Lahjasoluperheiden viikonloppuleiri Hauholla 6.-8.9.2024

Ter­ve­tu­loa lah­ja­so­lu­per­hei­den viikonloppuleirille!

Lei­ri jär­jes­te­tään 6.-8.9.2024 Hau­hon loma­kes­kuk­sel­la. Yhteis­työs­sä Hel­mi­nau­ha-han­ke ja Las­ten kesä ry. Lei­ri on suun­nat­tu lap­si­per­heil­le, jois­sa on vähin­tään yksi lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut lapsi.

Lei­rin hin­ta:
Aikui­set ja yli 4-vuo­ti­aat lap­set 85 euroa/hlö
Alle 4-vuo­ti­aat lap­set 50 euroa/hlö
Alle 1-vuo­ti­aat lap­set 0 euroa/hlö

Hin­ta sisäl­tää koko vii­kon­lo­pun ohjel­man, ruu­at ja majoi­tuk­sen. Hel­mi­nau­ha-han­ke tukee jokai­sen osal­lis­tu­jan osal­lis­tu­mis­mak­sua. (Hin­nat ilman alen­nus­ta oli­si­vat 115 euroa yli 4-vuo­tiail­ta ja 57,50 euroa 1-4-vuo­tiail­ta lapsilta.)

Kesäisiä koivunlehtiä ja teksti: Lahjasoluperheiden viikonloppuleiri Hauholla 6.-8.9.2024. Alla Helminauha-hankkeen ja Lasten kesä ry:n logot.

Ohjel­ma:

Lei­rin ohjel­mas­sa on hyvää ruo­kaa, sau­no­mis­ta, muka­vaa yhdes­sä­oloa sekä tilai­suuk­sia Hel­mi­nau­han vapaa­eh­tois­ten ohjaa­mal­le aikuis­ten ver­tais­kes­kus­te­lul­le. Yli 3-vuo­tiail­le on aikuis­ten omien ohjel­mien aikaan tar­jol­la Las­ten kesä ry:n ohjaa­jien jär­jes­tä­mää ohjel­maa. Eril­lis­tä las­ten­hoi­toa ei ole. Lei­ri sovel­tuu sik­si par­hai­ten per­heil­le, jois­sa on yli 3-vuo­tiai­ta lapsia.

Saa­pu­mi­nen:

Hau­hon loma­kes­kuk­sel­le voi saa­pua omal­la kyy­dil­lä tai Las­ten kesän jär­jes­tä­mäl­lä mak­sut­to­mal­la yhteis­kyy­dil­lä, joka läh­tee Hämeen­lin­nan rau­ta­tie­a­se­mal­ta. Yhteis­kyy­din tar­pees­ta ilmoi­te­taan ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen:

Mukaan mah­tuu 20 per­het­tä ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­sai­ka jat­kuu 2.6. asti tai kun­nes lei­ri on täyn­nä. Lei­ri­kir­je lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neil­le noin kuu­kaut­ta ennen lei­riä. Lei­rin las­kut­taa Las­ten kesä ry ennen leiriä.

Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa lei­ril­le viet­tä­mään muka­vaa yhteis­tä aikaa mui­den ver­tais­per­hei­den kanssa!

Lisä­tie­dot:

Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Hir­vo­nen, laura.hirvonen@simpukka.info / 045 7873 5433.

Palautteita syksyn 2023 leiriltä: Mieleenpainuvinta oli keskustelut ja vertaisten tapaaminen. Parasta oli lasten ilo ja innostus, sekä Lasten kesän ammattitaitoiset ohjaajat. Ruoka oli hyvää. Sauna ja järvi olivat fantastiset.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä