Tiedote: Lahjasukusoluilla alkunsa saaneilla henkilöillä on oikeus tietää taustansa

Neljä istuvaa henkilöä jotka pitävät kasvojensa edessä tähden ja puhekuplan muotoisia kartonkeja.

Suo­mes­sa elää arviol­ta 10 000 lah­ja­su­kuso­luil­la alkun­sa saa­nut­ta hen­ki­löä. Vuo­sit­tain lah­ja­so­luil­la syn­tyy yli 500 las­ta, ja mää­rän arvioi­daan kas­va­van. Lah­ja­su­kuso­luil­la alkun­sa saa­neil­la lap­sil­la, nuo­ril­la ja aikui­sil­la on oikeus kas­vaa tie­toon lah­ja­so­lu­taus­tas­taan koko elä­män­sä ajan.

 

Tieto taustasta tukee ehyen identiteetin muodostumista

Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­neil­la hen­ki­löil­lä on oikeus tie­tää taus­tan­sa. Ennen hedel­möi­tys­hoi­to­la­kia lah­ja­so­luil­la lap­sen saa­nei­ta van­hem­pia ei ole riit­tä­väs­ti ohjat­tu puhu­maan aihees­ta lap­sel­le. Moni tuol­loin lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut hen­ki­lö on saa­nut tie­tää lah­ja­so­lu­taus­tas­taan vas­ta tei­ni-ikäi­se­nä tai aikuisena.

Nyky­ään ymmär­re­tään, että lah­ja­su­kuso­luil­la alkun­sa saa­neil­la lap­sil­la on oikeus kas­vaa tie­toon taus­tas­taan koko elä­män­sä ajan. Vuon­na 2007 sää­det­tyyn hedel­möi­tys­hoi­to­la­kiin on kir­jat­tu lap­sen oikeus saa­da täy­si-ikäi­se­nä tie­tää luo­vut­ta­jan henkilöllisyys.

– Lah­ja­so­lual­kui­set kai­paa­vat tie­toa taus­tas­taan, sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jien motii­veis­ta ja lah­ja­so­lu­hoi­to­jen käy­tän­teis­tä. He koke­vat, että tie­to omas­ta taus­tas­ta ja geneet­ti­sis­tä juu­ris­ta kuu­luu heil­le, ja heil­lä on oikeus kas­vaa tie­toon taus­tas­taan koko elä­män­sä ajan. Usei­den toi­vee­na on myös saa­da ver­tais­koh­taa­mi­sia mui­den lah­ja­so­lual­kuis­ten kes­ken, sanoo Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la.

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­jen avul­la las­ta toi­vo­vil­le, lap­sen saa­neil­le ja lah­ja­so­lual­kui­sil­le hen­ki­löil­le. Uute­na toi­min­ta­na huo­mioi­daan lah­ja­su­kuso­luil­la alkun­sa saa­neet hen­ki­löt. Heil­le tar­jo­taan tie­toa ja tukea oman taus­tan käsit­te­lyyn. Toi­min­taa kehi­te­tään par­hail­laan yhdes­sä lah­ja­so­lual­kui­sis­ta koos­tu­van kehit­tä­jä­tii­min kans­sa. Han­ke toi­mii Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka ry:n alla.

Verkkoluento lahjasolualkuisten ajatuksista taustastaan

Hel­mi­nau­ha-han­ke jär­jes­tää 29.9.2022 verk­ko­luen­non Lah­ja­so­lual­kuis­ten aja­tuk­sia omas­ta taus­tas­taan. Luen­nol­la tar­jo­taan tut­ki­mus- ja koke­mus­tie­toa lah­ja­so­lual­kuis­ten aja­tuk­sis­ta omas­ta taustastaan.

YTM Anni Sep­po­nen ker­too pro gra­du -tut­kiel­mas­taan, jos­sa hän tar­kas­te­li nel­jän lah­ja­so­lual­kui­sen koke­muk­sia. Haas­ta­tel­lut oli­vat saa­neet sel­vil­le taus­tan­sa vas­ta tei­ni-ikäi­se­nä tai aikui­se­na. He koki­vat häm­men­nyk­ses­tä huo­li­mat­ta kii­tol­li­suut­ta sii­tä, että sai­vat tie­tää taus­tas­taan. Uusi ja mer­kit­tä­vä tie­to omas­ta taus­tas­ta pakot­ti hei­dät käsit­te­le­mään per­he­suh­tei­ta uudelleen.

Lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nut Juuso ker­too omis­ta koke­muk­sis­taan ja sii­tä, mik­si hän kokee tie­don lah­ja­so­lu­taus­tas­ta kuu­lu­van hänel­le. Hän kuvai­lee, että lah­ja­so­lu­taus­ta on hänen super­voi­man­sa. Hän kokee saa­neen­sa sii­tä pal­jon posi­tii­vi­sia asioi­ta elä­mään­sä, vaik­ka tei­ni-ikäi­se­nä tie­don saa­mi­nen tun­tui­kin hämmentävältä.

Kai­kil­le avoi­mel­le verk­ko­luen­nol­le pää­see mukaan Hel­mi­nau­han verk­ko­si­vu­jen kautta.

Lahjasoluhoidot

  • Vuo­sit­tain Suo­mes­sa syn­tyy yli 500 las­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la, mikä on 1 pro­sent­ti kai­kis­ta syn­ty­vis­tä lapsista.
  • Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja toteu­te­taan yksi­tyi­sil­lä ja jul­ki­sil­la hedel­möi­tys­hoi­to­ja tar­joa­vil­la kli­ni­koil­la. Hoi­to­ja saa­vat itsel­li­ses­ti, satee­kaa­ri­per­hee­nä ja nais-mies­pa­rin per­hee­nä las­ta toivovat.
  • Vuon­na 2007 ase­tet­tuun hedel­möi­tys­hoi­to­la­kiin on kir­jat­tu lap­sen oikeus tie­toon taus­tas­taan. Lap­sel­la on 18 täy­tet­ty­ään mah­dol­li­suus sel­vit­tää sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jan henkilöllisyys.
  • Ensim­mäi­set hedel­möi­tys­hoi­to­lain aika­na lah­ja­su­kuso­luil­la syn­ty­neet lap­set tule­vat täy­si-ikäi­sik­si vuon­na 2026.

Lisätiedot Helminauha.info.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä