA

Aikui­nen: 136€

Yläkoululainen/lukiolainen/opiskelija: 120 €

Ala­kou­lu­lai­nen: 110€

4-6 v. lap­si: 60€

Alle 4-vuo­ti­aat ilmaiseksi

Hin­ta sisäl­tää täy­si­hoi­don vii­kon­lo­pun aika­na ja yöpy­mi­sen omin lii­na­vaat­tein ja pyyhkein.

Täysihoito sisältää:

Pe 26.8.

klo 17–18 päivällinen

klo 20.30–21.30 iltapala

La 27.8. 

klo 8-9 aamiainen

klo 12–13 lounas

klo 14.30–15 päiväkahvi

klo 17–18 päivällinen

klo 20.30–21.30 iltapala

Su 28.8.

klo 8-9 aamiainen

klo 12–13 lounas

klo 14.30–15 päiväkahvi

Päivävierailu perhetapaamisessa la 27.8.:

Enä-Sepän lei­ri­kes­kuk­ses­sä jär­jes­tet­tä­vään per­he­ta­paa­mi­seen on mah­dol­lis­ta ilmoit­tau­tua päi­vä­kä­vi­jäk­si. Vie­rai­luai­ka on la 27.8. klo 12-17. 

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoit­tau­du täl­lä lomak­keel­la. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Päi­vä­vie­rai­lu on mak­su­ton ja se ei sisäl­lä lei­ri­kes­kuk­sen tar­joa­mia ruo­kai­lu­ja tai kah­vi­tar­joi­lua Enä-Sepäs­sä eikä lastenhoitoa.

VIERAILIJOIDEN RUOKAILU: Päi­vä­vie­rai­li­jat voi­vat ottaa omat eväät mukaan. Enä-Sepäs­sä on mah­dol­li­suus läm­mit­tää ruokaa. 

Lah­ja­so­lu­per­hei­den kesä­ta­paa­mi­nen Enä-Sepän lei­ri­kes­kuk­ses­sa toteu­te­taan yhteis­työs­sä Hel­mi­nau­ha-hank­keen kans­sa. Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät eivät ole muka­na kesätapaamisessa.

Lisätiedot

Annii­na Val­ko­nen, Hel­mi­nau­ha-hank­keen hankesuunnittelija

anniina@simpukka.info/ 045 78735433

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä