Lapsettomien Simpukka-viikko 6.-12.5.2024. Teema tahattomasti lapsettomana Suomessa. Simpukan ja Helminauha-hankkeen logot. Piirrettyjä simpukoita.

Lapsettomien Simpukka-viikko 6.–12.5.2024: teemana tahattomasti lapsettomana Suomessa

Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­pu­kan vuo­den tär­kein kam­pan­ja­viik­ko jär­jes­te­tään taas tou­ko­kuus­sa. Tahat­to­man lap­set­to­muu­den tee­ma­viik­ko Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-viik­ko 6.–12.5. muis­tut­taa, että van­hem­muus ei ole itsestäänselvyys. 

Tee­ma­vii­kon tar­koi­tuk­se­na on tuo­da taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta esil­le ilmiö­nä ja koke­muk­se­na. Taha­ton lap­set­to­muus on yleis­tä: Suo­mes­sa yksi vii­des­tä hedel­mäl­li­ses­sä iäs­sä ole­vis­ta koh­taa tahat­to­man lap­set­to­muu­den. Kysees­sä on yksi aikui­siän suu­rim­mis­ta krii­seis­tä, joka vai­kut­taa yksi­lön kehoon, mie­leen, talou­teen, ihmis­suh­tei­siin, työ­elä­mään ja tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­miin. Koke­muk­ses­ta sel­viy­ty­mi­seen tar­vi­taan oikea-aikais­ta ja saa­vu­tet­ta­vaa tie­toa ja tukea. Eri­tyi­ses­ti ver­tais­tuen mer­ki­tys on tär­keä. Sim­puk­ka ry toi­voo, että kukaan taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­va ei jäi­si yksin.

Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-viik­koa on vie­tet­ty vuo­des­ta 2008 alkaen ja Lap­set­to­mien lau­an­tai­ta vuo­des­ta 1994 alkaen. Sim­puk­ka ry on perus­tet­tu vuon­na 1988. Vuo­den 2023 alus­sa Sim­puk­ka-vii­kon viral­li­sek­si nimek­si muu­tet­tiin Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-viik­ko, joka kuvaa suu­rel­le ylei­söl­le entis­tä parem­min vii­kon teemaa.

 

Lapsettomien Simpukka-viikko 2024

Vuo­den 2024 tee­ma­na on Tahat­to­mas­ti lap­set­to­ma­na Suo­mes­sa. Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-vii­kol­la jär­jes­te­tään muun muas­sa ver­tais­tu­ki­ta­paa­mi­sia ja verk­ko­luen­to­ja. Sim­puk­ka ry jär­jes­tää vii­kon aika­na some­kam­pan­jan, joka tuo taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta moni­puo­li­ses­ti esil­le koke­muk­se­na ja ilmiö­nä. Taha­ton lap­set­to­muus näkyy vii­kon aika­na myös median julkaisuissa. 

Kaik­ki Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-vii­kon tapah­tu­mat löy­dät tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Tie­dot päi­vit­ty­vät kalen­te­riin kevään aikana.

 

Vertaistuki Lapsettomien Simpukka-viikolla

Sim­pu­kan ver­tais­ryh­mät jär­jes­tä­vät tapaa­mi­sia Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-vii­kon aika­na. Vink­ke­jä tapaa­mis­ten jär­jes­tä­mi­seen ja lisä­tie­to­ja löy­dät Sim­pu­kan verk­ko­si­vuil­ta koh­das­ta ver­tais­tu­ki Sim­pu­kas­sa ja Sim­pu­kan tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Tie­dot päi­vit­ty­vät pian. Lisä­tie­dot ver­tais­tu­ki­koor­di­naat­to­ril­ta Jani­na Leh­ti­sel­tä janina.lehtinen(at)simpukka.info.

 

Verkkoluennot Lapsettomien Simpukka-viikolla

Kai­kil­le avoi­mil­le ja ilmai­sil­le verk­ko­luen­noil­le ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua. Verk­ko­luen­to­jen esit­te­lyt ja lin­kit tulos­sa pian sivul­le Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-viik­ko. Luen­not jär­jes­te­tään Zoomissa.

Voiko hedelmällisyyteen vaikuttaa?

Maa­nan­tai­na 6.5. kel­lo 18. Luen­noit­si­ja­na yli­lää­kä­ri, dosent­ti Han­na Savo­lai­nen-Pel­to­nen.

Lapsettomuushoidot lapsiperheellistymisen mahdollistajana

Tiis­tai­na 7.5. kel­lo 18. Luen­noit­si­ja­na nais­ten­tau­tien ja syn­ny­tys­ten eri­kois­lää­kä­ri Mari­ka Miko­la.

Edunvalvontavaltuutus lapsettoman henkilön näkökulmasta

Kes­ki­viik­ko­na 8.5. kel­lo 18. Luen­noit­si­ja­na laki­mies, yrit­tä­jä Satu Koi­vu­la.

 

Tyhjän sylin tilaisuudet

Hen­gel­li­siä Tyh­jän sylin tilai­suuk­sia, kuten mes­su­ja, har­tauk­sia ja rukous­het­kiä on jär­jes­tet­ty eri puo­lil­la Suo­mea jo yli kah­den vuo­si­kym­me­nen ajan. Seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mät Tyh­jän sylin tilai­suu­det ovat mata­lan kyn­nyk­sen hen­gel­li­siä tilai­suuk­sia, jot­ka kut­su­vat tahat­to­mas­ti lap­set­to­mia, lap­sen menet­tä­nei­tä tai muus­ta syys­tä tyh­jää syliä sure­via saa­maan loh­tua. Moni seu­ra­kun­ta jär­jes­tää tilai­suuk­sia Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-vii­kol­la. Tilai­suuk­siin osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä kirk­koon kuulumista.

Sim­puk­ka lis­taa Tyh­jän sylin tilai­suuk­sia verk­ko­si­vuil­le koh­taan Tyh­jän sylin tilai­suu­det. Lisä­tie­dot ja tilai­suuk­sien ilmoit­ta­mi­nen: ver­tais­tu­ki­koor­di­naat­to­ri Jani­na Leh­ti­nen janina.lehtinen(at)simpukka.info.

 

Tahattomasti lapsettoman ääni yhteiskunnassa - lapsettomien lauantai 30 vuotta

Lap­set­to­mien lau­an­tai täyt­tää 11.5.2024 upeat 30 vuot­ta. Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­puk­ka jär­jes­tää lau­an­tai­na 11.5.2024 kel­lo 12-14 verk­ko­ta­pah­tu­man Tahat­to­mas­ti lap­set­to­man ääni yhteis­kun­nas­sa - lap­set­to­mien lau­an­tai 30 vuot­ta. Kai­kil­le avoin verk­ko­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Zoo­mis­sa. Tapah­tu­maan ei tar­vit­se ilmoit­tau­tua. Lin­kit tulos­sa pian.

Tahat­to­mas­ti lap­set­to­man ääni yhteis­kun­nas­sa - lap­set­to­mien lau­an­tai 30 vuot­ta -verk­ko­ta­pah­tu­man ohjel­mas­sa on Sim­pu­kan his­to­ria­kat­saus, panee­li­kes­kus­te­lu ja Sim­pu­kan Hel­men julkistus.

Lap­set­to­mien lau­an­tain vuon­na 1994 ideoi­nut sil­loi­nen yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pir­re Saa­rio ker­too päi­vän syn­nys­tä tilai­suu­den alussa.

His­to­ria­kat­sauk­sen jäl­keen ääneen pää­se­vät tahat­to­man lap­set­to­muu­den koke­neet hen­ki­löt panee­li­kes­kus­te­lus­sa. Kes­kus­te­lus­sa käy­dään läpi eri­lais­ten lap­set­to­muus­ko­ke­mus­ten näky­mis­tä yhteis­kun­nas­sa sekä pane­lis­tien toi­vei­ta yhteiskunnalta.

Kevääl­lä 2024 Sim­pu­kan koh­de­ryh­mä äänes­tää Sim­pu­kan Hel­men saa­jaa. Raa­din pää­tös jul­kis­te­taan verk­ko­ta­pah­tu­man lopuk­si. Lisä­tie­dot ja äänes­tys tulos­sa helmikuussa.

 

Mediayhteydet ja kaupallinen yhteistyö

Ota yhteyt­tä medi­aan ja yhteis­töi­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa Sim­pu­kan vies­tin­nän asian­tun­ti­jaan hanna.parviainen(at)simpukka.info. Sim­puk­ka välit­tää pyyn­nös­tä taha­ton­ta lap­set­to­muut­ta koke­via koke­mus­asian­tun­ti­joi­ta sekä Sim­pu­kan asian­tun­ti­joi­ta haastateltavaksi.

Tulos­sa Lap­set­to­mien Sim­puk­ka-vii­kon media­tie­do­te huh­ti­kuun 2024 lopus­sa. Jätä halu­tes­sa­si yhteys­tie­to­si Sim­pu­kan vies­tin­tään jo nyt!

 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä