Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen illat keväällä 2024

Hel­mi­nau­ha-han­ke jär­jes­tää kevääl­lä 2024 etä­nä Zoo­mis­sa kol­me Hel­mi­nau­ha-tapaa­mis­ta eli lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen iltaa, jois­sa osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­sen teemoihin.

Kaik­kien kol­men illan sisäl­löt ovat ident­ti­set, joten osal­lis­tu­jat voi­vat vali­ta niis­tä yhden, omaan kalen­te­riin par­hai­ten sopi­van. Näi­hin tapaa­mi­siin ovat ter­ve­tul­lei­ta osal­lis­tu­maan kaik­ki lah­ja­so­luil­la las­ta toi­vo­vat ja lap­sen saa­neet hen­ki­löt per­he­muo­dos­ta riippumatta.

Tapaa­mis­ten ajankohdat:

  • kes­ki­viik­ko­na 17.1.2024 klo 17-19
  • tiis­tai­na 19.3.2024 klo 17-19
  • tors­tai­na 23.5.2024 klo 17-19

Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­sis­sa tar­jo­taan tie­toa ja työ­ka­lu­ja lah­ja­so­lu­taus­tas­ta lap­sel­le puhu­mi­seen eri ikä­vai­heis­sa ja osal­lis­tu­jat pää­se­vät kes­kus­te­le­maan ver­tais­ten kes­ken. Tapaa­mi­set ovat pie­ni tii­vis­tel­mä Hel­mi­nau­ha-hank­keen laa­jem­mis­ta per­he­val­men­nuk­sis­ta, joi­ta han­ke tar­jo­aa mak­sut­ta lah­ja­so­luil­la itsel­li­ses­ti, sateen­kaa­ri­per­hee­nä tai nais-mies­pa­ri­na lap­sia saa­neil­le perheille.

Tapaa­mi­set ohjaa­vat Hel­mi­nau­ha-hank­keen työn­te­ki­jät Jen­ni Huh­ta­la ja Lau­ra Hirvonen. 

Tapaa­mi­set ovat mak­sut­to­mia, mut­ta nii­hin tulee ilmoit­tau­tua etu­kä­teen. Mukaan mah­tuu 15 aikuis­ta ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tapaa­mi­set ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, ja kaik­ki osal­lis­tu­jat pitä­vät kame­ran pääl­lä koko tapaa­mi­sen ajan. Nou­da­tam­me tapaa­mi­sis­sa Hel­mi­nau­han tur­val­li­sem­man tilan käy­tän­tei­tä

Lisä­tie­dot: Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Hir­vo­nen, (laura@simpukka.info / p. 045 7873 5433)

Teksti: Helminauha-tapaaminen, Lahjasolutaustasta lapselle puhumisen illat Zoomissa keväällä 2024. Alla Helminauha-hankkeen logo ja taustalla lähikuva sinivuokosta.
ILMOITTAUTUMISLOMAKKKEET

Kat­sot­han huo­lel­la, että ilmoit­tau­dut oikeal­la, itsel­le­si sopi­van päi­vän lomak­keel­la! 🙂 Kiitos!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­seen kes­ki­viik­ko­na 17.1.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­seen tiis­tai­na 19.3.2024

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Hel­mi­nau­ha-tapaa­mi­seen tors­tai­na 23.5.2024

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä