Lapsettomien lauantai on tänä vuonna Helmen päivänä 7.5.

Lap­set­to­mien lau­an­tai on vuo­sit­tain päi­vä ennen äitien­päi­vää. Päi­vä muis­tut­taa, että kai­kis­ta ei toi­veis­taan huo­li­mat­ta tule äite­jä tai isiä, ja että joi­den­kin mat­ka van­hem­mak­si on pit­kä ja kipeä. Taha­ton lap­set­to­muus kos­ket­taa Suo­mes­sa noin joka viidettä.
 
Hel­men päi­vän tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä tie­tout­ta lah­ja­so­lu­per­heis­tä. Hel­mi­nau­ha koos­tuu moni­muo­toi­sis­ta per­heis­tä ja lah­ja­so­lu­taus­tai­sis­ta hen­ki­löis­tä, jois­ta jokai­nen on oman­lai­nen ja eri­tyi­nen helmi.
 
Hel­mi­nau­ha­per­heet ovat ihan taval­li­sia lap­si­per­hei­tä, jois­sa per­heel­lis­ty­mis­pol­ku on ollut erityinen.Lahjasoluhoidoilla voi­vat lap­si­per­heel­lis­tyä nais-mies­pa­rit, sateen­kaa­ri­per­heet ja itsel­li­set nai­set. Lah­ja­so­lu­per­heil­le yhteis­tä on, se että hoi­toi­hin on läh­det­ty har­ki­tus­ti, lap­si on hyvin toi­vot­tu ja puo­let tai kaik­ki lap­sen gee­neis­tä tule­vat sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jal­ta. Suu­rim­mal­la osal­la heis­tä on taus­tal­laan tahat­to­man lap­set­to­muu­den kokemus.
 
Suo­mes­sa elää yli 10 000 lah­ja­so­lu­taus­tais­ta las­ta, nuor­ta ja aikuis­ta ja vuo­sit­tain syn­tyy 500 las­ta lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la. Lah­ja­so­lu­taus­tai­sia hen­ki­löi­tä yhdis­tää se, että puo­let tai kaik­ki lap­sen gee­neis­tä tule­vat sukuso­lu­jen lahjoittajalta.
 
 
Simpukka jonka sisällä on helm,i, Helminauiha-hankkeen logo.

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa ver­tais­toi­min­taa, per­he­val­men­nuk­sia ja tie­toa lah­ja­so­lu­per­heil­le. Hel­mi­nau­ha myös tuot­taa tie­toa ja tukea lah­ja­so­lu­taus­tai­sil­le hen­ki­löil­le ainoa­na toi­mi­ja­na Suomessa.

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä