Luentotallenne: Lahjasolualkuisten kokemuksia 

Luen­nol­la Yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Anni Sep­po­nen ker­too vuon­na 2021 jul­kais­tus­ta Pro gra­du -tut­kiel­mas­taan, mis­sä hän on tar­kas­tel­lut lah­ja­so­luil­la alkun­sa saa­nei­den kokemuksia. 

Tut­kiel­maan on haas­ta­tel­tu nel­jää lah­ja­siit­tiöil­lä alkun­sa saa­nut­ta hen­ki­löä. Kukaan heis­tä ei ollut saa­nut tie­toa taus­tas­taan var­hais­lap­suu­des­sa. Tie­to lah­ja­so­lu­taus­tas­ta ja sii­tä, että he eivät jaa samaa gee­ni­pe­ri­mää isän­sä kans­sa oli tul­lut haas­ta­tel­luil­le yllätyksenä. 

Sep­po­sen tut­kiel­man ana­lyy­sis­sä on yksi­löl­lis­ten koke­mus­ten poh­jal­ta eri­tel­ty kol­me pää­tee­maa: 1) uusi tie­to, 2) tie­don puu­te sekä 3) salai­lu ja kertominen. 

“Uusi tie­to hei­dän alku­pe­räs­tään aiheut­taa moni­nai­sia tun­tei­ta, selit­tää men­nei­syyt­tä uudel­la taval­la ja muut­taa hei­dän elä­mi­ään. Uusi tie­to herät­tää myös ymmär­ryk­sen tie­don puutteesta.”

Luentotalennenteen pääset katsomaan tästä linkistä: Luentotallenne, lahjasolualkuisten kokemuksia.
Naisen kasvokuva, Helminauha-hankeen logo. Luentotallenne: lahjasolualkuisten kokemuksia, Anni Sepponen YTM

Pro gra­du tut­kiel­ma:  Sep­po­nen, Anni. 2021. ”Tän koh­dal­la on sel­la­nen ihme auk­ko, että kukaan ei tie­dä vas­tauk­sia mihin­kään.”: Lah­ja­so­lu­las­ten koke­muk­set. Tam­pe­reen yli­opis­to, Yhteis­kun­ta­tie­tei­den tiedekunta. 

Link­ki PDF-ver­sioon: ”Tän koh­dal­la on sel­la­nen ihme auk­ko, että kukaan ei tie­dä vas­tauk­sia mihin­kään.”: Lah­ja­so­lu­las­ten koke­muk­set. Sep­po­nen, Anni (2021). 

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä