Lahjasoluperheille tukea tarjoavan Helminauhan rahoitus päättyy vaikka luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hedelmöityshoitojen määrät kasvoivat

TIEDOTE, jul­kais­tu 23.5.2024

Tuo­reen hedel­möi­tys­hoi­to­ti­las­ton (THL) mukaan luo­vu­te­tuil­la sukuso­luil­la toteu­tet­tu­jen hoi­to­jen mää­rät kas­voi­vat tois­ta vuot­ta. Kehys­rii­hen leik­kaus­ten vuok­si lah­ja­so­lu­hoi­doil­la lap­sen saa­neil­le per­heil­le tie­toa ja tukea tar­joa­van Hel­mi­nau­ha-hank­keen toi­min­ta jou­du­taan lopettamaan. 

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­pu­kan alla toi­mi­va Hel­mi­nau­ha-han­ke on tar­jon­nut vuo­des­ta 2019 läh­tien tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la las­ta toi­vo­vil­le ja lah­ja­so­lu­per­heil­le. Kehys­rii­hen leik­kaus­ten vuok­si per­hei­den hyvin­voin­tia tuke­va toi­min­ta jou­du­taan lopet­ta­maan vuo­den 2025 aikana. 

Kehys­rii­hes­sä pää­tet­ty­jen sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­töi­hin koh­dis­tu­vien leik­kaus­ten vuok­si Hel­mi­nau­ha-hank­kees­sa kehi­te­tyl­le toi­min­nal­le ei ole mah­dol­lis­ta hakea pysy­vää rahoitusta. 

– Toi­min­ta on ollut monin tavoin vai­kut­ta­vaa ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja tuot­ta­nut hyvin­voin­ti­hyö­ty­jä niin lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vil­le, lah­ja­so­lu­hoi­doil­la lap­si­per­heel­lis­ty­neil­le kuin lah­ja­so­lu­hoi­doil­la alkun­sa saa­neil­le hen­ki­löil­le. Olem­me hyvin surul­li­sia sii­tä, että lah­ja­so­lu­per­heil­le kehit­tä­mäm­me laa­ja toi­min­ta, ver­tais­tu­ki ja tie­to­pank­ki jou­du­taan kehys­rii­hen leik­kaus­ten vuok­si aja­maan alas. Mikään jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­ja ei tuo­ta näi­tä pal­ve­lui­ta, ja moni lah­ja­so­lu­per­he jää vail­le per­hei­den hyvin­voin­tia tuke­vaa tie­toa ja toi­min­taa, tote­aa Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la

 

Kasvava joukko lahjasoluperheitä on saanut tukea Helminauhasta

Hel­mi­nau­han saa­man palaut­teen mukaan lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vat ovat saa­neet Hel­mi­nau­has­ta tukea pää­tök­sel­leen läh­teä hoitoprosessiin. 

– Lah­ja­so­lu­hoi­doil­la lap­si­per­heel­lis­ty­neet van­hem­mat ovat saa­neet tie­toa sii­tä, miten lap­sel­le puhu­taan hänen lah­ja­so­lu­taus­tas­taan. Van­hem­mat ovat koke­neet saa­nee­na vah­vuut­ta van­hem­muu­teen ja val­miuk­sia puhua lap­sel­le lah­ja­so­lu­taus­tas­ta. Tämä on ollut hyvin mer­ki­tyk­sel­li­se­nä koko per­heen hyvinvoinnille. 

Hank­keen toi­min­nan aika­na yli 300 van­hem­paa on osal­lis­tu­nut per­he­val­men­nuk­siin ja tilai­suuk­siin, jois­sa heil­le on tar­jot­tu tie­toa lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen tee­mois­ta. Ver­tai­suu­den koke­mus­ta vah­vis­ta­vil­la per­he­lei­reil­lä toi­si­aan on koh­dan­nut yli 300 lah­ja­so­lu­per­heen van­hem­paa ja las­ta. Ver­tais­ten eri­lai­siin tapaa­mi­siin on osal­lis­tu­nut tuhat lah­ja­so­lu­hoi­doil­la las­ta toi­vo­vaa tai lap­sen saa­nut­ta. Han­ke on kou­lut­ta­nut sato­ja ammat­ti­lai­sia, jot­ka koh­taa­vat työs­sään lahjasoluperheitä. 

Lahjasoluhoidoilla lapsiperheellistyminen on erityinen tapa muodostaa lapsiperhe

Kos­ka lah­ja­so­lu­per­heis­sä osa tai kaik­ki lap­sen gee­neis­tä tulee sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­ta, on lah­ja­so­lu­taus­ta osa lap­sen tari­naa koko hänen elä­män­sä ajan. Lah­ja­so­lu­hoi­doil­la alkun­sa saa­neel­la lap­sel­la on oikeus kas­vaa tie­toon taus­tas­taan koko elä­män­sä ajan, ja van­hem­mat tar­vit­se­vat lap­sel­le puhu­mi­seen tie­toa ja tukea. Hel­mi­nau­ha-han­ke on ainut toi­mi­ja Suo­mes­sa, joka on tar­jon­nut per­heil­le tähän tukea. 

– Tie­de­tään, että ne lah­ja­so­lu­taus­tai­set, jot­ka ovat saa­neet tie­don omas­ta taus­tas­taan vas­ta myö­hem­mäl­lä iäl­lä, ovat koke­neet tie­don salaa­mi­sen hyvin louk­kaa­va­na. Se, että on saa­nut alkun­sa lah­ja­so­lu­hoi­doil­la ei ole han­ka­la asia, vaan se, että tie­don ovat salan­neet omat van­hem­mat, joi­hin lap­sen tuli­si saa­da eni­ten luot­taa. Van­hem­mat kai­paa­vat tie­toa lap­sel­le puhu­mi­seen. Nyt nämä hank­kees­sa kehi­te­tyt van­hem­mil­le tie­toa tuot­ta­vat per­he­val­men­nuk­set jou­du­taan lopet­ta­maan, ker­too Huh­ta­la surullisena. 

Julkisen sektorin osuus lahjasoluhoidoista kasvanut 

Syn­ty­vyys on Suo­mes­sa ennä­tyk­sel­li­sen alhaal­la, mut­ta lah­joi­te­tuil­la sukuso­luil­la toteu­tet­ta­vien hoi­to­jen mää­rät ovat edel­leen kas­va­neet. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen osuus kai­kis­ta hedel­möi­tys­hoi­dois­ta on vuo­den 2023 ennak­ko­tie­to­jen mukaan 24 %. 

Vuon­na 2022 syn­tyi 2567 hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la alkun­sa saa­nut­ta las­ta. Kai­kis­ta sinä vuon­na syn­ty­neis­tä lap­sis­ta syn­tyi hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la 5,9 %. Lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la sai alkun­sa 718 las­ta, mikä on lähes kol­man­nes kai­kis­ta hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la alkun­sa saaneista. 

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja alet­tiin tar­jo­ta jul­ki­sel­la sek­to­ril­la vuon­na 2019 nais-mies­pa­reil­le, itsel­li­sil­le nai­sil­le ja sateen­kaa­ri­pa­reil­le. Nyky­ään yhä suu­rem­pi osa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta toteu­te­taan jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Ennak­ko­tie­to­jen mukaan vuo­den 2023 osuus oli 37 %, kun vas­taa­va luku vuon­na 2022 oli 32 %. Jul­ki­sen sek­to­rin osuus kai­kis­ta lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta oli­kin vuon­na 2023 enem­män kuin kos­kaan aiem­min. Tie­dot sel­viä­vät Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) 22.5.2024 jul­kai­se­mis­ta hedelmöityshoitotilastoista. 

– Kas­va­va jouk­ko lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la las­ta toi­vo­via on saa­nut hoi­to­jen avul­la lap­sen. Hel­mi­nau­ha-hank­keen tar­joa­ma tie­to ja tuki on vah­vis­ta­nut monel­le hoi­to­ja poh­ti­val­le, että tämä on itsel­le mah­dol­li­nen tapa muo­dos­taa lap­si­per­he. On tär­ke­ää, että niin las­ta toi­vo­vat kuin lap­sen saa­neet lah­ja­so­lu­per­heet saa­vat tie­toa ja tukea tähän eri­tyi­seen lap­si­per­heel­lis­ty­mi­sen tapaan ja sii­hen, miten lap­sel­le puhu­taan hänen taus­tas­taan, Huh­ta­la sanoo.

Läh­de: THL, Hedel­möi­tys­hoi­to­ti­las­to 2022–2023

Lah­ja­so­lu­hoi­dot 

  • Hedel­möi­tys­hoi­to­ja, jois­sa käy­te­tään lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja, joi­ta voi­vat olla siit­tiöt, muna­so­lut tai alkio. 

  • Tar­jo­taan yksi­tyi­sil­lä ja jul­ki­sil­la hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­koil­la nais-mies­pa­reil­le, itsel­li­sil­le nai­sil­le ja sateenkaariperheille.

  • Sää­del­lään hedel­möi­tys­hoi­to­lail­la, joka takaa lap­sen oikeu­den saa­da täy­si-ikäi­se­nä tie­tää sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jan henkilöllisyyden. 

  • Hoi­to­pro­ses­siin kuu­luu lah­ja­so­lu­neu­von­ta. Hoi­dot suun­ni­tel­laan aina yksilöllisesti. 

 

Lisä­tie­dot:

Jen­ni Huh­ta­la, han­ke­vas­taa­va, Helminauha-hanke

jenni@simpukka.info

040 5323010

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä