Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta sateenkaariperheille 26.6.2024 klo 17.30-19.30

Ter­ve­tu­loa tapaa­maan lap­sen saa­nei­ta sateen­kaa­ri­per­heen van­hem­pia Hel­mi­nau­ha-hank­keen jär­jes­tä­mään Helminauha-tapaamiseen!

Ajan­koh­ta: ke 26.6. klo 17.30-19.30

Paik­ka: Sateen­kaa­ri­per­heet ry:n uusi toi­mis­to, Haa­pa­nie­men­ka­tu 7-9 C, 2. krs, 00530 Hel­sin­ki (Meri­ha­ka).

Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­ses­sa tar­jo­taan tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen tee­mois­ta. Lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­neet sateen­kaa­ri­per­heet saa­vat työ­ka­lu­ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen eri ikä­vai­heis­sa. Tilai­suu­den ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set ja tilai­suu­des­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ver­tais­ten kesken.

Tilai­suus on mak­su­ton, ja mukaan mah­tuu 15 aikuis­ta ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Täs­sä tapaa­mi­ses­sa ollaan vain aikuis­ten kes­ken, syli­vau­vat voi­vat tul­la mukaan.

Ilmoit­tau­dun mukaan alla ole­val­la lomakkeella

Ilmoittautumislomake lahjasolutaustasta lapselle puhumisen ilta 26.6.2024.

Nou­da­tam­me tapaa­mi­ses­sa Hel­mi­nau­han ja Sateen­kaa­ri­per­hei­den tur­val­li­sem­man tilan käy­tän­tei­tä, ja tapaa­mi­nen on luot­ta­muk­sel­li­nen. Tilois­sa on estee­tön sisään­käyn­ti ja WC. Opas- ja avus­ta­ja­koi­rat ovat tervetulleita.

Hel­mi­nau­ha on Sim­puk­ka ry:n alai­nen han­ke. Tapaa­mi­ses­sa yhteis­työs­sä Sateen­kaa­ri­per­heet ry.

Lisä­tie­to­ja:

Lau­ra Hirvonen

Han­ke­suun­nit­te­li­ja, Helminauha-hanke

laura@simpukka.info / 045 7873 5433

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä