Tie­do­te 9.12.2021

Sim­puk­ka ry:n Hel­mi­nau­ha-han­ke on saa­mas­sa jat­ko­ra­hoi­tuk­sen vuo­sil­le 2022–2024. Vuon­na 2019 alka­nut han­ke tukee lah­ja­so­lu­jen avul­la lap­sen saa­nei­ta per­hei­tä. Han­ke tar­jo­aa tie­toa ja tukea lap­sen alku­pe­rään liit­ty­vien kysy­mys­ten käsit­te­lyyn sekä val­miuk­sia puhua las­ten kans­sa lahjasolutaustasta.

Hel­mi­nau­ha-han­ke pal­ve­lee lah­ja­so­lu­per­hei­den lisäk­si per­hei­den lähei­siä, ammat­ti­lai­sia, sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia ja lah­ja­so­lu­hoi­to­ja suunnittelevia.

Hank­keen jat­ko­kau­del­la kes­ki­ty­tään lah­ja­so­lu­per­hei­den ja lah­ja­so­lu­jen avul­la syn­ty­nei­den ihmis­ten hyvin­voin­nin vah­vis­ta­mi­seen ver­tais­tuel­la, kou­lut­ta­mal­la ja viestinnällä.

Hank­keen tie­to­pank­kia tul­laan laa­jen­ta­maan ja jat­kos­sa se sisäl­tää tut­kit­tua ja koke­mus­tie­toa myös lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le hen­ki­löil­le. Han­ke tulee jat­kos­sa­kin tar­joa­maan per­he­val­men­nus­ta taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­nei­den lah­ja­so­lu­las­ten van­hem­mil­le sekä itsel­li­sil­le nai­sil­le ja sateenkaariperheille.

Hel­mi­nau­ha-hank­keen avul­la vah­vis­tu­vat lah­ja­so­lu­per­hei­tä koh­taa­vien ammat­ti­lais­ten val­miu­det tukea per­hei­tä ja tun­nis­taa lah­ja­so­lu­per­hei­den erityisyys.

Hank­kees­sa työs­ken­te­lee jat­kos­sa­kin kak­si työntekijää.