Lahjasolualkuisten kysymyksiä ja vastauksia

Saa­te­teks­ti ja ohjeet alkuun.

  • Lah­ja­so­lual­kuis­ten kysymyksiä.
  • Han­ke­työn­te­ki­jät etsii vas­tauk­sia, sel­vit­tää lah­ja­so­lual­kui­sil­ta jne.

Jos olet itse lah­ja­so­lual­kui­nen, voit jät­tää meil­le oman kysy­myk­se­si [LINKKI: lah­ja­so­lual­kuis­ten kysy­mys­lo­mak­keel­la]. Jul­kai­sem­me lomak­keel­le jätet­ty­jä kysy­myk­siä ja nii­den vas­tauk­sia täl­lä sivulla.

Kysymysmerkki persikanpunaisella taustalla. Alla Helminauhan logo.

K: Kysymys

V: Vastaus

Tiedonsaanti lahjasolualkuisuudesta

Pitäis­kö jakaa eri otsi­koi­den alle TIETO lahjasolualkuisista/lahjasolualkuisuudesta ja tie­don­HA­KU lahjasolutaustasta?

K: Mitä hedel­möi­tys­hoi­to­la­kiin on kir­jat­tu lahjasolualusta?

V: xxx

K: Ymmär­rys­tä sii­hen, mik­si oikeus­ti­la on ollut aikai­sem­min eri > ymmär­rys ero­tel­la, että laki kos­kee vain sen jäl­keen alkun­sa saa­nei­ta ja ymmär­tää ja käsi­tel­lä, mik­si näin on.

V: xxx

K: Miten saan lah­joit­ta­ja­ni tie­dot Luoteri-rekisteristä?

V: xxx

K: Pal­jon­ko lah­ja­so­lual­kui­sia on (arviol­ta)

V: xxx

K: Onko lah­ja­so­lual­kuis­ten ihmis­ten koke­muk­sia tut­kit­tu Suomessa?

V: Lah­ja­so­lual­kuis­ten ihmis­ten koke­muk­sia on Suo­mes­sa tut­ki­nut yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Anni Sep­po­sen gra­dus­saan [LINKKI: Gra­dun otsikko].

K: Mil­lai­sia ihmi­siä sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jat ovat, ja mitä hei­dän motii­veis­taan tiedetään?

V: Suo­mes­sa motii­vi lah­joit­taa sukuso­lu­ja, on ensi­si­jai­ses­ti alt­ruis­ti­nen, eli vil­pi­tön halu aut­taa las­ta toi­vo­via. Samoin kan­sain­vä­li­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa tois­tuu lah­joit­ta­jien alt­ruis­ti­nen halua aut­taa, sen rin­nal­la myös rahal­li­nen kor­vaus moti­voi lah­joit­ta­maan sukuso­lu­ja. Suo­mes­sa sukuso­lu­jen lah­joit­ta­mi­ses­ta saa vain kulu­kor­vauk­sen. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jis­ta tie­de­tään, että he ovat muu­ten­kin val­veu­tu­nei­ta kan­sa­lai­sia, esi­mer­kik­si he osal­lis­tu­vat vapaa­eh­tois­työ­hön ja luo­vut­ta­vat ver­ta. Osal­la heis­tä on oma lap­set­to­muu­den koke­mus, joka on lisän­nyt ymmär­rys­tä tai hei­dän lähi­pii­ris­sä on koet­tu taha­ton­ta lapsettomuutta.

K: Mitä luo­tet­ta­via taho­ja on, mis­sä DNA-tes­te­jä voi teet­tää ja miten val­mis­tau­tua mah­dol­lis­ten tulos­ten tietoon.

V: xxx

K: Kun nykyi­sin voi teh­dä MyHe­ri­ta­ge -tes­tin niin pitäi­si­kö se teh­dä jo lap­sel­ta vai tukea lap­sen pää­tös­tä teh­dä se aikuisena?

V: xxx 

Ihmissuhteet

K: Miten suh­tau­dut van­hem­muus­ni­mik­kei­siin ja sii­hen, että jot­kut ihmi­set (ken­ties tahat­to­mas­ti) puhu­vat bio­lo­gi­ses­ta isästä/äidistä kun tar­koi­te­taan sukuso­lun luo­vut­ta­jaa. Mitä ter­miä pre­fe­roit itse?

V: xxx

K: Ulko­mai­sis­sa ryh­mis­sä aje­taan vah­vas­ti lah­ja­so­lu­las­ten oikeut­ta tun­tea geneet­ti­set suku­lai­sen­sa syn­ty­mäs­tä läh­tien, että heil­lä oli­si mah­dol­li­suus luo­da ihmis­suh­tei­ta sekä geneet­ti­seen van­hem­paan­sa ja tämän sukuun että puo­li­si­sa­ruk­siin­sa jo heti alku­met­reil­tä läh­tien. Mitä aja­tuk­sia tämä herättää?

V: xxx

Lahjasolualkuisen identiteetti

K: Min­kä ikäi­se­nä (suu­rin­piir­tein) muut lah­ja­so­lual­kui­set ovat kiin­nos­tu­neet omas­ta lah­ja­so­lu­taus­tas­taan? Tai haluai­si kuulla/tietää lah­joit­ta­jas­ta enemmän?

V: xxx 

K: Mil­lai­sia reak­tioi­ta on tul­lut esiin tie­don saa­tua? (Onko lah­ja­so­lu­taus­ta aiheut­ta­nut sinul­le stres­siä tai kriisiä?)

V: xxx

K: Onko ihmi­set olleet val­mii­na läh­teä sel­vit­tä­mään lah­joit­ta­jaan­sa esim ulko­mail­le / tai tapaamaan?

V: xxx

Lisää otsikkotekstisi tähän

Yhteiskunnalliset aiheet

K: Mikä on kir­kon kan­ta lahjasoluhoitoihin?

V: xxx

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä