Luovutetuilla sukusoluilla tehtyjen hedelmöityshoitojen määrä kasvanut - hoidot eivät silti ole yhdenvertaisesti saavutettavia kaikille 

TIEDOTE

Jul­kais­tu 7.6.2023

THL:n tuo­reen rapor­tin mukaan luo­vu­te­tuil­la sukuso­luil­la teh­dyis­tä hedel­möi­tys­hoi­dois­ta yhä suu­rem­pi osa teh­dään jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Hel­mi­nau­ha-han­ke iloit­see lah­ja­so­lu­hoi­to­jen mää­rän kas­vus­ta sekä muis­tut­taa, että hedel­möi­tys­hoi­to­jen resurs­se­ja tulee kas­vat­taa enti­ses­tään, jot­ta hoi­dot oli­si­vat aidos­ti yhden­ver­tai­sia valtakunnallisesti.

Syn­ty­vyys on Suo­mes­sa las­ke­nut, mut­ta hedel­möi­tys­hoi­doil­la syn­ty­nei­den las­ten mää­rä on kas­va­nut edel­lis­vuo­siin ver­rat­tu­na. Vuon­na 2021 hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la alkun­sa saa­nei­ta lap­sia syn­tyi 2883, mikä oli 6,1 % kai­kis­ta syn­ty­neis­tä lapsista. 

Edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la alkun­sa saa­nei­ta lap­sia syn­tyi 470 enem­män. Tie­dot sel­viä­vät THL:n 6.6.2023 jul­kai­se­mis­ta hedelmöityshoitotilastoista. 

Tilas­to­jen mukaan hedel­möi­tys­hoi­to­jen avul­la ei kui­ten­kaan voi­da aut­taa kaik­kia las­ta toi­vo­via. Mer­kit­tä­vin hoi­to­jen onnis­tu­mi­seen vai­kut­ta­va teki­jä on ikä. Alle 30-vuo­tiail­le teh­dyis­sä koe­put­ki­he­del­möi­tys­hoi­dois­sa syn­ny­tyk­seen ete­ni 32,8 pro­sent­tia teh­dyis­tä alkion siir­rois­ta. Yli 40-vuo­tiail­la tämä luku oli 18,3 prosenttia.

Keltaisia lääketabletteja, tsetoskooppi, sininen kansio ja paperi jossa kirjaimet IVF.
Julkisen sektorin osuus lahjasoluhoidoista kasvanut 

Lah­ja­so­lu­hoi­to­ja alet­tiin tar­jo­ta jul­ki­sel­la sek­to­ril­la vuon­na 2019 nais-mies­pa­reil­le, itsel­li­sil­le nai­sil­le ja sateen­kaa­ri­pa­reil­le. Nyky­ään yhä suu­rem­pi osa lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta toteu­te­taan jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Ennak­ko­tie­to­jen mukaan vuo­den 2022 osuus oli 32,4 %, kun vuon­na 2021 osuus oli 23,8 %. Jul­ki­sen sek­to­rin osuus kai­kis­ta lah­ja­so­lu­hoi­dois­ta oli­kin vuon­na 2022 enem­män kuin kos­kaan aiemmin. 

Lah­ja­so­lu­hoi­doil­la alkun­sa saa­nei­den las­ten mää­rä on jat­ka­nut kas­vu­aan. Vuon­na 2019 hei­tä syn­tyi Suo­mes­sa 543, ja vuon­na 2021 vas­taa­va luku oli 776, mikä on 177 las­ta enem­män. Vuon­na 2022 toteu­tet­tu­jen hoi­to­jen avul­la syn­ty­nei­den las­ten mää­rää ei vie­lä tiedetä. 

– Yhä useam­pi jul­ki­sel­la puo­lel­la lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la las­ta toi­vo­va on saa­nut lap­sen. On tär­ke­ää, että yhteis­kun­ta mah­dol­lis­taa lah­ja­so­lu­hoi­to­jen saa­ta­vuu­den jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Tämä tukee yhden­ver­tai­suut­ta lap­si­toi­veen toteut­ta­mi­ses­sa ja on sel­keä vies­ti sii­tä, että lah­ja­so­lu­hoi­dot ovat yksi lap­si­per­heel­lis­ty­mi­sen muo­to mui­den jou­kos­sa, sanoo tie­toa ja ver­tais­tu­kea lah­ja­so­lu­per­heil­le tar­joa­van Hel­mi­nau­ha-hank­keen han­ke­vas­taa­va Jen­ni Huh­ta­la.

Sukusolujen luovuttajia tarvitaan

THL:n hedel­möi­tys­hoi­to­ti­las­tos­ta sel­vi­ää, että sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jien mää­rä las­ki hie­man vuon­na 2022, jol­loin uusia lah­joit­ta­jia oli 691. Vuon­na 2021 mää­rä oli 756. 

Lah­ja­so­lu­hoi­dot edel­lyt­tä­vät sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia. Lah­joi­te­tut sukuso­lut voi­vat olla siit­tiöi­tä, muna­so­lu­ja tai alkiota. 

Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia tar­vi­taan yhä enem­män, kos­ka myös lah­ja­so­lu­hoi­to­jen avul­la las­ta toi­vo­vien mää­rät ovat kas­vus­sa. Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jia tar­vi­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti niin jul­ki­sil­la kuin yksi­tyi­sil­lä­kin hedelmöityshoitoklinikoilla. 

Sukuso­lu­jen lah­joit­ta­ji­na voi­vat toi­mia perus­ter­veet hen­ki­löt. Lah­joit­ta­jik­si tar­jou­tu­vil­le teh­dään kli­ni­kal­la ter­veys­tar­kas­tus ja hei­dät haas­ta­tel­laan. Olen­nais­ta on halu aut­taa las­ta toi­vo­via. Muna­so­lu­lah­joit­ta­jien yläi­kä­ra­ja on ylei­ses­ti 35 vuot­ta ja sper­man luo­vut­ta­jien 40–45 vuotta. 

Lah­joi­tus­pro­ses­si käyn­nis­tyy yhtey­de­no­tos­ta hoi­to­ja tar­joa­val­le klinikalle.

Lahjasoluilla lasta toivova tai lapsen saanut, älä jää yksin! 

Hel­mi­nau­ha-han­ke tar­jo­aa kat­ta­vas­ti tie­toa ja ver­tais­tu­kea lah­ja­so­lu­hoi­to­ja poh­ti­vil­le, hoi­dois­sa ole­vil­le ja lah­ja­so­lu­jen avul­la lap­sen saa­neil­le. On tär­ke­ää, ettei lah­ja­so­luil­la lap­si­per­heel­lis­ty­mi­seen liit­ty­vien kysy­mys­ten ja mah­dol­lis­ten huo­lien kans­sa jää yksin, vaan hakeu­tuu Hel­mi­nau­han ver­tais­toi­min­nan pariin. Val­ta­kun­nal­li­nen han­ke on osa Lap­set­to­mien yhdis­tys Sim­pu­kan toimintaa. 

Vuonna 2022 aloitettiin 14 400 hoitoa

Ennak­ko­tie­to­jen mukaan vuon­na 2022 aloi­tet­tiin noin 14 400 hedel­möi­tys­hoi­toa eli 6,1 pro­sent­tia edel­lis­tä vuot­ta vähem­män. Vuon­na 2021 mää­rä oli 15 300.

Vuo­den 2021 hoi­to­mää­rä oli poik­keuk­sel­li­sen kor­kea (+19,3 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta), mihin lie­nee syy­nä koro­nae­pi­de­mian aiheut­ta­mien jono­jen pur­ku. Hoi­to­jen mää­rä las­ki vuon­na 2020 hie­man, kun val­tao­sa hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­kois­ta kes­keyt­ti hoi­to­jen anta­mi­sen muu­ta­mak­si kuu­kau­dek­si kevääl­lä 2020. 

THL:n ennak­ko­tie­to­jen mukaan omil­la sukuso­luil­la teh­ty­jen hedel­möi­tys­hoi­to­jen mää­rä las­ki vuon­na 2022 mel­ko lähel­le koro­nae­pi­de­mi­aa edel­tä­viä määriä. 

Vuon­na 2021 teh­dyis­tä kai­kis­ta hedel­möi­tys­hoi­dois­ta 18,4 pro­sent­tia ete­ni lap­sen syn­ty­mään. Hoi­dois­ta syn­tyi noin 2 880 las­ta, mikä on arviol­ta 6,2 pro­sent­tia kai­kis­ta syn­ty­neis­tä lap­sis­ta. Vuon­na 2020 vas­taa­va luku oli 4,9 prosenttia.

Lahjasoluhoidot 
  • Hedel­möi­tys­hoi­to­ja, jois­sa käy­te­tään lah­joi­tet­tu­ja sukuso­lu­ja, joi­ta voi­vat olla siit­tiöt, muna­so­lut tai alkio. 
  • Tar­jo­taan yksi­tyi­sil­lä ja jul­ki­sil­la hedel­möi­tys­hoi­tokli­ni­koil­la nais-mies­pa­reil­le, itsel­li­sil­le nai­sil­le ja sateenkaaripareille.
  • Sää­del­lään hedel­möi­tys­hoi­to­lail­la, joka takaa lap­sen oikeu­den saa­da täy­si-ikäi­se­nä tie­tää sukuso­lu­jen lah­joit­ta­jan henkilöllisyyden. 
  • Hoi­to­pro­ses­siin kuu­luu lah­ja­so­lu­neu­von­ta. Hoi­dot suun­ni­tel­laan aina yksilöllisesti. 

 

Läh­de: THL, Hedel­möi­tys­hoi­to­ti­las­to 2021–2022

Liity jäseneksi

Ota yhteyttä