Lahjasoluperheiden HopLop-tapahtuma 27.4.2024, Tampere & Helsinki

Kan­sain­vä­li­sen lah­ja­so­lu­tie­toi­suus­päi­vän (Donor Concep­tion Awa­re­ness Day) kun­niak­si Hel­mi­nau­ha-han­ke jär­jes­tää lah­ja­so­lu­per­heil­le HopLop-tapah­tu­man Tam­pe­reel­la ja Hel­sin­gis­sä lau­an­tai­na 27.4.2024.

Huom! Tam­pe­reen tapah­tu­ma on täyn­nä. Tam­pe­reel­la tapah­tu­ma on la 27.4. klo 10.30-14.30 Lin­nain­maan HopLo­pis­sa (Kor­pi­ko­din­ka­tu 3, 33580 Tampere). 

Huom! Hel­sin­gin tapah­tu­ma on täyn­nä. Hel­sin­gis­sä tapah­tu­ma on la 27.4. klo 14-18 Kaup­pa­kes­kus Triplas­sa (Kaup­pa­kes­kus Tripla, DOWN UNDER, Fre­di­kan­te­ras­si 1, 00520 Helsinki).

Kaik­ki osal­lis­tu­jat kokoon­tu­vat vapaa­eh­tois­ten ver­tais­per­hei­den joh­dol­la aluk­si HopLo­pin ns. synt­tä­ri­huo­nee­seen pie­neen esit­täy­ty­mis­het­keen. Samal­la tar­jol­la on pien­tä napos­te­lu­ruo­kaa. Leik­ki­mään pää­see esit­täy­ty­mis­ten ja väli­pa­lan jälkeen.

Tapah­tu­maan voi osal­lis­tua vain ter­vee­nä. Mukaan mah­tuu HopLo­pin synt­tä­ri­huo­neen koos­ta joh­tuen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä 20 las­ta van­hem­pi­neen. Ilmoi­tat­han meil­le välit­tö­mäs­ti osoit­tee­seen laura@simpukka.info, jos jou­dut peru­maan osallistumisesi!

Perim­me osal­lis­tu­vil­ta 2–15-vuotiailta lap­si­koh­tai­ses­ti 10 € oma­vas­tuu­mak­sun, joka sisäl­tää leik­kia­jan ja napos­te­lue­väät. Oma­vas­tuu­mak­sua ei palau­te­ta osal­lis­tu­mi­sen peruuntuessa.

Mak­su tapah­tuu Sim­pu­kan verk­ko­kau­pas­sa osta­mal­la tuot­teen “HopLop oma­vas­tuu­mak­su Tampere/Helsinki”. Osta verk­ko­kau­pas­sa yhtä mon­ta tuo­tet­ta kuin ilmoi­tat lomak­keel­la 2–15-vuotiaita lap­sia. Yli 16-vuo­ti­aat ja 0–1-vuotiaat seik­kai­le­vat ja syö­vät ilmoi­tet­tu­jen 2–15-vuotiaiden muka­na maksutta.

Selai­me­si uudel­lee­noh­jaa sinut auto­maat­ti­ses­ti Sim­pu­kan verk­ko­kaup­paan sen jäl­keen, kun olet lähet­tä­nyt ilmoittautumislomakkeen.

Kat­sot­han huo­lel­li­ses­ti, että ilmoit­tau­dut oikean paik­ka­kun­nan tapahtumaan! 🙂

TAMPERE: TÄYNNÄ

HELSINKI: TÄYNNÄ

Lisä­tie­dot: Han­ke­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Hir­vo­nen, laura@simpukka.info

Yleiskuva Hoplop-puiston kiipeilytelineistä. Päällä teksti: Lahjasoluperheiden HopLop-päivä la 27.4.2024 Tampere&Helsinki. Alla Helminauhan logo.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä